Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě

Název: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě
Variantní název:
  • Umfriedigte mittelalterliche Dörfer in Südmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 429-[442]
Rozsah
429-[442]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BÁLEK, M.-DROBERJAR, O.-ŠEDO, O. 1994: Die römischen Feldlager in Mähren (1991-1992), Památky

[2] archeologické LXXXV, 59- 74.

[3] BÁLEK, M.-UNGER, J. 1993: Vojenský tábor z dob husitských válek u Šumic (okr. Znojmo), Vlastivědný

[4] věstník moravský XLV, 3-15.

[5] - 1994: Motte z počátku 15. století v zaniklé vsi Bofanovice. Arch. hist. 19, 191-197.

[6] BISTŘICKÝ, J.-SPURNÝ, F.-VÁCLAVEK, L.-ZEMEK, M. 1991: Moravské a slezské listiny lichten­

[7] štejnského archívu ve Vaduzu (1173-1380), Mikulov.

[8] ČAPLOVIČ, D.-JAVORSKÝ, F. 1982: Záchranný výskům zaniknutej stredovekej dědiny Krigov, AVANS

[9] 1981,66-69.

[10] FELGENHAUER, F. 1983: Stand und Aufgaben der Wüstungsarchäologie in Niederösterreich, Wien,

[11] 88-120.

[12] FLODR, M. 1993: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století III, Brno.

[13] GRIMM, P. 1974: Die ur- und frühgeschichtlichen Bodendenkmäler des Kreises Nordhausen, Nordhausen.

[14] GRIMM, P.-TIMPEL, W. 1966:Die ur- und fruhgeschichtlichen Befestigungen des Kreises Wobis, Berlin.

[15] - 1972: Die ur- und fruhgeschichtlichen Befestigungen des Kreises Mühlhausen, Mühlhausen/Thür.

[16] HABOVŠTIAK, A. 1985: Středověká dědina na Slovensku, Bratislava.

[17] HERRMANN, J. 1970: Der Beitrag der Ausgrabungen in Tornow, Kr. Calam zur germanischen Siedlungs-,

[18] Wirtschafts- und Kulturgeschichte, Zeitschr. f. Arch. 4, 58-84.

[19] CHARVÁTOVÁ, K. 1987: Hospodářské dvory klášterů ve světle archeologických pramenů. Arch. hist.

[20] 12, 287- 297.

[21] KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.

[22] MENDEL, B. 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343- 1365, Brno.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku, Arch. hist. 7, 113-152.

[24] - 1985: Archeologické lokality na katastru obce Strachotín (1589), okres Břeclav, stav k 31. 12. 1983,

[25] Jižní Morava 21, 214-220.

[26] MĚŘÍNSKÝ, Z.-UNGER, J. 1983: Archeologicky výzkum pozůstatků kostela na zaniklé vsi Koválov

[27] u Zabčic, Jižní Morava 19, 119-135.

[28] - 1987: Zaniklá ves Koválov u Zabčic (archeologické nálezy), Mikulov.

[29] NEKUDA, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Bmo.

[30] - 1969: Osídlení v době historické, Břeclavsko, Brno, 82-90.

[31] - 1993: Probleme archäologischer Erforschung von ländlichen Siedlungen in Mitteleuropa, in: The Study

[32] of Medieval Archaeology, Stockholm.

[33] P: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I-VII (1374-1503), Bmo 1872-1911.

[34] PLAČEK, M. 1987: Ves a dvůr Holoubek. K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku, Arch.

[35] hist. 12, 345-353.

[36] RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera, Praha.

[37] SAMSON, V. 1902: Želice u Nosislavě, Selský archiv I, 118.

[38] SCHRÖDER, E. 1990: Mittelalterliche Dorf- und Kirchhofbefestigungen im Landkreis Göttingen, Göttinger

[39] Jahrbuch 38, 25-37.

[40] SCHWABENICKY, W. 1988: Die mittelelterliche Bergbausiedlung auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg

[41] (Kr. Hainichen), Arbeits- u. Forschungsber. z. sächs. Bodendenkmalpflege 32, 237-266.

[42] - 1992: Hochmittelalterliche Bergstädte im sächsischen Erzgebirge und Erzgebirgsvorland, Siedlungsforschung

[43] 10, 195-210.

[44] - 1993: Die frühen Bergstädte des 13. Jahrhunderts, in: Alter Bergbau in Deutschland, 92-98.

[45] SMETÁNKA, Z. 1985: K ikonografii středověké vesnice, Arch. rozhl. XXXVIIm 319-333.

[46] - 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna, Praha.

[47] SNÁŠIL, R. 1979: Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze ,2a zahradou", k. o. Uherské

[48] Hradiště, Arch. hist. 4, 73-75.

[49] TENORA, J. 1933: Statek sv. Petra v Brně I, Bmo.

[50] TIMPEL, W.-GRIMM, P. 1975: Die ur- und frühgeschichtlichen Botiendenkmäler des Kreises Weimar,

[51] Weimar.

[52] UNGER, J. 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav), Arch. hist. 9, 65-98.

[53] - 1987: Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici, Arch. hist. 12, 97-108.

[54] - 1992: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě. Okres Břeclav, Jižní Morava

[55] 28, 7-33.

[56] - 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě, Bmo.

[57] WAND, N. 1991: Holzheim bei Fritzlar in salischer Zeit, in: H. W. Böhme (Hg.), Siedlungen und

[58] Landesausbau zur Salierzeit, Sigmaringen, 169-209.

[59] ZDB: Die Landtafel des Markgrafthums Mähren, cuda Brunensis, Brno 1856, Praha 1953, 1957.