[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1995
Ročník: 20
Číslo: [1]
Rok vydání
1995
Title Document
Dvacet let sborníku Archaeologia historica | 5–[6]
Nekuda, Vladimír
PDF
A. Výzkum města - Erforschung der Städte
Title Document
Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení | 9–[22]
Razím, Vladislav
PDF
Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století | 23–34
Smetana, Jan
PDF
Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu) | 35–52
Hauserová, Milena
PDF
K historii parcely a domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1-Staré Město | 53–[64]
Richterová, Julie
PDF
Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni | 65–[70]
Anderle, Jan
PDF
Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely : Památce PhDr. ing. arch. Jana Muka | 71–[80]
Velímský, Tomáš
PDF
Změny parcelace v historickém jádru České Lípy | 81–[90]
Gabriel, František; Flesar, Stanislav
PDF
Nejstarší městské hradby v Litoměřicích : (Porovnání archeologických nálezů se zprávami pramenů) | 91–106
Kotyza, Oldřich; Tomas, Jindřich
PDF
Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách | 107–124
Kuča, Karel
PDF
U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti | 125–[132]
Kašička, František
PDF
Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85) | 133–140
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
K prvotní poloze Rakovníka | 141–146
Ježek, Martin
PDF
Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993 | 147–156
Frolík, Jan; Tomášek, Martin
PDF
Zástavba města Berouna ve 13. století | 157–[176]
Benková, Milena; Charvát, Petr; Matoušek, Václav
PDF
Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany | 177–179
Čiháková, Jarmila; Zavřel, Jan
PDF
Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese) | 181–[185]
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Počátky města Přerova | 187–200
Kohoutek, Jiří
PDF
Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov) | 201–217
Doležel, Jiří
PDF
Fortifikační systém Hranic na Moravě | 219–232
Plaček, Miroslav; Miloš, Stanislav
PDF
Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně | 233–[245]
Procházka, Rudolf; Himmelová, Zdenka
PDF
Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska | 247–266
Čaplovič, Dušan
PDF
K problematike počiatkov města Krupiny | 267–274
Hanuliak, Václav
PDF
Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica | 275–284
Hanuliak, Milan
PDF
Počiatky urbanizmu mesta Trnava | 285–298
Staník, Ivan; Žuffová, Jaroslava
PDF
Staré město ve Vratislavi v 13.-15. století | 299–314
Buśko, Cezary; Piekalski, Jerzy
PDF
Von der Burg zur Stadt - die Frühstadt in Ostmitteleuropa | 315–[321]
Brachmann, Hansjürgen
PDF
Siedlungshistorische Grundlagen der mittelalterlichen Stadt in spätslawischer Zeit im östlichen Deutschland | 323–328
Gringmuth-Dallmer, Erike
PDF
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Královské hrady a královská města v Čechách 13. století | 331–[337]
Durdík, Tomáš
PDF
Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě | 339–[353]
Varhaník, Jiří
PDF
O plášťových hradech | 355–388
Svoboda, Ladislav
PDF
Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu | 389–398
Úlovec, Jiří
PDF
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Title Document
Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů | 401–416
Nekuda, Rostislav
PDF
Zvířecí kosti ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) | 417–425
Páral, Václav; Měchurová, Zdeňka; Riedlová, Michaela
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze v r. 1991 | 429–[445]
Huml, Václav
PDF
Zur Siedlungs- und Baugeschichte von Corvey - vornehmlich im frühen und hohen Mittelalter | 447–467
Stephan, Hans-Georg
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu | 471–480
Chotěbor, Petr
PDF
Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku | 481–490
Edel, Tomáš; Brož, Radek
PDF
Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském | 491–495
Dragoun, Zdeněk
PDF
Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě | 497–521
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena
PDF
Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky | 523–538
Frolík, Jan; Halzbauer, Zdeněk; Rückerová, Alena
PDF
Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie | 539–550
Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Výrobky brněnských řemeslníků 14. století | 551–561
Flodrová, Milena; Loskotová, Irena
PDF
Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku | 563–[583]
Ruttkay, Matej
PDF
Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi | 585–588
Hunka, Ján
PDF
K výzkumu keramického importu v raně městské Vratislavi | 589–[600]
Rzeźnik, Pawel
PDF
Pozdně středověká hřebenářská dílna ve Vratislavi | 601–614
Jaworski, Krzysztof
PDF
Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě | 615–[619]
Čulíková, Věra
PDF
F. Výrobní objekty - Produktionsobjekte
Title Document
Pražské nálezy koželužen | 623–628
Wallisová, Michaela
PDF
G. Duchovní kultura – Die geistige Kultur
Title Document
Zdroje vody - místa pohanských a křesťanských kultů - zdroje pitné a užitkové vody, jejich úprava, rozvod a možné zdroje ikonografického materiálu | 631–[644]
Skružný, Ludvík
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Výstava "STARÁ BOLESLAV. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 1988-1994". Městské muzeum Čelákovice, 10. září-31. říjen 1994. Autoři I. Boháčová, J. Frolík - Archeologický ústav AV ČR Praha, J. Špaček - Městské muzeum Čelákovice, výtvarná spolupráce ak. mal. J. Hanžlík, realizace pracovníci Archeologického ústavu a Městského muzea Čelákovice. | 645
Dragoun, Zdeněk
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Mangelsdorf, Günter. Die Ortswüstungen des Havellandes. Ein Beitrag zur historischarchäologischen Wüstungskunde der Mark Brandenburg. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Band 86] | 646
Nekuda, Vladimír
PDF
[Fridrich, Jan, Klápště, Jan a Vařeka, Pavel. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993] | 646–[648]
Unger, Josef
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 649–[650]
PDF