Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu

Název: Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu
Variantní název:
  • Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterlichen Befestigung der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 483-492
Rozsah
483-492
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I. v tisku (1995): Nejstarší horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář, Wroclaw.

[2] BOHÁČOVÁ, I. rkp. (1993): Keramika mladší fáze střední doby hradištní z prostoru pod oktogonální kaplí při jihozápadním rohu III. nádvoří Pražského hradu, Castrum Pragense 2.

[3] BOHÁČOVÁ, I. 1992: Praha - Hrad, Místnost pod oktogonální kaplí, NZ ARÚ AV ČR čj. 55/92.

[4] BOHÁČOVÁ I. 1993: Několik poznámek ke studiu (raně) středověké keramiky - Einige Bemerkungen zum Studium der (früh)mittelalterliche Keramik, Archeologické rozhledy 45, 508-518.

[5] BOHÁČOVÁ І., 1994: Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání, Archaeologia Historica 19, 9-18.

[6] BOHÁČOVÁ I.-FROLÍK J. 1991: Nové archeologické prameny a počátky Pražského hradu - Neue archäologische Quellen und die Anfänge der Prager Burg, Archeologické rozhledy 43, 562-576.

[7] BOHÁČOVÁ, I.-ČIHÁKOVÁ, J. 1994: Gegenwärtiger Stand des Entwicklungsschemas der Prager frühmittelalterlichen Keramik aus den ältesten Entwicklungsphasen der Prager Burg und ihrem Suburbium auf dem linken Moldau-Ufer. In: Tomková, K. a kol.: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums des frühmittelalterlichen Keramik in Mittelböhmen, Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Internationale Tagungen in Mikulčice, herausg. von Č. Stana, Brno, 170-179.