Archaeologia historica 1995, roč. 20, č. [1]

Obrázek
Rok
1995
Rok vydání
1995
Page Title
5-[6] Dvacet let sborníku Archaeologia historica Nekuda, Vladimír | pdficon
A. Výzkum města - Erforschung der Städte
Page Title
9-[22] Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení Razím, Vladislav | pdficon
23-34 Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století Smetana, Jan | pdficon
35-52 Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu) Hauserová, Milena | pdficon
53-[64] K historii parcely a domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1-Staré Město Richterová, Julie | pdficon
65-[70] Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni Anderle, Jan | pdficon
71-[80] Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely : Památce PhDr. ing. arch. Jana Muka Velímský, Tomáš | pdficon
81-[90] Změny parcelace v historickém jádru České Lípy Gabriel, František; Flesar, Stanislav | pdficon
91-106 Nejstarší městské hradby v Litoměřicích : (Porovnání archeologických nálezů se zprávami pramenů) Kotyza, Oldřich; Tomas, Jindřich | pdficon
107-124 Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách Kuča, Karel | pdficon
125-[132] U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti Kašička, František | pdficon
133-140 Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85) Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
141-146 K prvotní poloze Rakovníka Ježek, Martin | pdficon
147-156 Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993 Frolík, Jan; Tomášek, Martin | pdficon
157-[176] Zástavba města Berouna ve 13. století Benková, Milena; Charvát, Petr; Matoušek, Václav | pdficon
177-179 Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany Čiháková, Jarmila; Zavřel, Jan | pdficon
181-[185] Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese) Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
187-200 Počátky města Přerova Kohoutek, Jiří | pdficon
201-217 Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov) Doležel, Jiří | pdficon
219-232 Fortifikační systém Hranic na Moravě Plaček, Miroslav; Miloš, Stanislav | pdficon
233-[245] Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně Procházka, Rudolf; Himmelová, Zdenka | pdficon
247-266 Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska Čaplovič, Dušan | pdficon
267-274 K problematike počiatkov města Krupiny Hanuliak, Václav | pdficon
275-284 Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica Hanuliak, Milan | pdficon
285-298 Počiatky urbanizmu mesta Trnava Staník, Ivan; Žuffová, Jaroslava | pdficon
299-314 Staré město ve Vratislavi v 13.-15. století Buśko, Cezary; Piekalski, Jerzy | pdficon
315-[321] Von der Burg zur Stadt - die Frühstadt in Ostmitteleuropa Brachmann, Hansjürgen | pdficon
323-328 Siedlungshistorische Grundlagen der mittelalterlichen Stadt in spätslawischer Zeit im östlichen Deutschland Gringmuth-Dallmer, Erike | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
331-[337] Královské hrady a královská města v Čechách 13. století Durdík, Tomáš | pdficon
339-[353] Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě Varhaník, Jiří | pdficon
355-388 O plášťových hradech Svoboda, Ladislav | pdficon
389-398 Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu Úlovec, Jiří | pdficon
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Page Title
401-416 Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů Nekuda, Rostislav | pdficon
417-425 Zvířecí kosti ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) Páral, Václav; Měchurová, Zdeňka; Riedlová, Michaela | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
429-[445] K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze v r. 1991 Huml, Václav | pdficon
447-467 Zur Siedlungs- und Baugeschichte von Corvey - vornehmlich im frühen und hohen Mittelalter Stephan, Hans-Georg | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
471-480 Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu Chotěbor, Petr | pdficon
481-490 Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku Edel, Tomáš; Brož, Radek | pdficon
491-495 Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
497-521 Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena | pdficon
523-538 Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky Frolík, Jan; Halzbauer, Zdeněk; Rückerová, Alena | pdficon
539-550 Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
551-561 Výrobky brněnských řemeslníků 14. století Flodrová, Milena; Loskotová, Irena | pdficon
563-[583] Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku Ruttkay, Matej | pdficon
585-588 Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi Hunka, Ján | pdficon
589-[600] K výzkumu keramického importu v raně městské Vratislavi Rzeźnik, Pawel | pdficon
601-614 Pozdně středověká hřebenářská dílna ve Vratislavi Jaworski, Krzysztof | pdficon
615-[619] Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě Čulíková, Věra | pdficon
F. Výrobní objekty - Produktionsobjekte
Page Title
623-628 Pražské nálezy koželužen Wallisová, Michaela | pdficon
G. Duchovní kultura – Die geistige Kultur
Page Title
631-[644] Zdroje vody - místa pohanských a křesťanských kultů - zdroje pitné a užitkové vody, jejich úprava, rozvod a možné zdroje ikonografického materiálu Skružný, Ludvík | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
645 Výstava "STARÁ BOLESLAV. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 1988-1994". Městské muzeum Čelákovice, 10. září-31. říjen 1994. Autoři I. Boháčová, J. Frolík - Archeologický ústav AV ČR Praha, J. Špaček - Městské muzeum Čelákovice, výtvarná spolupráce ak. mal. J. Hanžlík, realizace pracovníci Archeologického ústavu a Městského muzea Čelákovice. Dragoun, Zdeněk | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
646 [Mangelsdorf, Günter. Die Ortswüstungen des Havellandes. Ein Beitrag zur historischarchäologischen Wüstungskunde der Mark Brandenburg. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Band 86] Nekuda, Vladimír | pdficon
646-[648] [Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993] Unger, Josef | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
649-[650] Seznam autorů | pdficon