Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému)

Název: Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému)
Variantní název
Die Anfänge und Entwicklung der Burgen Südostmährens im 12.—15. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 153-175
Rozsah
153-175
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] ANTONOW, A., 1983: Planung und Bau von Burgen in süd- und südwestdeutschen Raum im 12. und 13. Jahrhundert. In Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Bericht über die Kolloquien der Komission für die Altertumskunde Mittel- und Noreuropas in den Jahren 1977 bis 1980 (herausg. von H. Jankuhn, W. Janssen, R. Schmidt-Wiegand, H. Tietenbach). Phil.-Hist. Klasse III F, Nr. 123, II. Göttingen, 535—594.

[2] ANTOŠOVÁ, D., 1966: Hrad Cimburk. Brno.

[3] BARTUŠEK, A.—SVOBODA, K., 1956: Buchlov, státní hrad a okolí. Praha.

[4] BLASZCZYK, W., 1971: Počátky polských měst ve světle archeologických výzkumů. Brno.

[5] FOURNIER, G., 1978: Le Cháteau dans la France medievale. Essai de sociologie monumentale collection historique. Paris.

[6] HURT, R.—SVOBODA, K., 1942: Hrad Cimburk u Koryčan, jeho dějiny a stavební vývoj. Přerov.

[7] JANSSEN, W., 1983: Die Bedeutung der mittelalterlichen Burg für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. In das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Berich über die Kolloquien der Komission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1977 bis 1980 (herausg. von H. Jankuhn, W. Janssen,...). Phil-Hist. Klasse III F, Nr. 123, Göttingen II, 261—316.

[8] JAŠKOVÁ, M., 1975: Hroby ze střední doby hradištní v Přerově (okr. Přerov), PV 1974, 49—50.

[9] KOHOUTEK, J., 1982: К nejstarším dějinám hradu Brumova, Gottwaldovsko od minulosti к současnosti 4, Gottwaldov, 199 — 226.

[10] KOHOUTEK, J., 1991: Z dávné minulosti Komně a jejího okolí. In Komňa J. A. Komenskému, Brno, 22—32.

[11] KOHOUTEK, J., 1983: Nové poznatky z výzkumu brumovského hradu, Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, č. 1—2, 1—8.

[12] KOHOUTEK, J., 1986: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovských vrchů, АН 11, 201—219.

[13] KOHOUTEK, J., 1991a: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů, АН 16, 241—254.

[14] KOHOUTEK, J., 1992: Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy, АН 17 205—223.

[15] KOHOUTEK, J., v tisku: Výzkum středověkých hradů v oblasti Hostýnských vrchu, VVM XLV.

[16] KOHOUTEK, J., v tisku: Výzkum v Přerově-Horním náměstí v roce 1990, PV 1990—1991.

[17] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In Umění doby posledních Přemyslovců. Praha—Roztoky, 181—351.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), АН 6, 147—197.

[19] NEKUDA, V.—UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[20] PECK, E., 1892: Okresní hejtmanství holešovské. Holešov.

[21] PETRŮ, E., 1968: Hrad Lukov. Brno.

[22] PETRŮ, J., 1968: Hrad Lukov. Brno.

[23] PLAČEK, M., 1982: К problematice hradu s plášťovou zdí na Moravě, АН 7, 335—352.

[24] PLAČEK, M., 1933: К typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí, Slovácko XXV, 63—09.

[25] PLAČEK, M., 1933a: Přemyslovské hrady ve Strážnici a Uherském Ostrohu a jejích typologická příslušnost, VVM XXXV, 328—341.

[26] PLAČEK, M., 1985: Hrad Chlum a historické okolnosti jeho vzniku, VVM XXXVII, 61—65.

[27] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R., 1984: Hrad Střílky, АН 9, 167—178.

[28] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R., 1982: Povrchový průzkum hradu Engelsbrka, Slovácko XXIV, 37—42.

[29] PROCHÁZKA, R., 1978: Hlavní rysy staroslovanské opevňovací techniky na Moravě, VVM XXX, 268—279.

[30] PROKOP, A., 1904: Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. Wien.

[31] PLUSKAL, F. S., 1926: Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě.

[32] SALCH, Ch. L., 1979: Dictionnaire des Châteaux et des Fortifications du Moyen Age en France. Strasbourg.

[33] SCHWOY, F. J., 1793: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Wien.

[34] SVOBODA, К., 1948: Hrad Brumov — jeho stavební vývoj a význam v dějinách naši hradní architektury, Naše Valašsko XI, 114—124.

[35] SVOBODA, K., 1950: Hrad Malenovice — jeho založení, stavební vývoj a význam v dějinách hradní architektury na Moravě, Naše Valašsko XIII, 24—31.

[36] SVOBODA, K., 1983: Hrad Lukov — jeho stavební vývoj, popis a umělecko-dějinný význam, GMS 5, 183—206.

[37] VARHANÍK, J.—ZAVŘEL, J., 1986: К morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova, Památky a příroda (2), 65—71.

[38] WOLNY, G., 1838: Die Markgrafschaft Mähren IV. Hradischer Kreis. Brünn.