K prvotní poloze Rakovníka

Variantní název
Zur ersten Lage der Stadt Rakovník
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 141-146
Rozsah
141-146
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BENEŠ, A.-RICHTER, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století. In: Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Řada Historie I, s. 67-75.

[2] BOHÁČ, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů v Čechách. Historická geografie 8, s. 31-52.

[3] BOHÁČ, Z., 1973: K raně středověkému osídlení Čech. Historická geografie 11, s. 209-226.

[4] CECHNER, A., 1913: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okres rakovnickém. Díl II. Praha.

[5] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1. 1962, ed. J. Šebánek et S. Dušková, Praha.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. 1974, ed. J. Šebánek et S. Dušková, Praha.

[7] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2. 1981, ed. J. Šebánek et S. Dušková, Praha.

[8] CIM: Codex juris municipalis regni Bohemiae II. §§1895§§, Privilegia královských měst venkovských, ed. J. Čelakovský, Praha.

[9] DURDÍK, T., 1982: Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu. Museum a současnost 5, s. 73-130.

[10] DURDÍK, T., 1984: Rakovník, okr. Rakovník. Výzkumy v Čechách 1980-1981, s. 109-110, č. 334.

[11] CHARVÁTOVÁ, K., 1993: Settlement patterns within the domain of Plasy abbey. Bohemia: 1100-1400 A. D., Památky archeologické LXXXIIII/1, s. 120-147.

[12] JEŽEK, M., 1994: Hrnčířská formička z Rakovníka. In: Miscellanea archaeologica a discipulis J. Slamae dedicata, s. 18-21.

[13] JEŽEK, M., 1995: Archeologie k podobě středověkého Berouna. Český kras XXI, v tisku.

[14] KAVKA, F., 1989: Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (pol. 13. stol.— 1419/1420). Nástin vývoje I. Památky středních Čech 4, s. 26-45.

[15] KAVKA, F., 1990: Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (pol. 13. stol.— 1419/1420). Nástin vývoje II. Památky středních Čech 5, s. 9-39.

[16] KOČKA, V., 1936: Dějiny Rakovnicka, Rakovník.

[17] LEVÝ, F., 1896: Dějiny královského města Rakovníka, Rakovník.

[18] LE: Libri erectionum archidiecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. Liber VI. 1915, ed. A. Podlaha, Praha.

[19] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny. Dílu I. část 4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha.

[20] RAZÍM, V., 1987: K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku. Památky středních Čech 2, s. 97-114.

[21] RAZÍM, V., 1993: K počátkům města Rakovníka. K problematice vesnického urbanismu ve středních Čechách. Památky středních Čech 7/3, s. 9-23.

[22] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. 1882, ed. J. Emler, Praha.