Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení

Variantní název
Befestigungen der böhmischen Städte als Indikation ihrer Bedeutung und Stellung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 9-[22]
Rozsah
9-[22]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ČECHURA, J.-RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památky a příroda 13, s. 407—415.

[2] DRAGOUN, Z., 1992: K lokalizaci pobřežní partie opevnění Starého Města pražského. Staletá Praha XXII, s. 127-134.

[3] DURDÍK, T.-KLÁPŠTĚ, J., 1992: Dva pohledy na počátky hradu Riesenburku. AR XLIV, s. 266-276.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1992: Nové poznatky o počátcích Poličky na základě archeologických nálezů. Sborník SPZ 3, s. 67-76.

[5] HAAS, A., 1958: Pravomoc českého krále nad poddanskými městy a městečky. Právnéhistorické studie IV, s. 180.

[6] PRZYLECKI, M., 1966: Mury obronne miast Dolnego Sląska. Wroclaw.

[7] RAZÍM, V., 1984: Středověké opevnění města Rakovníka (K problematice vývoje městského půdorysu). Památky a příroda 9, s. 84-93.

[8] RAZÍM, V., 1988: Kolín, Čáslav, Nymburk - městská opevnění posledních Přemyslovců. Umění 36, s. 309-339.

[9] RAZÍM, V., 1990: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech (Nad otázkami funkce tzv. flankovacích systémů doby předhusitské ve střední Evropě). Památky a příroda 15, s. 513-523.

[10] RAZÍM, V., 1993: K počátkům Rakovníka (K problematice středověkého vesnického urbanismu ve středních Čechách). Památky středních Čech 7/3, s. 9-23.

[11] RAZÍM, V., 1995: Gotická městská opevnění Plzeňska, in: Gotika na Plzeňsku. Katalog výstavy Národní galerie v Praze.

[12] ed. RYMEŠOVÁ, B., 1929: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. 1, 1418-1437, č. 23.

[13] VELÍMSKÝ, T., 1974: Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974. AH 1. s. 197-204.

[14] VELÍMSKÝ, T., 1993: Město na louce. Děčín.