Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia

Název: Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia
Variantní název:
  • Schloß Vígľaš im 14.-18. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 279-288
Rozsah
279-288
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ABBB VC 8: Archív banskobystrického biskupstva, "Visitatio Omnium Ecclesiarum & Parrochiarum Archidiaconatus ZOLIENSIS 1756", fol. 18.

[2] ABBB VC 9: Archív banskobystrického biskupstva, Kanonická vizitácia z roku 1781.

[3] ABBB VC 15: Archív banskobystrického biskupstva, Kanonická vizitácia z roku 1829.

[4] CJH 1823: Codex juris Hungarici seu Decretum generale Inclyti Regni Hungariae. Budae 1823, s. 542-zákonný článok 27/1578 o rozdelení bezplatných prác pri opevňovaní pohraničných pevností pre jednotlivé stolice.

[5] ĎURKOVÁ, M., 1993: Sídliskové pomery na vígľašskom panstve do začiatku 16. storočia. Historický časopis 41, 1, 1993, s. 32-33.

[6] FIALOVÁ, H.-FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Obzor 1966, s. 433-437.

[7] GAJDOŠ, M., 1981: Vígľaš. Vlastivedný časopis, XXX, 2/1981.

[8] GOJDIČ, I., 1995: Kaplnka Zvolenského zámku - aká bola a aká je. Pamiatky a múzeá 26, 4, 1995, s. 26-32.

[9] HANULIAK, V., 1986: Výskumová správa z predstihového archeologického výskumu v sezóne 1986. Archív Pamiatkového ústavu - regionálneho strediska v Banskej Bystrici.

[10] HANULIAK, V., 1994: Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu. Archaeologia historica 19, 1994, s. 207-214.

[11] IZAKOVIČOVÁ, M.-KRIŽANOVÁ, E.-FIALA, A., 1969: Slovenské hrady a kaštiele. Šport Bratislava 1969, s. 188-190.

[12] JANOTA, Ľ., 1938: Slovenské hrady III. diel. Bratislava 1938, s. 240-253.

[13] KOPČAN, V., 1986: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava, s. 7-75.

[14] KOPČAN, V.-KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin, s. 46.

[15] LICHNER, J., 1964: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení z čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku. Vlastivedný časopis, XIII, Bratislava 1964.

[16] MATUNÁK, M., 1904: Hrad Vígľaš. Brezno (preklad práce vydalo Okresné muzeum Zvolen v roku 1960), s. 19-20, 24.

[17] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava, s. 5-57.

[18] MOL KT 343/S 11: Magyar Országos Levéltár (Maďarský krajinský archív), Kamarai Térképek (Mapy Uhorskej komory), № 288, "Designatio VIARUM a Regio Salis Depositorio Gacsiensi versus Novisolium & Schemnitium".

[19] PISOŇ, Š., 1977: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Osveta Martin 1977, s. 357-358.

[20] SURA, M. a kolektiv, 1982: Stavebno-historický a archeologický výskum Vígľašského zámku. Projektový ústav kultury - stred. Banská Bystrica 1982. (Archív Pamiatkového ústavu - regionálneho strediska v Banskej Bystrici.)

[21] ŠOBA BB 1574: Štátny oblastný archív Banská Bystrica, Župa Zvolenská I, Kongregačný protokol II (1572-1585), fol. 90, záznam z 21. 9. 1574.

[22] ŠOBA BB 1622: Štátny oblastný archív Banská Bystrica, Župa Zvolenská I, Kongregačný protokol V, fol. 49, odpis listiny palatína Stanislava Turza z Betlanoviec z 20. 8. 1622 týkajúcej sa deľby hradu Vígľaš medzi Katarínou Botkovou, vdovou po magistrovi Jánovi Pogranyovi a jeho dvomi bratmi Jurajom a Štefanom Pogranyom.

[23] ŠOBA BB: Štátny oblastný archív Banská Bystrica, Panstvo Vígraš, Mapy, bez sign.

[24] ŠOKA K 26/4/442: ŠOKA Kremnica, Magistrát mesta Kremnica, sign. 26/4/442.

[25] ŠOKA K 26/4/445: ŠOKA Kremnica, Magistrát mesta Kremnica, sign. 26/4/445.

[26] ZREBENÝ, A., 1976: Zo starších dejín Zvolena. Vlastivedný časopis, XXV, 3/1976, s. 114-120.

[27] ŽILÁK, J., 1990: Zo starších dejín baníctva na území dnešného Zvolenského okresu. Stredné Slovensko 9, Martin, s. 123-128.