K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983)

Název: K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983)
Variantní název:
  • Zur Problematik der Fundsituation des Gräberfeldes in Radomyšl bei Strakonice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 61-96
Rozsah
61-96
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Atlas podnebí československé republiky, Praha 1958.

[2] BEDNÁRIK, R., 1972: Cintoríny na Slovensku, Bratislava.

[3] BLAJEROVÁ, M.-NECHVÁTAL, B., 1990: Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu - Demographie der frühmittelalterlichen Grabstätte in Radomyšl bei Strakonice und einige Erkentnisse anthropologische Untersuchung, AH 15, 457-473.

[4] BLAJEROVÁ, M.-NECHVÁTAL, B., 1993: Demographie- und Fundproblematik der slawischen frühburgwallzeitlichen Grabstätte in Radomyšl bei Strakonice und einige Erkentnisse der anthropologischen Forschung, in: Acte du XIIe Congrès Int. des Sciences Préhist. et Protohist., Bratislava 1991, 4, 168-180.

[5] BOHÁČ, Z., 1987: Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století - History of the Settlement and the Demografie Development in the Czech Lands up to the 15th Century, HG 12, 59, 87.

[6] BORKOVSKÝ, I., 1939: Skrčené pohřby doby knížecí v Čechách - Die Hockergräber der Fürstenperiode in Böhmen, PA n. ř. VI-VIII (XXXI), 134-139.

[7] BORKOVSKÝ, I., 1956: Esovité záušnice, jejich původ a význam - Die S förmige Schläfenringe, ihre Ursprung und Bedeutung, Referáty za rok 1955, 148-158, Liblice.

[8] BORKOVSKÝ, I., 1948: Pohřebiště obchodníků z doby knížecí v Praze I. - Cimetière de commecants datant de l'époque des princes à Prague I, Slavia antiqua 1, 460-484.

[9] ČAPLOVIČ, D.-HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi vo Svinici - Die Gräber unter Gräbstein in Svinica, Hist. Carpatica 10, 193-206.

[10] DELAVILLE LE ROULX 1901-1905: Cartulaire générel de l'orde de St. Jean de Jerusalem, Tome I, Paris.

[11] DENKSTEIN, V., 1948-1950: Románská čelenka z Českých Budějovic, ČNM CXVII-CXIX, 50-67.

[12] DINKLAGE, K., 1940: Studien zur Frühgeschichte des deutschen Südostens I, Grundzüge der Entwicklung von karolingischen Tonwaren und Schläfenringen Süddeutschlands im Rahmen einer Frühgeschichte des Egerlandes, Südost-Forschungen V, 185-199.

[13] DUBSKÝ, B., 1949: Pravěk jižních Čech - Préhistorie de la Bohême méridionale, Blatná.

[14] DYK, J., 1922: Popis politického okresu Strakonického, I, Strakonice.

[15] EISNER, J., 1947: K dějinám našeho hradištního šperku, ČNM CXVI, odd. věd spol., 142-162.

[16] EISNER, J., 1955: Počátky českého šperku - Die Anfänge des böhmischen Schmuckes//, PA XLVI, 215-226.

[17] EISNER, J., 1966: Rukovět slovanské archeologie, Praha.

[18] FIALA, Z., 1953: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách - Les origines des chartes en Bohême, Historický sborník I, 27-45.

[19] FRÖHLICH, J., 1989: Středověká dlaždice ze Štítkova, okr. Prachatice - Mittelalterliche Fliesen von Štítkov (Kr. Prachatice), CB 1, 327-330.

[20] HABOVŠTIAK, A., 1966: Archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tribečom, resumé, Monumentorum tutela 2, 43-78.

[21] HABOVŠTIAK, A., 1971: Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku - Archäologische Erforschung des mittelalterlichen Zeitabschnittes in der Slowakei, Slovenská archeológia XIX, 603-617.

[22] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku - Das mittelalterliche Dorf in der Slowakei, Bratislava.

[23] HANULIAK, M., 1978: Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí - Problematik der Gräber unter Grabsteinen im 11.-14. Jh. in der Slowakei, AH 3, 67-74.

[24] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.-14. storočí - Gräber unter Grabsteinem im 11.-14. Jh., Slovenská Archeológia 27, 167-183.

[25] HANULIAK, M., 1980: K problematike včasnostredovekých cintorínov s hrobmi pod náhrobnými kameňmi - Zur Problematik frühmittelalterlicher Friedhöfe mit Gräbern unter Grabsteinem, in: IV. Medzinárodný kongres slovanskej archeologie - Sofia, Nitra, 47-52.

[26] HANULIAK, M., 1989: K problematike výskytu mincí v hroboch 11.-12. storočí na Slovensku - Zur Problematik des Münzvorkomens in Gräber aus dem 11.-12. Jahrhundert in der Slowakei, Slovenská Numizmatika 10, 175-189.

[27] HLAVÁČEK, I., 1972: Český panovník a jižní Čechy v době předhusitské - Böhmische Heuscher und Südböhmen in der vorhussitischen Zeit, JSH XLI/1, 1-18.

[28] HRDLIČKA, L.-RICHTER, M., 1961: Výzkum zaniklého kostela sv. Petra a Pavla na Oškobrhu, Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 2-3, 19-20.

[29] HRDLIČKA, L.-RICHTER, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad - Die slawische und mittelalterliche Besiedlung auf dem Oškobrh bei Poděbrady, PA 65, 111-184.

[30] HRUBÝ, V., 1950: Raně středověké poklady šperků na Moravě - Frühmittelalterliche Schatzfunde von Silberschmuck in Mähren, ČNM XLV, 83-106.

[31] CHOC, P. 1963-1964: Osídlení Čech před účastí cizích kolonistů, resume, Demografie 38-52, 126-137, 235-244, 311-340, 1964, 21-28.

[32] CHOC, P. 1955: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, resume, Sborník čs. společnosti zeměpisné, roč. 70, 16-33.

[33] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1973: Archeologický a stavební průzkum areálu kostela sv. Martina v Radomyšli - Reconnaisssance archéologique et de construkcion de l'aréal de l'église de St. Martin á Radomyšl, PP 33, 105-116.

[34] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1983b: K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách - Radomyšl u Strakonic - Zu der Anfängen der mittelalterlichen Architektur in Südwestböhmen - Radomyšl bei Strakonice, Umění XXXI, 193-213.

[35] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka - Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Kostelec nad Černými Lesy, PA LXIX, 423-475.

[36] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka - Das Landschaftsgebiet Most als Zeuge des Mittelalter, Most.

[37] KLÁPŠTĚ, J.-SMETÁNKA, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971-1981 - Archäologische Untersuchung mittelalterlicher Dörfer Böhmens in den Jahren 1971-1982, AH 7, 11-13.

[38] KNOR, A., 1953: Nové hroby ze starší doby hradištní, PA XLIV, 220-228.

[39] KOLNÍKOVÁ, E., 1967: Obolus mrtvých vo včasnostredovekých hroboch na Slovensku - Totenobolus in frühmittelalterlichen Gräben der Slowakei, Slovanská archeológia 15, 189-254.

[40] KREJČÍKOVÁ, J.-KREJČÍK, T., 1987: Základy sfragistiky, genealogie a heraldiky, Praha.

[41] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1961: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích - Zur Frage des Vampirismus auf dem slawischen Gräberfeldern, PA LH, 544—548.

[42] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1963: Příspěvek k vývoji lidového šperku 10. století v Čechách - Beitrag zur Entwicklung des volkstümlichen Schmuckes in Böhmen, PA LIV, 87-113.

[43] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1964: Zvláštnosti ritu na slovanských pohřebištích v Čechách - Merkwürdigkeiten im Ritus auf den slawischer Begräbnisstätten in Böhmen, Vznik a počátky Slovanů IV., 177-215.

[44] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1966: Der Ritus der slawischen Skelettriedhofe der mittleren und jüngeren Burgwallzeit in Böhmen, PA LVI, 277-327.

[45] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1971: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů - Die Anfänge des Christentums in Böhmen im Lichte der archäologischen Quellen, PA LXIII, 406-456.

[46] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.-11. věku v Čechách - Die Chronologie des Inventars aus Dorffriedhöfen des 9.-11. Jh. in Böhmen, PA LXV, 34-110.

[47] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1975: Dějiny výzkumu slovanských pohřebišť v Čechách 1919-1969 - The history of Research on Slavic Cemeteries in Bohemia 1919-1969, in: Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě 1919-1969, Praha, 48-61.

[48] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1979: Některé problémy rozvrstvení společnosti podle archeologie, resume, in: Aktuálné otázky výskumu slovanských populácií na území Československa v 6.-13. storočí, AÚ Nitra, 29-40.

[49] KRUPICA, O., 1978: Stredoveké Krásno, Západné Slovensko 5, 169-333.

[50] KRUPICA, O., 1981: Stredoveké Krásno II, Západné Slovensko 8, 91-218.

[51] LIFKA, B., 1993: Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí - Radomyšl. History of South Bohemian Town and its Vicinity, Radomyšl.

[52] LUTOVSKÝ, M., 1995: Několik poznámek k problematice slavníkovské domény - Einige Bemerkungen zur Problematik der Slawnikendomäne, AR 47, 239-245.

[53] MICHÁLEK, J.-FRÖHLICH, J., 1979: Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice, České Budějovice-Strakonice.

[54] MJARTAN, J., 1953: Vampírské povery v Zemplíne, Slovenský národopis I., 107-134.

[55] MUSSIANOWICZ, K., 1948-1949: Kabłaczki skroniowe - próba typologii i chronologii, Światowit XX., 1157232.

[56] NECHVÁTAL, B., 1965: Výzkum mladohradištního pohřebiště v Radomyšli v r. 1964 - Die Erforschung des jungburgwallzeitlichen Gräberfeld in Radomyšl im J. 1964, AR 17, 368-392.

[57] NECHVÁTAL, B., 1966: Cimetière de la période récente des bourgwalls à Radomyšl, près de Strakonice (Bohême), in: Invest. archeol. en Tchécoslovaqui (ed. J. Filip), Prague, 226.

[58] NECHVÁTAL, B., 1967: Vampyrismus na pohřebišti v Radomyšli - Der Vampirismus auf dem Gräberfeld in Radomyšl, AR 19, 478-489.

[59] NECHVÁTAL, B., 1971: Zum dörfischen Bestattungsritus im 12. Jahrhundert in Böhmen, in: Actes du VIIe Congrès Int. des Sciences Préhist. et Protohist., 2. Prague, 1229-1232.

[60] NECHVÁTAL, B., 1980a: Slovanské pohřebiště v Radomyšli u Strakonic - jihozápadní Čechy - Das slawische Gräberfeld aus Radomyšl bei Strakonice SW Böhmen (Ergebnisse und Problematik), in: IV. Medzinárodný kongres slovanskej archeologie, Sofia 15.-22. septembra 1980, Zborník referátov ČSSR, Nitra, 101-104.

[61] NECHVÁTAL, B., 1980b: Mladohradištní pohřebiště, sídlištní objekty a kostel sv. Martina v Radomyšli u Strakonic, I.-VII. nál. zpr. č. j. 5273/80 - Archiv nálezových zpráv AÚ AV ČR.

[62] NECHVÁTAL, B., 1985: Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli - Grabsteine auf dem jungburgwallzeitlichen Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice, AH 10, 439-451.

[63] NECHVÁTAL, B., 1988a: Středověké dlaždice v jižních Čechách - Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen, AH 13, 575-604.

[64] NECHVÁTAL, B., 1988b: Středověká keramická aquamanilia z Radomyšle u Strakonic - Ein mittelalterliches keramisches Aquamanile aus Radomyśl bei Strakonice, AVJČ 6, 205-208.

[65] NECHVÁTAL, B., 1994a: Zaniklá středověká osada Lemuzy u Radomyšle (o. Strakonice), Výběr 31, 25-26.

[66] NECHVÁTAL, B., 1994b: Donace Bolemily, manželky Bavora ze Strakonic a nejstarší zprávy o Radomyšli u Strakonic, Výběr 31, 77-86.

[67] NECHVÁTAL, B., 1995: Záchranná akce v Radomyšli, Výběr 32, 19-23.

[68] NECHVÁTAL, B., 1996: Další záchranná akce v Radomyšli, Výběr (v tisku).

[69] NECHVÁTAL, B., 1997: Nález gotického stavebního článku v Radomyśli u Strakonic, Výběr (v tisku).

[70] NECHVÁTAL, B.-RADOMĚŘSKÝ, P., 1964: Mladohradištní pohřebiště u Strakonic - Das Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice, AR 16, 655-685.

[71] NEÚSTUPNÝ, E., 1983: Demografie pravěkých pohřebišť - The Demography of Prehistorie cemeteries, Praha.

[72] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů I/2, Praha.

[73] NIEDERLE, L., 1915: Život starých Slovanů II, Praha.

[74] NIEDERLE, L., 1953: Rukověť slovanských starožitností, Praha.

[75] NOVOTNÝ, V., 1912-1928: České dějiny I/1-3, Praha.

[76] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I/4. Rozmach české moci za Přemysla Otakara II., Praha.

[77] NOVÝ, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha.

[78] POULÍK, J., 1960: Staří Moravané budují svůj stát, Gottwaldov.

[79] POULÍK, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích - Zwei grossmährische Rotunden, Praha.

[80] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách III, Praha.

[81] RADOMĚRSKÝ, P., 1955: Obol mrtvých u Slovanů v Čechách a na Moravě (Příspěvek k datování kostrových hrobů mladší doby hradištní) - The Dead-Obolus by the Slavs of Bohemia et Moravia (Essay on the Dating of the Young Slavonic Period's Skeleton Graves), Sbor. NM sv. IX-A - Historický č. 2, 3-81, I.-V. tab., mapa.

[82] RADOMĚRSKÝ, P., 1960: Stříbrný poklad z 12. století v Praze - Štěpánské ulici - Le trésor d'argent provenant du 12e siècle et découvert rue Štěpánská à Prague, Numismatický sborník VI, 61-86, tab. IV.-VI.

[83] REINECKE, P., 1934: Zur Herkunft der slawischen Schläfenringe, Germania 18, 218-219.

[84] REJHOLCOVÁ, M., 1989: Obolus mrtvých na pohrebisku v Čakajoviciach - Der Totenobolus auf dem Gräberfeld in Čakajovice, Slovenská Numizmatika 10, 191-201.

[85] REMPEL, H., 1966: Reihengräberfriedhöfe des 8. bis 11. Jahrhunderts aus Sachsen-Anhalt., Sachsen und Thüringen.

[86] RUTTKAY, A.-SLIVKA, M., 1985: Církevně inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska vo stredoveku - Kirchliche Institutionen und ihre Stellung in der Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung der mittelalterlichen Slowakei, AH 10, 333-356.

[87] SEDLÁČEK, A., 1922: Českomoravská heraldika, II, Část zvláštní, Praha.

[88] SCHRÁNIL, J., 1932: Země české za doby knížecí, Praha.

[89] SCHWARZENBERG, K., 1941: Heraldika, Praha.

[90] SLÁMA, J., 1963: K česko-polským stykům v 10. a 11. století, Příspěvek k polskému milleniu - Beitrag zum Studium der tschechisch-polnischen Beziehungen im 10. und 11. Jahrhundert, Vznik a počátky Slovanů IV, 221-269.

[91] SLÁMA, J., 1995: Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století? - Die Slawniken - eine Bedeutsame oder periphere Angelegenheit der böhmischen Geschichte des 10. Jahrhunderts?, AR 47, 182-224.

[92] SMETÁNKA, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní - Ein Beitrag zur Problematik der Chronologie der späten Burgwallzeit, PA 64, 463-486.

[93] SMETÁNKA, Z., 1978: Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací - Das böhmische Dorf in der Entstehungszeit der Stadagglomerationem, AH 3, 325-330.

[94] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1956: Česká listina doby přemyslovské 2. listina nižších světských feudálů - Die Urkunde der Přemyslidenzeit in Böhmen (Die Urkunde der niederen geistlich Feudalen - die Urkunde der niederen Laienfeudalen), Sborník archivních prací Ministerstva vnitra, VI/1, 136-211.

[95] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1963: Listina v českém státě doby Václava I., Rozpravy ČSAV, Řada SV, seš. 10, roč. 73.

[96] ŠIKULOVÁ, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní - Mährische Gräberfelder der jüngeren Burgwallperiode, Pravěk východní Moravy I (Gottwaldov), 88-162.

[97] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I/5. Středověká kolonizace v zemích českých, Praha.

[98] ŠIMEK, E., 1955: Chebsko v staré době - Egerland in alten Zeit, Brno

[99] ŠOLLE, M., 1959: Knížecí pohřebiště ve Staré Kouřimi - Fürstliche Bestattungstätte in Stará Kouřim, PA L, 353-506.

[100] TŘEŠTÍK, D., 1971: K sociální struktuře přemyslovských Čech. Kosmas o knížecím vlastnictví půdy a lidí - La structure sociale dans la Bohême des Přemyslides (La posession princière de la terre et des homes d'aprés Kosmas), ČsČH 19, 537-567.

[101] TUREK, R., 1948a: České hradištní nálezy datované mincemi - Les trouvailles slaves de la Bohême, datées à l'aide des monaies du Xe -XIIe siècle, Slavia Antiqua I, 485-534.

[102] TUREK, R., 1988: Počátky české vzdělanosti, Praha.

[103] WOLLMANN, F., 1920, 1921, 1923, 1926: Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské. Národopisný věstník českoslovanský XIV (č. 1) 1-16, XIV (č. 2) 1-57, XV (č. I) 1-58, XVI (č. 1-2) 80-96, XVI (č. 3-4) 133-149, XVIII (č. 3-4) 133-161.

[104] ZOTZ, L. F., 1935: Die spätgermanische Kultur Schlesiens im Gräberfeld vor Gross-Sürding, Leipzig.

[105] ŽEMLIČKA, J., 1978: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách - Die Burgzentren der Přemyslidenzeit und die Anfänge der Städte in Böhmen, ČČH XXVI, 559-586.

[106] ŽEMLIČKA, J., 1986: Století posledních Přemyslovců (Český stát a společnost ve 13. století), Praha.