Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany

Název: Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany
Variantní název:
  • Ergebnisse aus der bau-historischen Forschung im Landadelsitz in Partizánske, Teil Šimonovany
Autor: Bóna, Martin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. -359
Rozsah
-359
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BÁRTFAI-SZABÓ, L., 1910: A Hunt-Pézmán nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom.

[2] FACKENBERG, F., 1965: Hradiská a hrádky Hornej Nitry, Zpravodaj KPS v B. Bystrici, č. 8, s. 67-73.

[3] FACKENBERG, F., 1967: Partizánsko - pohľadom pamiatkára, Ochranca prírody pamiatok, č. 6, s. 39.

[4] FEJÉR, G., 1829-44: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I-XI. Budae.

[5] FIALA, A., 1969: Gotická architektúra Bratislavského hradu, Zb FFUK-Historica, XX, s. 7-52.

[6] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1985/86: Ke stavební podobě hradu v Úštěku, In: Litoměřicko, XXI-XXII, s. 77-95.

[7] GYÖRFFY, Gy., 1966: Az Árpad-kori Magyarország történeti földrazja I. Budapest.

[8] HRÁŠKOVÁ, N., 1975: Partizánske, Šimonovany - tvŕdza: Zámer pamiatkovej úpravy. Archív PÚ, pracovisko Topoľčany.

[9] HRUBEC, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár, Archeol. rozhľady 23, s. 69-79.

[10] KASPER a kol., 1987: Umelecko-historický a architektonický hĺbkový výskum kaštieľa Laskár. Archív PÚ, prac. Bojnice.

[11] KOPPÁNYI, T., 1987: Castellum-kastély: a magyarországi kastélyépités korai századai, Magyar épitő - ipar, č. 9/10, s. 458-462.

[12] KOPPÁNYI, T., 1992: Castellumok a keső - középkori Magyarországon, Castrum Bene 2. Budapest, s. 77-93.

[13] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak, különleges tekintettel Magyarországra. Budapest

[14] KREJČÍ, A. F., 1953: Zpráva o průzkumu kastelu v obci Horná Ves. Archív PÚ Bratislava, A 116/23.

[15] KRISTÓ, Gy., 1973: Csák Máté tartomanyúri hatalma. Budapest.

[16] KRIŽANOVÁ, E., 1977: O stredovekej kúrii v Parížovciach, Archaeologia historica 2, s. 203-208.

[17] KRIŽANOVÁ, E.-ONDREIČKOVÁ, R.-BENCOVÁ, J., 1974: Kaštieľ v Šimonovanoch - podrobný výskum a program pamiatkových úprav. Archív PÚ - Bratislava, T 1525.

[18] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[19] MENCLOVÁ, D., 1972 I—II: České hrady I-II. Praha.

[20] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku, In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin's. 399-446.

[21] NAGY, I., 1863: Magyarország családai X. Pest.

[22] ÓSVÁTH, Gy., 1903: Barsvármegye községei, In: Magyarország vármegyéi és városai-Bars vármegye. Budapest, s. 13-85.

[23] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[24] REISZIG, E., 1903: Bars vármegye története; Bars vármegye nemes családai, In: Magyarország vármegyéi és városai-Bars vármegye. Budapest, s. 293-426, 513-552.

[25] RUTTKAY, A., 1986: Prvá etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizánskom-Šimonovanoch, Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku (AVANS) v r. 1985. Nitra, s. 205-208.

[26] RUTTKAY, A., 1987: Výskum v Partizánskom na Šimonovianskej ulici, AVANS v r. 1986. Nitra, s. 92-94.

[27] RUTTKAY, A., 1989a: Partizánske, In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. stor. I/2. Nitra, s. 351-352.

[28] RUTTKAY, A., 1989b: Stredoveké feudálne sídla v Horných Lefantovciach a v Partizánskom-Šimonovanoch, Vlastiv. časopis, XXXVIII, č. 2, s. 71-76.

[29] RUTTKAY, A., 1989c: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. stor. (Problematika a novšie výskumy), Zborník SNM, LXXXIII, História 29, s. 57-107.

[30] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1988: Tretia etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizánskom-Šimonovanoch. AVANS v r. 1987. Nitra, s. 117-118.

[31] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1989: Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom-Šimonovanoch, Pamiatky - príroda, XX, č. 2, s. 20-21.

[32] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1990a: Záverečná etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizánskom-Šimonovanoch, AVANS v r. 1988. Nitra, s. 146-148.

[33] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1990b: Archeologický výskum kaštiela v Partizánskom-Šimonovanoch, In: Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre. Nitra, s. 421-423.

[34] RUTTKAY, M., 1991: Výskum hradu v Topoľčiankach, Archaeologia historica 16, s. 255-266.

[35] RYKL, M., 1995: Litovice - hloubkový průzkum tvrze, Průzkumy památek II, č. 1, s. 49-72.

[36] SOS II: Slovník obcí na Slovensku II. Bratislava 1977.

[37] SÚPIS I—III: Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava 1967-69.

[38] TAKÁCS, M., 1970: Magyarországi udvarházak és kastélyok. Budapest.