Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky

Variantní název
Töpfersgeschlecht Medek von Chrudim und die Kachelnerzeugnisse
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 523-538
Rozsah
523-538
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[2] ČÁREK, J., 1985: Městské znaky v našich zemích. Praha.

[3] ČERMÁK, K., 1987: Hrnčířská dílna v Čáslavi, Věstník českoslovanských museí a spolků archeologických II. Čáslav.

[4] ČERMÁK, K., 1905: Hrnčířské dílny v Čáslavi v době renaissanční, Památky archeologické XXI, 567-572.

[5] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí, Archeologické rozhledy XXVIII, 433-435.

[6] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku. Zprávy ČSSA při ČSAV 33. Praha.

[7] HAZLBAUER, Z., 1991: Sbírka historických kachlů v Městském muzeu v Čáslavi a její původ, Muzejní a vlastivědná práce 26, Časopis společnosti přátel starožitností 99, 218-224.

[8] HAZLBAUER, Z., 1992a: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. Archaeologia Historica 17, 421-445.

[9] HAZLBAUER, Z., 1992b: Středověká hra vrhcáby, Výběr z prací historického klubu při Jihočeském Museu v Českých Budějovicích. 29, 1992/2, 88-96.

[10] HAZLBAUER, Z., 1993: Gotický kachel z hradu Lichnice s erbovním znamením města Chrudimě, Zpravodaj Musea východních Čech v Hradci Králové, 19, 111-115.

[11] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, o. Klatovy. Archaeologia Historica 19, 415-429.

[12] LIŠKA, K.-MUCHA, L., 1979: Klíč k našim městům. Praha.

[13] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou, Archaeologia Historica 16, 293-304.

[14] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[15] RÜCKEROVÁ, A., 1993: Výpisy z chrudimských městských knih z časového rozpětí 1500-1550 k osobě hrnčíře Medka. Písemný materiál u autorů.

[16] ŽEGKLITZ, J., 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů. Archeologické rozhledy XXXIX, 655-671.

[17] ŽEGKLITZ, J., 1992: Nouvelle trouvaille de carreau de poele signé au Chateau de Prague, in: Frolík, J.-Klápště, J.-Smetánka, Z.-Žegklitz, J.: L'Archeologie et la Culture Spirituelle du Moyen Age, Quatre miniatures, Památky archeologické LXXXIII, 164-170.