Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch

Název: Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch
Variantní název
Grabung in Nitra-Dražovec, bei der St.-Michaels-Kirche und Ihrer Umgebung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 9-20
Rozsah
9-20
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Príspevok venujem s gratuláciou a s úctou Vladimírovi Nekudovi z príležitosti jeho 70. narodenín
Reference
[1] BIALEKOVÁ, D. 1977: Sporen von slawischen Fundplätzen in Pobedim (Typologie und Datierung). Slov. Archeol. 25, s. 103-160.

[2] BLASKOVICS, J. 1993: Az újvári ejálet török adóosszeírásai. Bratislava 1993.

[3] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1944: Prvé staroslovanské radové pohrebištia v Turci a Liptove. Turč. Sv. Martin.

[4] CDES 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (ad edendum praeparavit R. Marsina). Bratislava.

[5] GUSTINI, K. 1766: Visitationes Canonicae 1766, Tom. I-V (rkp. v archíve biskupstva v Nitre, preklad F. Mojta v knižnici Archeologického ústavu SAV).

[6] JANŠÁK, S. 1929: Slovenské hradiská z doby halštatskej. In: Sbor. Muzeál. Slov. Spoločn. 23. Turčiansky Sv. Martin, s. 6-8, tab. III.

[7] KRASKOVSKÁ, L. 1961: Výskum na hradisku v Dražovciach. In: Štud. Zvesti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied 6. Nitra, s. 161-179.

[8] MARSINA, R. 1961: K problematike najstarších zoborských listín. In: Hist. Štúdie 7, s. 201-220.

[9] MENCL, V. 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku I. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha-Prešov.

[10] NYITRA VÁRMEGYE 1898: Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra vármegye (red. J. Sziklay a S. Borovszky). Budapest.

[11] PAULER, Gy. 1899: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt I. Budapest.

[12] PAULUSOVÁ, S. 1997: Doterajšie výsledky umeleckohistorického výskumu rím. kat. kostola sv. Michala v Dražovciach. In: Archaeol. hist. 22 (v tlači).

[13] RUTTKAY, A. 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (Problematika a novšie výskumy). In: Zbor. Slov. nár. Múz. 83, Hist. 29. Bratislava, s. 57-107.

[14] RUTTKAY, A. 1991: Výskum v Nitre-Dražovciach pri kostole sv. Michala a v jeho okolí, Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v R. 1989. Nitra, s. 88-90.

[15] RUTTKAY, A. 1993: Archeologický výskum pri kostolíku sv. Michala v Dražovciach. In: Nitra - kultúrnospoločenský mesačník, roč. 19. Nitra, č. 6, s. 11-13 a 7, s. 8, 9.

[16] RUTTKAY, A.: 1996: Mittelalterlicher Friedhof in Ducové, Flur Kostolec, Bez. Trnava: Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen den sog. Reihengräberfeldern und Kirchen Friedhofen vor dem 13. Jh. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Bratislava, s. 391-408.

[17] STANISLAV, J. 1948: Slovenský juh v stredoveku. Turč. Sv. Martin.

[18] SÚPIS OBCÍ 1977: Vlastivědný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava.

[19] SÚPIS PAMIATOK 1967: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava.

[20] SÚPIS PAMIATOK 1968: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava.

[21] SÚPIS PAMIATOK 1969: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava.

[22] VAGNER, J. 1896: Adalékok a nyitrai székes-káptalan torténetéhez. Nitra.

[23] VELIAČIK, L.-ROMSAUER, P. 1994: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku, I - Katalóg. Nitra.

[24] VURUM, J. 1835: Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Posonium.