Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období

Název: Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období
Variantní název:
  • Gebiet Hlubokás a. d. Moldau — Entwicklung und Baugestalt der mittelalterlichen Siedlungen bis zur Hussitenzeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 291-303
Rozsah
291-303
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENEŠOVSKÁ, K., 1986: Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů, AH 11, 305—312.

[2] BOHÁČ, Z., 1979: Pozemková údržba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 165—204.

[3] BRANIŠ, J., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, VIII (České Budějovice), Praha.

[4] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, I (1904—1907) ed. G. Friedrich.

[5] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, II (1912) ed. G. Friedrich.

[6] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, III/1 (1943) ed. G. Friedrich.

[7] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, III/2 (1962) ed. G. Friedrich, Z. Kristen.

[8] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, IV/1 (1962) J. Šebánek, S. Dušková.

[9] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, IV/2 (1965) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[10] CDB I—V: Codex diplomaticus et epistoralis Regni Bohemiae, Praha, VI (1974) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[11] ČAPEK, F. J., 1975: Svobodnické a manské lokality na Hlubocku, Výběr z prací členů historického klubu při jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 12, seš. 1., str. 239—243.

[12] DENKSTEIN, V.—MATOUŠ, F., 1953: Jihočeská gotika, Praha.

[13] DUBSKÝ, B., 1949: Pravěk jižních Čech, Blatná.

[14] DURDÍK, T., 1989: Purkarec, hrad Karlshaus, okres České Budějovice, in: Výzkumy v Čechách 1986—1987, Praha, 162—163.

[15] HOŘEJŠÍ, J., 1983: Státní zámek Hluboká, Praha.

[16] CHARVÁT, P., 1982: Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách, AH 7, 429—432.

[17] KOLÁŘ, M., 1874: Karlshaus, hrad a městečko v Čechách, PA X, 141—154.

[18] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, 2. vyd., České Budějovice.

[19] MENCL, V., 1959: Architektura předrománských Čech, Umění 7, 331—354.

[20] MENCL, V., 1962: Středověká architektura na střední Vltavě, Umění 10, 217—247.

[21] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I—II, Praha.

[22] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[23] NOVOTNÝ, V., 1912—1928: České dějiny I/1—3, Praha.

[24] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I/4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara, Praha.

[25] NOVÝ, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha.

[26] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I, Praha.

[27] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, II, Praha.

[28] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, III, Praha.

[29] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1983: Sakristie s apsidou vesnických farních kostelů, in.: Umění 13. století v českých zemích, 255—267.

[30] REGESTA diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II—VII/5, ed. J. Emler, B. Mendl, M. Linhartová, V. Rynešová, J. Spěváček, Praha 1882—1963.

[31] SEDLÁČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze Království českého VII, Praha.

[32] SEDLÁČEK, A., 1895—1908: Místopisný slovník Království českého, Praha.

[33] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých, in.: ČD I/5, Praha.

[34] TUREK, R., 1963: Čechy na úsvitě dějin, Praha.

[35] TUREK, R., 1988: Počátky české vzdělanosti, Praha.

[36] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 1 (A až J), 1977, Praha.

[37] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 2 (K—O), 1978, Praha.

[38] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 3 (P—Š), 1980, Praha.

[39] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 4 (T—Ž), 1982, Praha.

[40] VERBÍK, A., 1983: Purkarec. Minulost a socialistická přítomnost jihočeské vesnice, České Budějovice.