Studium středověkých cest a problematika vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců : Dr. Alojzu Habovštiakovi k šedesátinám

Název: Studium středověkých cest a problematika vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců : Dr. Alojzu Habovštiakovi k šedesátinám
Variantní název:
  • Studium der mittelalterlichen Wege und Problematik der Besiedlungsentwicklung im linksufrigen Teil des Elbsandsteingebiets
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 349-364
Rozsah
349-364
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BILLIG, G., 1989: Die Burgwardorganisation im obersächsischmeissnischen Raum. Berlin.

[2] COBLENZ, W., 1986: Zu bronzezeitlicher Nutzung und Besiedlung der Sächsischen Schweiz und des östlichen Erzgebirgsrandes, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 30, 89—109.

[3] ČERNÁ, E., 1991: Les plus anciens documents sur la fabrication du verre en Bohème, in: Actes des journées d'étude, Association Française pour l'Archéologie du Verre, Rouen, v tisku.

[4] ČORNEJOVÁ, I., 1985: Děčínská větev pánů z Vartenberka v době předhusistké (1306 až 1415), in: Z minulosti Děčínska a Českolipska IV, 333—356. Děčín.

[5] DENECKE, D., 1975: Historische Siedlungsgeographie und Siedlugsarchäologie des Mittelalters. Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt interdisziplinaren Zusammenarbeit, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 3, 7 bis 36.

[6] EFLER, J., 1974: Lesy Děčínského Sněžníku dříve a dnes, in: Přírodou Děčínska I, 153 bis 184.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[8] HAUSWALD, K., 1986: Zur urgeschichtlichen Besiedlung der Sächsischen Schweiz in Bereich der Königsteiner Elbschleife, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 30, 111—129.

[9] HONL, I., 1974: Příspěvek k poznání vývoje názvu České Švýcarsko, in: Přírodou Děčínska I, 6—15. Děčín.

[10] JANGL, L., 1974: Nerostné bohatství děčínského okresu a jeho využití, in: Přírodou Děčínska I, 63—75. Děčín.

[11] KOŠŤÁL, M., 1977: Příjmy děčínského panství v letech 1555—1614, in: Z minulosti Děčínska a Českolipska III, 67—100. Děčín.

[12] KURKA, J., 1974: Územní vývoj severních Čech a Děčínska a vztahy k jejich sousedství od konce 10. do počátku 14. století, in: Z minulosti Děčínska II, 7—25. Děčín.

[13] LANGE, S., 1984: Kursächsische Postmeilensäulen um Pirna. Pirna.

[14] MAGIRIUS, H.—MAI, H., 1985: Dorfkirchen in Sachsen. Berlin.

[15] MERTENS, K., 1963: Die romanische Kapelle auf der Festung Königstein, Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden 12, Heft 5, 1189—1194.

[16] NEDER, E., 1928: Die Königsmühle, in: Festschrift des Gebirgsvereines für die Böhmische Schweiz anläßlich seines 50jährigen Bestandes 1878—1928, 38—40. Tetschen.

[17] NOVOTNÝ, V., 1912: České dějiny, I.2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha.

[18] PAŽOUREK, V., 1991: Středověká tvrz v Želenicích, Děčínské vlastivědné zprávy, 9—21.

[19] RUSÓ, A., 1988: Příspěvek k poznání slovanské lokality v Chlumci, poloha Horka. Teplice.

[20] SCHLESINGER, W., 1952: Die Anfänge der Stadt Chemnitz und anderer mitteldeutscher Städte. Weimar.

[21] SCHMIDT, G. H., 1984: Vom pirnischen Eisen. Aus der Geschichte der alten Hämmer und Hütten im Raum Pirna. Pirna.

[22] SCHUSTER, H., 1926: Die Burggeschichte der Festung Königstein. Berlin — Stuttgart.

[23] SMETANA, J., 1981: Počátky města Ústí nad Labem, in: Historický sborník Okresního vlastivědného muzea Ústí nad Labem, 5—27. Ústí nad Labem.

[24] SMETANA, J., 1985: K počátkům města Děčína, in: Z minulosti Děčínska a Českolipska IV, 241 až 277. Děčín.

[25] STEIN, K., 1988: Příspěvek k historii těžby pískovce v údolí Labe v Děčínské vrchovině, in: Sborník Severočeského muzea, Historia 9, 71—88. Liberec.

[26] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny I.5. Praha.

[27] ŠMILAUER, V., 1965: Jména osad na Děčínsku, in: Z minulosti Děčínska I, 19—32. Děčín.

[28] TAUBE, A., 1990: Festung Königstein. Königstein.

[29] TOMANDL, M., 1974: Lesy Děčínská a jejich proměny v 18. a 19. století, in: Přírodou Děčínská I, 138—152.

[30] TORKE, H., 1983: Alte Steinkreuze zwischen Dresden, Pirna und Sächsischer Schweiz. Pirna.

[31] TUREK, R., 1957: Die frühmittelalterlichen Stämmegebiete in Böhmen. Praha.

[32] VÁVRA, I., 1978: Srbská cesta, Historická geografie 17, 369—432.

[33] VELÍMSKÝ, T., 1991a: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984—1989. Děčín.

[34] VELÍMSKÝ, T., 1991b: Nový nález lužické keramiky z Děčínských stěn a problematika kontaktů pravěkého osídlení na území Saska a severozápadních Čech, Děčínské vlastivědné zprávy, 26—38.

[35] WALTHER, E., 1931: Vorgeschichte der Sächsischen Schweiz. Dresden.

[36] ZÁPOTOCKÝ, M., 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty, Památky archeologické 60, 277—366.

[37] ZÁPOTOCKÝ, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, Archeologické rozhledy 29, 521—553.