Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí)

Variantní název
Stadtwüstung unter der Burg Hasenburg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 319-336
Rozsah
319-336
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl. Severní Čechy, Praha.

[2] BERNAU, F., 1890: Die Hasenburg. Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs (MNEC), 13. 1—14.

[3] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V. 1 (ed. J. Šebánek—S. Dušková). Praha 1874.

[4] ČAPEK, J., 1878: Dějepisný místopis města Libochovic nad Ohří se zvláštním zřetelem k okolí, Roudnice.

[5] ČERNÝ, E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině a jejich vztahu k plužině. in: Zaniklá středověká vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1. Uherské Hradiště, 187—201.

[6] ČERNÝ, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, in: Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, roč. XV, seš. 6.

[7] DURDÍK, T., 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha.

[8] DURDÍK, T., 1980: Povrchový průzkum zaniklého sídlištního komplexu Stará Dubá, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 141—168.

[9] DURDÍK, T., 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách. AH 6.

[10] DURDÍK, T., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého středověkého hradu. AH 7, 367—377.

[11] DVOŘÁKOVÁ, V., HILMERA, J., 1947: Rožmberský latrán pod Příběnicemi, ZPP 7, 121—126.

[12] GABRIEL, F., SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku. AH 6, 33—70.

[13] GABRIEL, F., SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. AH 8, 119—138.

[14] GIERACH, E., 1927: Urbar der Herrschaft Grafenstein, Mitteilungen des Vereines für Heimatskunde des Jeschken-Isergaues 21. 169—189.

[15] HEBER, F. A., 1859: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, I. Band, 2. Aufl., Leitmeritz.

[16] HEJNA, A., 1987: Zhodnocení keramických nálezů z výzkumu v Příběnicích, k. ú. Malšice, o. Tábor, in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 4, České Budějovice, 37—53.

[17] HEROUT, J., 1978: Slabikář návštěvníků památek. Praha.

[18] HYHLÍK, V., PAUL. P., OBEREIGNER, V., 1981: Český Krumlov. In: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích Praha, 22—33.

[19] JANDA, A., 1923/4; 1924/5: Hazmburk. Vlastivědný sborník Podřipska 1, 23—24; 2, 7—9, 28, 32.

[20] KAUBEK, A., 1874: Děje města Libochovic nad Ohří, Litoměřice.

[21] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu. Praha.

[22] MATĚJKA, B., 1898: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu roudnickém. 1. díl, Praha.

[23] MČE — Malá československá encyklopedie III. Praha 1986.

[24] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady І—II, Praha.

[25] OSN — Ottův slovník naučný, sv. XV, Praha 1900.

[26] PAPROCKÝ, B., 1602: Diadochos id est successio, jinak posloupnost knížat a králův českých, biskupův i arcibiskupův Pražských a všech třech stavův slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského, v Starém Městě pražském II. O stavu panském III. O stavu rytířském.

[27] POCHE, E. a kol., 1978: Umělecké památky Čech II. Praha.

[28] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, díl I.

[29] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, díl II.

[30] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, díl III.

[31] RBM — Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars IV. (ed. J. Empler). Pragae 1892.

[32] RTB — Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae, díl I. (ed. J. Emler), Pragae 1870.

[33] RTB — Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae, díl II. (ed. J. Emler), Pragae 1872.

[34] SEDLAČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého díl II.

[35] SEDLAČEK, A., 1884: Hrady, zámky a tvrze království českého díl III.

[36] SEDLAČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze království českého díl V.

[37] SEDLAČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze království českého díl VII.

[38] SEDLAČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze království českého díl XI.

[39] SEDLAČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze království českého díl XII.

[40] SEDLAČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého díl XIV.

[41] SEDLAČEK, A., 1891: Listy ze ztracených archivů panských, kteréž se v Paprockého Diadochu připomínají, na pravý čas a pravé udání svedené, VKČSN, třída filozoficko-historická roč. 1890, Praha, 386—409.

[42] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého. Praha.

[43] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I. 5. Středověká kolonizace v českých zemích, Praha.

[44] ŠOLLE, M., 1984: Staroslovanské hradisko, Praha.

[45] TOMAS, J., 1972: Házmburk, Kulturní měsíčník Roudnice n. L., 8, 18, 32.

[46] TUREK, R., 1976: Úloha starop zenecké Hůrky v počátcích dějin západních Čech. in: Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie 1, Plzeň.

[47] ZAPLETAL, F., 1961: Jan Žižka v Libochovicích nad Ohří. ČSPS LXIX 138—140.

[48] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA 56, 205—385.

[49] ZÁPOTOCKÝ, M., 1974: Hradiště Hrádek k. o. Libochovany. Pravěké a raně středověké osídlení, Severočeskou přírodou 5, 111—119.

[50] ZÁPOTOCKÝ, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA LXIX 171—238.

[51] ZEMLIČKA, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století, Praha.