Kachlová kamna z Náměště na Hané

Název: Kachlová kamna z Náměště na Hané
Variantní název:
  • Kachelofen aus Náměšť na Hané
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 575-590
Rozsah
575-590
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AČ: PALACKÝ, F., 1844: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské III.; Praha.

[2] BISTŘICKÝ, J., 1991: Nejstarší zpráva o Náměšti, 850 let Náměště na Hané. In: Náměšť na Hané 1141-1191. Sborník statí, s. 6-7.

[3] BURIAN, V., 1964: Zpráva o výzkumu husitského opevnění v Dolanech roku 1963, Olomouc.

[4] BURIAN, V., 1965: Nálezy z kartuzie a husitského opevnění v Dolanech (výzkum 63). Práce odboru společenských věd VÚ v Olomouci č. 6, Olomouc.

[5] CDB: FRIEDRICH, G. edd. et. al., 1904-1993: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V; Pragae.

[6] CDM: BOČEK, A. edd. et. al., 1836-1903: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Olomucii; Brünn.

[7] BLÁHA, J., 1994: Nález importovaného kameninového poháru tzv. "Falkeho skupiny" v Olomouci. Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva za rok 1993, 90-95, obr. 36-38.

[8] BŘICHÁČEK, P., 1997: Středověká kamenina z hradu Landštejna, okr. Jindřichův Hradec. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi (29. 5. 1932) a Zdeňku Smetánkovi (21. 10. 1931), Praha, 88-92.

[9] FIRSZT, S., 1996: Kafle piecowe na Śląsku z XIII-XVII w. w świetle odkryć archeologicznych w Legnicy. Silesia Antiqua, 38, 85-105.

[10] HAŠEK, V., 1993: Archeogeofyzikální prospekce na akci Náměšť na Hané - hrádek (Technická zpráva), Brno.

[11] HAZLBAUER, Z.-HEIDENREICH, M.-LAMR, J., 2001: Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen v muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. AH 26, 387-402.

[12] HAZLBAUER, Z.-CHOTĚBOR, P., 1990: Stavební rekonstrukce vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15, 361-383.

[13] HOLČÍK, Š., 1973: Nález kachľovej pece v Šenkviciach. Zborník SNM LXVII, História 13, 117-134.

[14] HOLČÍK, Š., 1976: Stredoveké kachlice na Slovensku. Zborník SNM LXX, Historica 16, 91-112.

[15] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo na Slovensku. Martin.

[16] HOLL, I., 1958: Közepkori kályhhaczzempék Magyarországon I. Budapest regisegei XVIII, 211-300.

[17] HOLL, I., 1966: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Studia Archaeologica IV., Budapest.

[18] HOŠŠO, J., 1997a: Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku. AH 22, 287-300.

[19] HOŠŠO, J., 1997b: Odpadová jama patricijského domu v Bratislave. Príspevok k výbave domácnosti v neskorom stredoveku. In: Z pravěku do středověku. Sborník k narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno 175-183.

[20] HOŠŠO, J., 1982: Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary. AH 7, 499-508.

[21] HOUDEK, V., 1884: Z pravěku Olomoucka. In: Časopis musejního spolku Olomouckého I, 49-57.

[22] KOCMAN, F.-HAZLBAUER, Z., 2002: Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod. AH 27, 499-519.

[23] KOUŘIL, P., 1993: Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech. AH 18, 141-150.

[24] MEZNÍK, J., 1999: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha.

[25] MĚCHUROVÁ, Z., 1997a: Konůvky - zaniklá středověká ves ve Zdánickém lese. Srovnávací analýza ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Brno.

[26] MĚCHUROVÁ, Z., 1997b: Kachlová kamna z tvrze v Konůvkách (okr. Vyškov). Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, s. 191-196, Brno.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických. AH 15, 19-42.

[28] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse de archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001. AH 27, 9-18.

[29] MOLTHEIN, A. W., 1905: Beiträge zur älteren Geschichte des Hafnergewerbes in Wien und Niederösterreich. Kunst und Kunsthandwerk No 8, 553-576.

[30] NEKUDA, V.-REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[31] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek - tvrz - dvůr - předsunutá opevnění. Brno.

[32] NEUMANN, P., 1939: K dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[33] PAPAJÍK, D., 1996: Náměšť ve středověku do konce vlády markraběte Jana Jindřicha. Střední Morava. Kulturněhistorická revue 2, 95-98.

[34] PÁLÓCZI-HORVÁTH, A., 1997: The Reconstruction of a Medieval (15th Century) House at Szentkirály (Middle Hungary). In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi (29. 5. 1932) a Zdeňku Smetánkoví (21. 10. 1931), Praha, 507-513.

[35] PAPAJÍK, D., 1996: Paměti obce Náměště na Hané. Olomouc.

[36] PLAČEK, M., 1990: Povrchový průzkum hradu v Náměšti na Hané (okr. Olomouc). In: PV 1987, 72-3, Brno.

[37] PLAČEK, M., 1991: Panská sídla v Náměšti na Hané ve středověku, 850 let Náměště na Hané. In: Sborník statí 1141-1991, 36-40.

[38] POKORNÝ, F., 1970: Švábenice, rod pánů ze Švábenic. Příspěvek k dějinám městečka. Brno.

[39] SLIVKA, M., 1979: Výsledky prvej etapy výzkumu Paričovho hradu v Trebišove. AH 4, 149-169.

[40] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, č. 1, 228-265.

[41] SPRUŠANSKÝ, S., 1968: Príspevok k dejinám bratislavského hrnčiarstva. Zborník SNM LXII, História 8, 77-114.

[42] TYMONOVÁ, M., 1992: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu středověkého hradu v Náměšti na Hané (okres Olomouc). In: Náměšť na Hané a okolí, s. 2-16.

[43] UNGER, J., 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[44] UNGER, J., 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

[45] VÁLKA, J., 1982: Počátek války o Moravu (1422-1423). (Studie k dějinám husitské revoluce 2.) Jižní Morava, 48-66.

[46] VÁLKA, J., 1991: Středověká Morava (Dějiny Moravy I). Brno.

[47] WIHODA, M., 1989: Ekonomické zázemí Hradce nad Moravicí na střední Moravě v 13. století. Časopis Matice moravské 108, 77-87.

[48] WIHODA, M., 1995: Geneze moravské šlechty. In: Acta historica et museologica, řada C, 2, 23-41.

[49] ZDO: CHLUMECKY, P., 1860: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren VIII-XI; Text der Olomützer Cuda, Brünn 1856.