Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově

Název: Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově
Variantní název:
  • Problematik der Lokalisierung der königlichen Burg und der Entwicklung der mittelalterlichen Stadt Přerov (Prerau)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 155-170
Rozsah
155-170
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB I-V: Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 1908-1974.

[2] BERNHARD, H.-BARZ, D., 1991: Frühe Burgen in der Pfalz. Burgen der Salierzeit (Teil 2 in den südlichen landschaften des Reiches). J. Thorbecke Verlag Sigmaringen, 165-175.

[3] BISTŘICKÝ, J., 1979: Mikulovská sympozia 78, 33-35.

[4] BLASZCCZYK, W., 1971: Počátky polských měst ve světle archeologických výzkumů. Brno.

[5] ČIŽMÁŘ, Z.-KOHOUTEK, J., 1999: Výzkum v historickém jádru Přerova, ArchHist 24, Brno, 151-160.

[6] HOSÁK, L., 1960: Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis (Historica I), 279-284.

[7] KOHOUTEK, J., 1995: Počátky města Přerova, ArchHist 20, Brno, 187-200.

[8] KOUŘIL, M., 1971: Přerov v době předbělohorské, in Dějiny města Přerova, 171-252.

[9] LAPÁČEK, J., 1999: Otazníky nad počátky města Přerova, Sborník SOA Přerov, 9-42.

[10] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[11] STAŇA, Č., 1987: Pokračování výzkumu na Horním náměstí v Přerově, PV 1985, Brno, 46-47.

[12] STAŇA, Č., 1988: Opevněné sídliště ze starší a počátku střední doby bronzové v Přerově na Moravě, Slovenská Archeológia XXXVI (2), 309-328.

[13] STAŇA, Č., 1998: Přerov - ein Burg des Boleslaw Chrobry in Mähren, Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, 49-69.

[14] ŽUREK, K., 1999: Přerov. Od gotiky k renesanci - Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1450 (Katalog výstavy), Olomouc, 224.