Zdroje vody - místa pohanských a křesťanských kultů - zdroje pitné a užitkové vody, jejich úprava, rozvod a možné zdroje ikonografického materiálu

Variantní název
Wasserquellen - Orte der heidnischen und christlichen Kulte Quellen des Trink-und Gebrauchtswassers und Möglichkeiten der Ikonographie
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 631-[644]
Rozsah
631-[644]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BIALEKOVÁ, D., 1963: Výskum slovanského hradiska v Pobedime v rokoch 1959-1962, AR XV, 349-372.

[2] BLAŽÍČEK, O. J.-ČEŘOVSKÝ, J.-POCHE, E., 1844: Klášter v Břevnově, Praha.

[3] BRAUNECK, M., 1978: Religiöse Volkskunst. Votivgaben, Andachtsbilder, Hinterglas Rosenkranz, Amulette.

[4] CERHA, S.-ŠPAČEK, J., 1992: Tisíc let městyse Přerov nad Labem, Přerov n. L.

[5] DĚJINY..., 1985: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století, Praha.

[6] DOHNAL, V., 1964: Nález středověkých studní ve Veselí nad Moravou. AR. XVI, 757-758, 740.

[7] DOSTÁL, A., 1893-1894: Poslední oběť na Velíze. Dějepisná povídka. Vlasť. XI, 17-26, 111-121, 206-216, 314-316, 407-416, 522-537.

[8] DOSTÁL, B., 1987: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR. AR XII, 9-32.

[9] EISNER, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie. Počátky Slovanů a jejich kultury, Praha.

[10] GEBAUER, J., 1970: Slovník staročeský II (K-N), Praha.

[11] HEJNA, A., 1964: Archeologický výzkum v Chebu v roce 1962-1963. AR XVI, 685-690.

[12] HRUBÝ, V., 1964: Staré Město-Velehrad, ústředí z doby Velkomoravské říše, Praha.

[13] HRUBÝ, V., 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad, Praha.

[14] HRUBÝ, V., 1980: Velkomoravské Staré Město, středisko výroby, kultury a moci západních Slovanů.

[15] IRMA-ČERMÁK, J., 1936: Háj U Světice. Ročenka Okresní Jednoty musejní v Brandýse n. L., IX, X, 24-27, Brandýs n. L.

[16] JÁSEK, J.-MALINSKÝ, P., 1990: Pražské renesanční Vodárenství. Portál XV, č. 37, 24.

[17] JANSOVÁ, L., 1965: Hrazany. Keltské oppidum na Sedlčansku, Praha.

[18] JANSOVÁ, L., 1959: Studně na laténských oppidech I. Památky archeologické L, 557-578.

[19] JANSOVÁ, L., 1960: Studně na laténských oppidech II. Památky archeologické LI, 136-160.

[20] JÍLEK, F.-KUBA, J.-JÍLKOVÁ, J., 1977: Světové vynálezy v datech - chronologický přehled významných událostí z dějin tvůrčí technické práce, Praha.

[21] KALISTA, Z., 1991: Zdislava z Lemberka, Praha.

[22] KOŠNÁŘ, J., 1903: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha.

[23] KOUTECKÁ, H., 1992: Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě. Praha - Portál.

[24] KRASKOVSKÁ, L., 1959: Nález slovanskej studne v Malom Trnie, okr. Pezinok. AR XI, 583-585.

[25] KROLMUS, V., 1858-1859: Kněze Krolmuse archeologické pátrání a výtěžek v létě 1857. Archeologické památky III, 43-44.

[26] KUDRNÁČ, J., 1970: Klučov - Staroslovanské hradiště ve středních Čechách, Praha.

[27] LANGER, J.- VAŘEKA, J., 1983: Naše lidové stavby, Praha.

[28] LEXIKON: Lexikon der christlichen Ikonographie 1-8, Allgemeine Ikonographie, 1968, 1970, 1972, Ikonographie der Heiligen 1973, 1974 a 1976. Rom-Freiburg-Basel-Wien, Herder.

[29] LIŠKA, K., 1989: Městské znaky s ozdobami, Praha.

[30] LIŠKA, K.-MUCHA, L., 1979: Klíč k našim městům, Praha.

[31] NECHVÁTAL, B., 1976: Středověká studna v Plzni, Solní ulici. Archeologické studijní materiály 12, Praha.

[32] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice I, Brno.

[33] NEKUDA, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Vlastivědný věstník moravský XXIV, č. 1, 12-45..

[34] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů I/2, Praha.

[35] NIEDERLE, L., 1919 (1927): Slovanské starožitnosti. Původ a počátky Slovanů západních III.

[36] NIEDERLE, L., 1953: Rukověť slovanských starožitností, Praha.

[37] MOLDÁNOVÁ, 1983: Naše příjmení, Malá encyklopedie 16, Praha.

[38] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury, I/1, 2, Praha.

[39] PFLEIDERER, R., 1992: Atributy světců, Praha.

[40] PLEINER, R.-RYBOVÁ, A. a kol., 1978: Pravěké dějiny Čech, Praha.

[41] PODLAHA, A., 1907: Posvátná místa Království českého - Arcidieceze pražská, díl I.

[42] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech I, Praha.

[43] POCHE, E. a kol., 1978: Umělecké památky Čech II, Praha.

[44] POCHE, E. a kol., 1980: Umělecké památky Čech III, Praha.

[45] POCHE, E. a kol., 1982: Umělecké památky Čech IV, Praha.

[46] PRACNÝ, P., 1994: Český kalendář světců, Praha.

[47] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae 1253-1310 (uspořádal J. Emler), Praha 1882.

[48] REICHTEROVÁ, K., 1980: Archeologický výzkum severního dvora Anežského kláštera. Památky a příroda V, 525-534.

[49] RICHTER, M.-SMETÁNKA, Z.-ŠPAČEK, L., 1964: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1962 a 1963. AR XVII, 691-715.

[50] RULÍŠEK, H., 1994: České nebe. Slovník Českých patronů. Hluboká nad Vltavou.

[51] RYNEŠ, V., 1969: Atributy světců, Roztoky u Prahy.

[52] RYNEŠ, V., 1971: Atributy v umění, Roztoky u Prahy.

[53] SACHS, H.- ВADSTUBNER, E.-NEUMANN, H. 1988: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig.

[54] SEDLÁK, J., 1987: Jan Blažej Santini. Setkání baroka s gotikou, Praha.

[55] SEDOV, В. B., 1982: Vostočnyje slavjane v VI-XIII vv, Moskva.

[56] SCHAUBER, V.- SCHINDLER, H. M., 1994: Rok se svatými, Kostelní Vydři.

[57] SKRUŽNÝ, L., 1967: Středověké nálezy z Poličky. Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1, 16-25.

[58] SKRUŽNÝ, L.,: Atributy biblických postav, světců blahoslavených a nejčastější náměty jejich vyobrazení, rukopis.

[59] SKRUŽNÝ, L., 1991: Studny dokumentované v archívech národopisných pracovišť SAV a ČSAV a na středověkých a novověkých vyobrazeních. Slovenský národopis 39, č. 3-4, 383-401.

[60] SKRUŽNÝ, L., 1991a: Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí. AH 16, 305-321.

[61] SLOWNIK 1967: Slownik starozytnosci slowianskich III. Wroclaw-Warszawa-Krakow.

[62] SMETÁNKA, Z., 1961: Nález středověké studny v Kutné Hoře. AR XIII, 180-184, 195-196, 201-202.

[63] STEJSKAL, M.-MARENČIN, A., 1991: Labyrintem tajemna, Praha.

[64] ŠIKULOVÁ, V., 1966: Nejstarší opavská studna, ČSlM В, XV, 3-12.

[65] ŠOLLE, M., 1955: Libušino jezírko na Staré Kouřimi, AR VII, 635-636, 648-653, 710-711, 717-718.

[66] ŠOLLE, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách, Praha.

[67] ŠOLLE, M., 1981: Kouřim v průběhu věků, Praha.

[68] ŠOLLE, M., 1984: Staroslovanské hradisko, Praha.

[69] ŠORM, A.-KRAJČA, A., 1939: Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě, Praha.

[70] ŠOTEK, L., b. r. v.: Maránské Klokoty, Tábor.

[71] ŠTĚPÁN, L.-VAŘEKA, J., 1991: Klíč od domova, Hradec Králové.

[72] ŠPAČEK, J., 1979: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ. AH 4, 119-128.

[73] ŠTĚPÁN, L.-VAŘEKA, J., 1991: Klíč od domova, Hradec Králové.

[74] TICHÝ, R., 1972: Grabungsseson in Mohelnice (b. Šumperk). Přehled výzkumů 1971, Brno 17-20.

[75] VÁŇA, Z., 1973: Přemyslovský Libušín, Praha.

[76] VÁŇA, Z.-KABÁT, J., 1971: Libušín, výsledky výzkumu časně středověkého hradiště v letech 1949-1952, 1956 a 1966. Památky archeologické LXII, 179-314.

[77] VENDTOVÁ, V., 1966: Studne z doby velkomoravskej v Pobedime. Slovenská archeologia 14/2, 417-38.

[78] VIGNATIOVÁ, J., 1982: Velkomoravská studna z Břeclavi-Pohanska. SPFFBU E 27, 203-14.

[79] Znaky a pečeti, 1979: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Brno - Blok.