Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov

Variantní název
Das Alte Schloß in Banská Štiavnica - die Ergebnisse der archäologischen Forschungen
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 361-369
Rozsah
361-369
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] HOŠŠO, J., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici. In: Zbor. Fil. Fak. Un. Kom., roč. XXXIX-XL, Historica, Bratislava, s. 249-294.

[2] JANKOVIČ, V., 1967: O Starom meste v Banskej Štiavnici. In: Sbor. Slov. Národ. Múz. 61. História 7. Bratislava, s. 73-87.

[3] LABUDA, J., 1989: Najnovšie výsledky výskumu SBM v regióne Banskej Štiavnice. In: Zbor. SBM 14. Banská Štiavnica, s. 7-21.

[4] LABUDA, J.-THURZO, M., 1993: Nálezy lebiek z karnera Starého zámku v Banskej Štiavnici a ich antropologická analýza. Zborník SBM XVII (v tlači).

[5] LIPTÁKOVÁ, Z., 1973a: Správa o zisťovacom archeologickom výskume na objekte Starý zámok v Banskej Štiavnici (II. etapa) v dobe od 1. 7. do 30. 9. 1971. Nálezová správa; Banská Štiavnica 1973, nepubl., 21 strán textu, merač. a fotograf, dokumentácia.

[6] LIPTÁKOVÁ, Z., 1973: Správa o zisťovacom archeologickom výskume na objekte Starý zámok v Banskej Štiavnici (III. etapa) v dobe od 2. mája do 28. júla 1972. Nálezová správa. Banská Štiavnica 1973, nepubl. 14 strán textu, merač. a fotograf, dokumentácia.

[7] MARSINA, R., 1990: Banskoštiavnické mestské a banské právo. In: Banské mestá na Slovensku. Žiar nad Hronom, s. 13-34.

[8] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[9] POLLA, B., 1958: K problematike vzniku Starého mesta v Banskej Štiavnici. Slov. Archeol., 6, s. 453-477.

[10] SCHÖNWEITZOVÁ, Š., 1968: Správa o zisťovacom archeologickom výskume na objekte Starý zámok (I. etapa) v dobe od 31. 5. 1968 do 8. 11. 1968. Nálezová správa, Bratislava 1969, nepubl., 48 strán textu, meračská a kresebná dokumentácia.

[11] TÓTHOVÁ, Š., 1990: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici. In: Banské mestá na Slovensku. Žiar nad Hronom, s. 50-65.