Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi

Název: Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi
Variantní název
Belege der tschechisch-polnischen Kontakte im Frühmittelalter in Stará Boleslav (Alt Bunzlau)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 47-53
Rozsah
47-53
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BARTOŠKOVÁ, A., v tisku: Kostěná a parohová industrie ze Staré Boleslavi, Mediaevalia archaeologica. In: Boháčova, I. (ed.) v tisku: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.

[2] BLÁHA, J., 1998: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce - Die Kommunikationen, Topographie und Importe im Mittelalter und in der Frühneuzeit (7.-17. Jh.) auf dem Gebiet der Stadt Olmütz, Archaeologia historica 23, 133-159.

[3] BLÁHA, R., 2000: Keramika 10.-13. stol. v severovýchodních Čechách a její vztahy k okolním oblastem, nepublikovaná diplomová práce FF MU Brno.

[4] BOHÁČOVA, I., 2002: Polské prvky v keramice z přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. Ke kontaktům Polska a Čech v raném středověku. Civitas & villa. Wrocław-Praha, 429-438.

[5] HEJNA, A., 1957: Příspěvek k otázce původu a významu blatného hrádku v Čechách, Památky archeologické 48, 218-237.

[6] PRÁŠEK, J. V., 1913: Brandejs nad Labem. Město, panství a okres, díl III. Brandejs nad Labem.

[7] RADWAŃSKI, K., 1968: Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnenie jej chronologii. Materialy archeologiczne 9, Kraków.

[8] REICHERTOVÁ, K., 1967: Výzkum dvorka před bývalým kostelem sv. Františka v areálu Anežského kláštera. Archeologické rozhledy 19, 525-534.

[9] STAŇA, Č., 1998: Polské prvky v raně středověké keramice na Moravě. In: Kóčka-Krenz-Łosiński, W. (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, 273-287.

[10] ŠPAČEK, J., 2000: Nálezy raně středověkého skla ze Staré Boleslavi - 1 - Funde mittelalterlichen Glases in Stará Boleslav - 1. In: Černá, E.-Frýda, F.-Špaček, J. (eds.): Historické sklo 2. Čelákovice, 101-107.

[11] TOMKOVÁ, K., 1998: Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách, Archaeologia historica 23, 223-231.

[12] ZAVŘEL, J., v tisku: Potencionální zdroje kamenných a keramických surovin. In: Boháčová, I. (ed.) v tisku: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.