Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska

Variantní název
Anfänge der mittelalterlichen Stadt aur dem Gebiet der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 247-266
Rozsah
247-266
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BAXA, P. 1985: Genéza miest na Slovensku a ich topografia vo svetle archeologického výskumu. In: Archaeologia historica (ďalej AH) 10, Brno-Nitra, s. 93-103.

[2] BAXA, P.-FERUS, V. 1991: Bratislava mešťana Wocha (Katalóg expozície). Bratislava.

[3] BAXA, P.-FERUS, V. 1988: Meštiansky dom v Bratislave v 2. pol. 13. stor. Pamiatky a príroda Bratislavy 10, s. 120-155.

[4] BAXA, P.-FERUS, V.-KLINČOKOVÁ, K. 1989: Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave? In: AH 14. Brno-Praha, s. 161-169.

[5] BAXA, P.-FERUS, V.-MUSILOVÁ, M. 1987: K počiatkom kamennej meštianskej architektúry v Bratislave. Slovenská archeológia (ďalej SlA) 2, s. 419-442.

[6] BAXA, P.-LESÁK, B.-MUSILOVÁ, M.-MAKOVICKÁ, Z. 1991: Výskumy v štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (ďalej AVANS) v roku 1989, Nitra, 24-25.

[7] BEDNÁŘ, P.-STANÍK, I. 1993: Archeologický a stavebno-historický výskum Nitrianskeho hradu v r. 1988-1991. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra, s. 127-141.

[8] BEŇKO, J. 1974: Prechod severospišských osád z dedinského emfyteutického práva na mestské právo. In: Spišské mestá v stredoveku. Košice, s. 33-43.

[9] ČAPLOVIČ, D. 1984: Výsledky výskumu v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Bardejove. In: AVANS v r. 1983, s. 64-65.

[10] ČAPLOVIČ, D. 1990: Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc. In: AH 15. Brno, s. 87-98.

[11] ČAPLOVIČ, D. 1991: Sídliskový vývoj Košíc a okolia v 10.-13. stor. In: AH 16. Brno, s. 73-84.

[12] ČAPLOVIČ, D.-GAŠAJ, D.-OLEXA, L. 1978: Archeologické prieskumy na stavbách socializmu na východnom Slovensku. In: AVANS v r. 1977. Nitra, s. 62-70.

[13] ČAPLOVIČ, D.-JAVORSKÝ, F. 1990: Najnovšie poznatky o vývoji stredovekého dedinského domu na Spiši. In: Nové obzory 31. Prešov-Košice, s. 69-122.

[14] ČAPLOVIČ, D.-JAVORSKÝ, F.-MAČALA, P.: Záchranný výskum v Bardejove. In: AVANS v r. 1988, s. 50.

[15] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B. 1992: Tretia etapa výskumu v Bratislave na Hlavnom námestí. In: AVANS v r. 1991, Nitra, s. 25-26.

[16] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B. 1993: Štvrtá záverečná sezóna v Bratislave na Hlavnom námestí. In: AVANS v r. 1992, Nitra, s. 30-31.

[17] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B.-MUSILOVÁ, M.-ŠEFČÁKOVÁ, A. 1992: Záchranné výskumy v štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava. In: AVANS v r. 1990, Nitra, s. 28-30.

[18] ČAPLOVIČ, D.-MAČALA, P. 1987: Zisťovací výskum v mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach. In: AVANS v r. 1986. Nitra, s. 38.

[19] ČAPLOVIČ, D.-MAČALA, P. 1988: Záchranný výskum v mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach. In: AVANS v r. 1987, Nitra, s. 41-42.

[20] DUCHOŇ, J. 1991: Úvahy o najstaršom územnom vývoji mesta Košíc. Historický časopis 39, č. 3, s. 294-315.

[21] HALAGA, O. R. 1967: Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice.

[22] HALAGA, O. R. 1989a: Košice pred lokalizáciou kolonistov. In: Historica Carpatica 20. Košice, s. 139-172.

[23] HALAGA, O. R. 1989b: "Dvojité Košice" a ich opevnenie. Historický časopis 37, 489-514.

[24] JAVORSKÝ, F. 1980: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície AÚ SAV na Spiši. In: AVANS v r. 1978. Nitra, s. 123-131.

[25] JAVORSKÝ, F. 1981a: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: Študijné zvesti AÚ SAV (ďalej ŠZ AÚ SAV) 19, s. 97-112.

[26] JAVORSKÝ, F. 1981b: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš AÚ SAV. In: AVANS v r. 1980. Nitra, s. 108-126.

[27] JAVORSKÝ, F. 1983: Výskumy a prieskumy Výsk. exp. Spiš AÚ SAV. In: AVANS v r. 1982. Nitra, s. 99-124.

[28] JAVORSKÝ, F. 1982: Prieskumy Výskumnej exp. Spiš. In: AVANS v r. 1981. Nitra, s. 110-134.

[29] JAVORSKÝ, F.-SLIVKA, M. 1988: Výsledky záchranného výskumu v Kežmarku. In: AVANS v r. 1987. Nitra, s. 122-123.

[30] KLINČOKOVÁ, K.-FERUS, V. 1986: Čiastková správa o stavebnohistorickom vývoji Vodnej věže a předběžné výsledky komplexného pamiatkárskeho výskumu. (Pracovné rokovanie o výskumoch.) MSPSOP Bratislava (21.-22. 10. 1986), s. 1-34.

[31] KRUPPE, J.-GAJEWSKA-KRUPPE, M. 1994: Archeologia pużnego średniowiecza w Polsce (stan i problematyka badań). Konferencia: Evoljucija rozvitku slovjanskich gradiv VIII-XIV st. u peredgiri Karpat i Tatr. Ľvov, v tlači.

[32] KUČERA, M. 1978: Genéza miest na Slovensku. In: AH 3, Nitra-Brno, s. 147-164.

[33] LABUDA, J. 1985: Archeologické výskumy na Starom meste a problematika najstaršieho osídlenia Banskej Štiavnice. In: Zborník Slovenského banského múzea 12. Martin, s. 29-45.

[34] LABUDA, J. 1990: K problematike osídlenia banských miest na Slovensku. Historický časopis 38. Bratislava, s. 391-397.

[35] LABUDA, J. 1994: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku). Kandidátská dizertácia, Nitra.

[36] LESÁK, B.-MINÁRIKOVÁ, M. 1993: Záchranné výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava. In: AVANS v r. 1992, s. 80-81.

[37] MARSINA, R. 1968: K počiatkom Spišskej Novej Vsi. In: Spišská Nová Ves - Zborník príspevkov k dejinám a výstavbe mesta. Spišská Nová Ves, s. 23-27.

[38] MARSINA, R. 1971: Codex diplomaticus et epustolaris Slovaciae. I. Bratislava.

[39] MARSINA, R. 1973: k vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. stor. Historický časopis 21, č. 3, s. 337-367.

[40] MARSINA, R. 1977: Nitra vo včasnom a vrcholnom stredoveku. In: Nitra. Obzor Bratislava, s. 27-41.

[41] MARSINA, R. 1985: Najstaršie mestá na Slovensku na základe historických prameňov. In: AH 10. Brno-Nitra, s. 85-90.

[42] MARSINA, R. 1986: O kategóriach a typoch miest na Slovensku do polovice 14. stor. In: Folia historica bohemica 10. Praha, s. 107-136.

[43] MARUNIAKOVÁ, M. 1991: Záchranné výskumy archeologického oddelenia MSPSOP v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS v r. 1989, s. 65.

[44] MARUNIAKOVÁ, M. 1992: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS v r. 1991, Nitra, s. 76-77.

[45] MELICHERČÍK, M.-REXA, D. 1986: Výsledky umelecko-historického a archeologického výskumu na Nálepkovej ul. č. 19-21 v Bratislave. In: AH 11, Brno, s. 271-280.

[46] MUSILOVÁ, M. 1988: Nález objektu z 11. stor. na Rudnayovom nám. č. 4 v Bratislave. Pamiatky a príroda Bratislavy 10, s. 266-287.

[47] MUSILOVÁ, M.-ŠTASSEL, I. 1988: Archeologický a stavebno-historický výskum na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave. In: AH 13. Brno-Bratislava, s. 57-81.

[48] PIFFL, A. 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece na Primaciálnom námestí v Bratislave. In: Bratislava 1, s. 63-90.

[49] POLLA, B. 1958: K problematike vzniku Starého mesta v Banskej Štiavnici. SlA 6, s. 453-477.

[50] POLLA, B. 1971: Kežmarok. Výsledky historicko-archeologického výskumu. Brastislava.

[51] POLLA, B. 1979: Bratislava západné suburbium (Výsledky archeologického výskumu). Košice.

[52] POLLA, B.-VALLAŠEK, A. (edit.) 1991: Archeologická topografia Bratislavy. Bratislava.

[53] RATKOŠ, P. 1965: Vznik mesta a hradu Kežmarok. Československý časopis historický 13. Praha, s. 550-517.

[54] RATKOŠ, P. 1974: Vznik a počiatky banských miest na Slovensku. Historické štúdie 19, s. 33-58.

[55] REXA, D. 1988: Zisťovací archeologický výskum na Jiráskovej ul. č. 18. In: Pamiatky a príroda Bratislavy 10, s. 262-265.

[56] RUTTKAY, A. 1983: Poznámky k problematike vzniku stredovekého mestského jadra v Skalici. In: ŠZ AÚ SAV 20. Nitra, s. 251-271.

[57] SLIVKA, M. 1987: Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na križovnícke rády). In: AH 12. Brno, s. 383-402.

[58] SLIVKA, M. 1989: Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. In: AH 14. Brno-Praha, s. 181-190.

[59] SLIVKA, M. 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. In: Slovenská numizmatika 11. Bratislava, s. 83-112.

[60] SLIVKA, M. 1991: Funkcia cirkevných inštitúcií pri urbanizácii Trnavy. In: Trnava 1988. Zborník materiálov z konferencie Trnava 1238-1988. Obzor - Bratislava, s. 21-30.

[61] SUCHÝ, M. 1974: Dejiny Levoče. 1. Košice.

[62] ŠTEFANOVIČOVÁ, T. 1993: Slovanská Bratislava. In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava, s. 275-325.

[63] TÓTHOVÁ, Š. 1985: Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - výsledky archeologických výskumov. In: AH 10, s. 125-132.

[64] TÓTHOVÁ, Š. 1990: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici. In: Banské mestá na Slovensku. Martin, s. 50-65.

[65] ULIČNÝ, F. 1969: K dejinám Bardejova v 13.—14. stor. In: Šarišské múzeum 2. Košice, s. 23-36.

[66] URBANCZYK, P. 1994: Poczatki miast średniowiecznych - sprzenie antyewolucyjne. Konferencia: Evoljucija rozvitku slovjanskich gradiv VIII—XIV st. u peredgiri Karpat i Tatr. Ľvov, v tlači.

[67] VALLAŠEK, A. 1967a: Stručný náčrt výsledkov archeologického výskumu areálu Academie Istropolitany. Vlastivedný časopis 16, s. 72-74.

[68] VALLAŠEK, A. 1967b: Zisťovací archeologický výskum areálu Academie Istropolitany. In: Monumentorum tutela 2, s. 233-249.

[69] VALLAŠEK, A. 1972: Hromadný hrob z 10. stor. v Bratislave. In: Monumentorum tutella 8, s. 229-248.

[70] VALLAŠEK, A. 1973: Poznámka k najstaršej kamennej architektúre Bratislavy. In: Pamiatky a príroda 2, s. 12-15.

[71] VALLAŠEK, A. 1984: Príspevok k problematike výskumu banských miest na Slovensku. In: AH 9. Brno, s. 147-157.

[72] VALLAŠEK, A. 1991: Výskum bratislavského hradného valu. In: AVANS v r. 1989. Nitra, s. 103.

[73] VALLAŠEK, A. 1992: Výskum bratislavského hradného svahu. In: AVANS v r. 1990. Nitra. s. 99.

[74] VARSIK, B. 1972: Zo slovenského stredoveku. Bratislava.

[75] VARSIK, B. 1980: Vznik a začiatky mesta Košíc. In: Historica Carpatica 11. Košice, s. 152-168.

[76] ZEMKOVÁ, M. 1988: Nové nálezy stredovekých objektov z konca 13. stor. v Bratislave. In: AH 13. Brno-Bratislava, s. 43-56.

[77] ZEMKOVÁ, M.-MUSILOVÁ, M. 1989: Funkcie mestských priestorov v 13. stor. v Bratislave. In: AH 14. Brno-Praha, s. 149-160.

[78] ŽUDEL, J. 1984: Stolice na Slovensku. Obzor - Bratislava.