Archaeologia historica 1996, roč. 21, č. [1]

Obrázek
Rok
1996
Rok vydání
1996
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
-359 Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany Bóna, Martin | pdficon
291-306 Hrady pražského biskupství (arcibiskupství) Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel | pdficon
307-314 Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti Chotěbor, Petr | pdficon
315-328 Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1 Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
329-[348] Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu) Ruttkay, Alexander | pdficon
361-369 Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov Labuda, Jozef | pdficon
A. Sakrální stavby, jejich výzkum a problematika - Sakralbauten ihre Forschung und die Problematik
Page Title
7-[15] Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové Hrubý, Vladimír; Sigl, Jiří | pdficon
17-29 Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů Huml, Václav | pdficon
31-[41] Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
43-56 Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města Ježek, Martin | pdficon
57-[80] Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů Kamenická, Eva | pdficon
81-[85] Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni Anderle, Jan | pdficon
87-[91] Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách Čurda, Tomáš | pdficon
93-[102] Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
103-[108] Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici Noll, Jindřich; Varhaník, Jiří | pdficon
111-119 Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk | pdficon
121-[129] Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice) Kašička, František | pdficon
131-137 Baptisterium a architektura českého středověku Kubková, Jana | pdficon
139-141 "Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan Škabrada, Jiří | pdficon
143-150 Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku Škabrada, Jiří; Ebel, Martin | pdficon
151-167 Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst Razím, Vladislav | pdficon
169-181 Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury Bláha, Josef | pdficon
183-191 K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku Doležel, Jiří | pdficon
193-[217] Vzájomné vazby středověkých kláštorov vo východnej časti Karpat (polsko-slovensko-ukrajinské) Slivka, Michal | pdficon
219-232 Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice Hanuliak, Milan | pdficon
233-[240] Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia Smoláková, Mária; Oriško, Štefan | pdficon
241-251 Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav | pdficon
253-258 Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Kollárová, Renáta | pdficon
259-279 Opevněný kostel : Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska Plaček, Miroslav | pdficon
281-287 Idensen: k úvahám nad západní tribunou románského kostela Radová-Štiková, Milada | pdficon
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
373-384 Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu Kohoutek, Jiří | pdficon
385-412 Märkte und Städtegründungen der Reichsabteien Corvey und Helmarshausen-Benediktinisches Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt Stephan, Hans-Georg | pdficon
413-419 Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně Loskotová, Irena; Páral, Václav; Riedlová, Michaela | pdficon
421-426 Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen und Straßen
Page Title
429-[442] Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě Bálek, Miroslav; Unger, Josef | pdficon
443-449 Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku Hanuliak, Václav | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
453-[463] Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
465-[482] Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
483-492 Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu Boháčová, Ivana | pdficon
493-498 Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze Richterová, Julie | pdficon
499-503 Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
505-508 Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku Hunka, Ján | pdficon
509-512 Kámen středověkých staveb na Moravě Dvořák, Jaroslav | pdficon
F. Archeologie a památková péče - Archäologie und Denkmalpflege
Page Title
515-520 K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče Varhaník, Jiří | pdficon
Page Title
521-522 PhDr. Vladimír Scheufler, CSc, zemřel (17. IV. 1922-9. X. 1995) Skružný, Ludvík | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
523-524 [Brachmann, Hansjürgen. Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelaterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa] Unger, Josef | pdficon
524-526 [Gilchrist, Roberta. Contemplation and Action. The Other Monasticism] Jesenský, Vít | pdficon
526-527 [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie. Band 12] Nekuda, Vladimír | pdficon
527-528 [Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa. Zum Wandel der Aufgaben und Zielsetzungen. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 9] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
529-530 Seznam autorů | pdficon
hidden section Obsah
Page Title
531-534 Obsah | pdficon