Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu)

Variantní název
Mittelalterliches Stadthaus auf einer breiten Parzelle mit dem Hausflur in der Mitte
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 35-52
Rozsah
35-52
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BERNT, A., 1954: Bürgerhaus, Reallexikon zur deutschen Kunstgechichte, Bd. III, 180-221, Stuttgart.

[2] DVOŘÁK, F. a druzi, 1948: Český Krumlov, Praha.

[3] FROLEC, V., 1987: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem, Archaeologia historica 12, 47-83.

[4] GERÖ, L., 1966: Gotische Bürgerhuäser in Buda, Budapest.

[5] HAUSEROVÁ, M., 1989: Vývoj středověkého městského obytného domu v Čechách, kandidátská disertační práce. Ústav teorie dějin a umění ČSAV - nepublikováno.

[6] CHARVÁTOVÁ, E., 196 : Ročenka Klubu za starou Prahu.

[7] KÖNIG, A.-RABE, H.-REIMERS, H., 1994: Eine mittelalterliche "domus lapidea" in Höxter, Historisches Bauwesen, Material und Technik, Jahrbuch für Hausforschung, Bd. 42, Marburg.

[8] MENCL, V., 1953: Měšťanský dům českého středověku. Zprávy památkové péče. XIII/6, 161-192.

[9] LÍBAL, D., 1982: Přehled urbanistického a architektonického vývoje města Tachova a okolního kraje. Sborník okresního muzea v Tachově, 16, 7-29.

[10] LORENC, V., 1973: Nové Město pražské, Praha.

[11] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[12] MUK, J., 1975: Dvě kapitoly z dějin historického domu v Domažlicích. Památková péče, roč. 35, 200-207.

[13] MUK, J., 1991: Středověký městský dům ve výsledcích stavebněhistorického výzkumu. Husitský Tábor 10, Sborník muzea husitského revolučního hnutí, 87-96.

[14] MUK, J.-URBAN, J., 1987: Domažlice - stavebněhistorický průzkum domů čp. 117, 120-122, strojopis, nestránkováno.

[15] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1977: Románský dům v Evropě a jeho doznění v gotice, Románské stavitelství, skriptum fakulty stavební ČVUT, Praha.

[16] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1986: Stavební proměny a typy středověkého domu, Acta Polytechnica, Práce ČVUT v Praze, 8 (1. 1), 67-73.

[17] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1978: Metoda stavebně-historického průzkumu sklepních prostorů městské obytné zástavby a její výsledky. Acta Polytechnica, Práce ČVUT 16 (1. 3), 101 — 116.

[18] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991: Ke stavební technologii středověkého domu, Husitský Tábor 10. Sborník muzea husitského revolučního hnutí, 97-102.

[19] RADOVÁ. M.-HAUSEROVÁ, M., 1992: Síňový dům, Archaeologia historica 17, 99-113.

[20] STRNAD, J., 1895: Dům Říhovský a nikoliv německý v Plzni, Památky archeologické XIV, 559-564.

[21] ŠKABRADA, J., 1991: K možnostem srovnání středověkého a mladšího vesnického domu v Čechách. Husitský Tábor 10, Sborník muzea husitského revolučního hnutí, 67-86.

[22] SEDLMAYR, J., 1971: Soproni müemlék-lakóházok batalásának es belyreállitásának kérdései. Budapest.

[23] VOLFOVÁ, E., 1991: Příspěvek k typologii domu na rozhraní městského a vesnického prostředí. Husitský Tábor 10, Sborník muzea husitského revolučního hnutí, 103-106.