Výroba stredovekých baníckych želiez

Variantní název
Die Erzeugung der mittelalterlichen bergmännischen Eisen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 493-518
Rozsah
493-518
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] AGRICOLA, G.: De re metallica libri XII. Basel 1556 (reprint NTM Praha 1976).

[2] LABUDA, J.: Materiálna kultura z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku). Slov. archeol. 40, 1992, s. 135-164.

[3] LABUDA, J.: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku). Kandidátska dizertácia, Nitra 1993. I.-III. zv.

[4] SCHONWEITZOVÁ, Š.: Komorský dvor v Banskej Štiavnici. Vlastivedný časopis, 20, Bratislava 1971, s. 92-93.

[5] TOČÍK, A.-BUBLOVÁ, H.: Príspevok k výskumu zaniknutej ťažby medi na Slovensku. In: Zvesti Archeol. Úst. Slov. akad. vied, 21, Nitra 1985, s. 47-135.

[6] TOČÍK, A.-ŽEBRÁK, P.: Ausgrabungen in Špania Dolina-Piesky. Zum Problem des urzeitlichen Kupfererzberbau in der Slowakei. In: Der Anschnitt, Beiheft 7, Bochum 1989, s. 71-78.