Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice

Název: Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice
Variantní název:
  • Beziehung der Dominikaner zu den Bewohnern der Stadt Banská Štiavnica
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 219-232
Rozsah
219-232
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARBAROVÁ, E., 1968: Postavení Moravy v Českém státě v době předhusitské. Brno.

[2] BLÁHOVÁ, Z., 1986: Poznámky ke stavebním počátkům dominikánů v Olomouci. In: Archaeologia historica 11. Brno, 321-327.

[3] BLASCZYK, W., 1980: Location of Main Doinikan Convents in Poland in Relation to Settlements Developing before the Magdeburgian Urban Reform. In: Rapports du IIIe Congrés International d'Archeologie Slave. Tome 2. Bratislava, 51-63.

[4] BRAUNFELS, W., 1972: The Architecture of the Orders, In: Monasteries of Western Europe. London.

[5] BUREŠ, J., 1960: Středověké stavby brněnských dominikánů. Časopis brněnského musea 45, 107-136.

[6] EGGENBERGER, P.-DESCOEUDRES, G., 1992: Klösster, Stifte, Bettelordenshäuser, Beginen und Begarden. In: Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Baden-Würtenberg-Zürich, 437-451.

[7] Encyklopédia Slovenska I. Bratislava 1977.

[8] ENTZ, G., 1994: Az európai koldulórendi épitészet. In: Koldulórendi épitészet a középkori magyarországon, Veszprém, 21-23.

[9] FRANZEN, A., 1995: Malé církevní dějiny. Praha.

[10] FRIMMOVÁ, E., 1994: Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava, 181-191.

[11] GINDL, J., 1979: Ekonomická a spoločenská štruktúra Banskej Štivnice v prvej štvrtine 16. storočia. Zborník SBM 9. Banská Štiavnica, 51-59.

[12] GOETZ, H.-W., 1986: Leben im Mittelalter von 7. bis zum 13. Jahrhundert. München.

[13] GYÜRKI, K., 1981: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. Budapest.

[14] GYÜRKI, K., 1994: A domonkos rend középkori kolostorai Budán. In: Koldulórendi épitészt a közékori magyarországon. Veszprém, 121-131.

[15] HANULIAK, M., 1994: Výsledky archeologického výskumu dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava, 199-212.

[16] JANKOVIČ, V., 1965: Dominikánsky kostol a klaštor v Banskej Štiavnici a jeho najbližšie okolie. Vlastivedný časopis 16, 127-132.

[17] Kirchenlexikon III. Freiburg 1884.

[18] KRIŽANOVÁ, E., 1981: Komorský dvor v Banskej Štiavnici v 16. storočí. Pamiatky a príroda 1, 18-21.

[19] Lexikon des Mittelalters III, 1986. München-Zürich.

[20] MAROSI, E., 1994: A koldulórendi épitészet Magyarországon. In: Kolduórendi épitészet a középkori magyarszágon. Veszprém, 39-58.

[21] MARSINA, R., 1990: Banskoštiavnické mestské a banské právo. In: Banské mestá na Slovensku. Žiar nad Hronom, 13-34.

[22] MELNÍKOVÁ, M., 1994: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava, 193-198.

[23] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[24] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava.

[25] MALACHOWICZ, E., 1978: Architektura zakonu dominikanów na Slasku. In: Z dziejów sztuky Slaskiej. Warszawa. 93-146.

[26] PETRÁŇ, J., 1985: Sociální prostředí hmotné kultury. In: Dějiny hmotné kultury I/1. Praha, 245-326.

[27] SLIVKA, M., 1987: Rádové domy v štrukture osídlenia Slovenska a jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch so zamerením na križovnícke rády. In: Archaeologia historica 12. Brno, 383-401.

[28] SOMMER, P., 1978: České kláštery 10.-13. století ve světle archeologických výzkumů. In: Archaeologia historica 3. Brno, 337-345.

[29] ŠPIRKO, J., 1943: Cirkevné dejiny. Turčianský Svátý Martin.

[30] TÓTHOVÁ, Š., 1985: Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica - výsledky archeologického výskumu. In: Archaeologia historica 10. Brno, 125-130.

[31] TÓTHOVÁ, Š., 1990: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici. In: Banské mestá na Slovensku. Žiar nad Hronom, 50-60.

[32] WICK, V., 1932: Dáta k dejinám košických dominikánov. Košice.