Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia

Název: Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia
Variantní název:
  • Möglichkeiten und Probleme der Forschung von Schmuck aus dem 10.-13. Jh.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 275-286
Rozsah
275-286
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BACH, H.-DUŠEK, S., 1971: Slawen in Thüringen. Weimar.

[2] BEDNÁRIK, R., 1939: Príspevok k pohrebným zvykom slovenského ľudu. In: Národopisný zborník 1. Turčiansky sv. Martin, 54-94.

[3] GIESLER, J., 1981: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo-Brdo-Kultur. Prähistorische Zeitschrift 56, 3-167. | DOI 10.1515/prhz.1981.56.1.3

[4] HANULIAK, M., 1990: Aussagefähigkeiten archäologischer Quellen aus Flachgräberfeldern des 9.-12. Jahrhunderts. Slovenská archeológia 38, 147-191.

[5] HANULIAK, M., 1993: Ku vztahu pohanstva a kresťanstva na podklade archeologických prameňov. Slavica Slovaca 28, 1993, 15-20.

[6] HANULIAK, M., 1994: Malé Kosihy. Pohrebisko z 10.-11. storočia. Nitra.

[7] HRUBEC, I., 1994: Návrh chronológie praveku a všasnej doby dejinnej na Slovensku. Poveľkomoravské obdobie a stredovek. Slovenská archeológia 28, 229-237.

[8] JOHNOVÁ, H., 1986: Šperk. Bratislava.

[9] KAZIMÍR, Š., 1989: Tovarovo-peňažné vztahy v období denárovej meny (11.-začiatok 14. storočia). Slovenská numizmatika 10. Bratislava, 117-122.

[10] KISS, A., 1985: Studien zur Archäologie der Ungarn in 10.-11. Jahrhundert. In: Die Bayern und ihre Nachbarn, II. Wien, 117-239.

[11] KRUPICA, O., 1978: Stredoveké Krásno. In: Západné Slovensko 5. Bratislava, 169-333.

[12] KRUPICA, O., 1981: Stredoveké Krásno II. In: Západné Slovensko 8. Bratislava, 89-218.

[13] LÁSZLÓ, Gy., 1944: /A honfoglaló magyar nép élete. Budapest.

[14] LUDIKOVSKÝ, K.-SNÁŠIL, R., 1974: Mladohradištní pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách. Praha.

[15] MAREŠOVÁ, K., 1969: Slovanské pohřebiště v Bílovicích nad Svitavou. Časopis Moravského muzea 53-54, 59-67.

[16] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologia historica 8. Brno, 41-68.

[17] PETRÁŇ, J., 1983: Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury. In: Archaeologia historica 8. Brno, 27-37.

[18] PETRÁŇOVÁ, L., 1985: Konzumace. In: Dějiny hmotné kultury II. Praha, 827-897.

[19] RICHTER, M.-SMETÁNKA, Z., 1983: Archeologie a studium středověké řemeslné výroby. In: Archaeologia historica 8. Brno, 11-25.

[20] RUTTKAY, A., 1979: Stredoveké umelecké remeslo. Bratislava.

[21] RUTTKAY, A., 1983: Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku. In: Archaeologia historica 8. Brno, 347-360.

[22] RUTTKAY, A., 1989: Prvky gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvateľstva. In: Archaeologia historica 14. Brno, 355-377.

[23] RUTTKAY, A., 1996: Mittelalterlichen Friedhof in Ducové, Flur Kostolec, Bez. Trnava: Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen den sog. Reihengräberfeldern und Kirchenfriedhöfe. In: Ethnisehe und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis 11. Jahrhundert. Bratislava, s. 391-408.

[24] STEUER, H., 1982: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen im Mitteleuropa. Göttingen.

[25] SZÖKE, B., 1962: A honfoglaló és kora Arpád-kori magyarság régeszeti emlékei. Régeszeti tanulmányok 1. Budapest.

[26] SZÖKE, B. M., 1977: Eine Bemerkung zur Technik der Rifflerung von S-Ringen. Acta Archaeologia hungarica 29, 287-289.

[27] ŠIKULOVÁ, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní. Pravěk východní Moravy 1, 88-162.

[28] THOMAS, J., 1983: Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech. In: Archaeologia historica 8. Brno, 73-82.

[29] TOČÍK, A., 1979: K otázke etnicity pohrebísk z 10. storočia na Slovensku. In: Aktuálne otázky výskumu slovanských populácií na území Československa v 6.-13. storočí. Nitra, 68-84.