Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996

Název: Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996
Variantní název:
  • Vorläufige Nachricht von der Grabung im Kloster "Hradisko" in Olmütz im Jahre 1996
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 335-352
Rozsah
335-352
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDM I-XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 1836-1903.

[2] Granum catalogi praesulum Moraviae in Katalog moravských biskupů, arcibiskupů a kapitul staré i nové doby (Kronika moravská). Olomouc 1977, 12-33).

[3] BLÁHA, J., 1980: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. Vlastivědný věstník moravský XXXII, 301-311.

[4] BLÁHA, J., 1995: Několik archeologických úvah k počátkům Kláštera Hradisko, Historická Olomouc X, (UP Olomouc), 83-95.

[5] BURIAN, V., 1978: Přehled literatury o Klášteře Hradisku, Zprávy Vlastivědného ústavu Olomouc, č. 196, 6-35.

[6] ČIŽMÁŘ, Z.-KOHOUTEK, J., 1997: K nejstaršímu raně středověkému osídlení bývalého Kláštera Hradisko u Olomouce, in: Z pravěku do středověku (Sborník k 70. narozeninám V. Nekudy), Brno, 279-288.

[7] GOŠ, V., 1977: Slovanská keramika 10.-13. století na severní Moravě, VVM XXIX, 291-303.

[8] KOHOUTEK, J., 1985: Hrad Malenovice, Zlín.

[9] TEIGE, J., 1893: Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradišťského u Olomouce (až do r. 1300), Věstník král. české společnosti nauk, Praha.