Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu)

Název: Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu)
Variantní název:
  • Der Herrensitz von Šimonovany im Mittelalter (Ergebnisse der archäologischen Grabung)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 329-[348]
Rozsah
329-[348]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARS VÁRMEGYE, 1903: Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra vármegye. Budapest.

[2] FEJÉR, G., 1829-1844 (redig.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I-XI. Buda.

[3] GYÓRFFY, GY., 1966: Az árpádkori Magyarország történeti földrajza I (A-Cs). Budapest.

[4] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[5] KRISTÓ, GY., 1973: Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest.

[6] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava, s. 399-446.

[7] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, Sloven. Archeol. 24, s. 234-398.

[8] RUTTKAY, A., 1989a: Stredoveké feudálne sídla v Horných Lefantovciach a v Partizánskom-Šimonovanoch, Vlastivedný časopis 28/2. Bratislava, s. 71-76.

[9] RUTTKAY, A., 1989b: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenie na Slovensku spred polovice 13. storočia (Problematika a novšie výskumy) In: Zbor. Sloven. národ. Múzea 83, História 29. Bratislava, s. 57-107.

[10] RUTTKAY, A., 1989c: Okres Topoľčany. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia I/2 (red. D. Bialeková). Nitra, s. 319-378.

[11] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1989: Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom-Šimonovanoch, Pamiatky-Príroda 20/2. Bratislava, s. 20-21.

[12] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku. In: Archeol. hist. 20. Brno-Čelákovice, s. 563-583.

[13] ŠULCOVÁ, J., 1979: Kaštiele po dvadsiatich rokoch. Pamiatky-Príroda 10/2. Bratislava, s. 20-24.

[14] SÚPIS PAMIATOK NA SLOVENSKU, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku 2 (red. V. Jankovič). Bratislava.

[15] VLADÁR, J., 1978: Slovanská bronzová pracka s ľudskou postavou z Brodzian. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 277-279.

[16] WIEDERMANN, E., 1985: Archeologické pamiatky Topoľčianskeho múzea. Nitra.

[17] ZOLNAY, L., 1977: Kincses Magyarország. Budapest.