Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě

Název: Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě
Variantní název
Die Schneidetürme des Spätmittelalters in Böhmen und Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 339-[353]
Rozsah
339-[353]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] DURDÍK, T., 1991: Česká hradní architektura doby husitské. Muzejní a vlastivědná práce 29/ČSPSČ, s. 151-164.

[2] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha.

[3] ELIÁŠ, J. O.-ŘEHOLKA, I.-PAUKERT, J., 1979: Státní hrad Bítov, Brno, nest.

[4] KOSTKA, J., 1962: Mikulov, Praha.

[5] KUDĚLKA, Z., 1958: Pernštejn, státní hrad a okolí. Praha.

[6] KUTHAN, J., 1982: Architektura, in: Umění doby posledních Přemyslovců, Praha-Roztoky.

[7] LÍBAL, D., 1970: Mikulov, městská památková rezervace, Brno.

[8] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.

[9] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, s. 433-471.

[10] MENCLOVÁ, D., 1971: Beitrag zur Typologie der Mährischen Burgen, SPFFBU F 14-15, s. 97-127.

[11] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I, II, Praha.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1988: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek. AH 13, s. 220-249.

[13] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1989: K podobě nejstarší kamenné fáze hradu Bítova (okres Znojmo); Castellologica bohemica I, Praha s. 229-244.

[14] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1991: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. stol., AH 16/91, s. 215-232.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1993: Untersuchungen der Ausgraburgen in der Burg Bítov (Bez. Znaim), AH 18, s. 199-209.

[16] PAUKERT, J., 1968: Vranov-Bítov, Brno (nestr.).

[17] PLAČEK, M., 1993: Počátky hradu Veveří, Brno v minulosti a dnes XI, s. 109-118.

[18] PLAČEK, M.-PROCHÁZKA, R., 1986: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě AH 11, 1986, s. 159-169.

[19] RICHTER, V. a kol., 1971: Mikulov; Brno.

[20] SEDLÁČEK, A., 1932: Hrady, zámky a tvrze Království českého III, 2. vyd.

[21] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV. 2. vyd.

[22] SCHMIDT, R., 1908: Die Burg Hassenstein. Komotau.

[23] VERMOUZEK, R., 1981: Zpevňovaní hradních staveb v pozdním středověku, AH 6, s. 285-292.