Úloha kláštorných majetkov pri lokalizovaní hraníc Zvolenského komitátu

Název: Úloha kláštorných majetkov pri lokalizovaní hraníc Zvolenského komitátu
Variantní název:
  • Die Rolle der Klosterbesitze bei der Lokalisation der Komitatsgrenze von Zvolen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 453-467
Rozsah
453-467
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BACKMUND, N.: Monasticon Praemonstratense I., Straubing 1951.

[2] BAKÁCS, I.: Hont vármegye Mohács elött, Budapest 1971.

[3] BECKER, R.-FORSTNER, D.: Neues Lexikon christlicher Symbole, Innsbruck-Wien 1991.

[4] BEŇKO, J.: Starý Turiec, Martin 1996.

[5] CAC: Codex diplomaticus Arpadianus continuatus I.-XII., ed. G. Wenzel, Pest 1860-1874.

[6] CDA: Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis I.-VII., ed. I. Nagy, Budapest 1878-1920.

[7] CDH: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I.-XI., ed. G. Fejér, Budae 1829-1844.

[8] CDP: Codex diplomaticus patrius Hungaricus I.-VIII., ed. A. Ipolyi-I. Nagy-D. Véghely, Györ-Budapest 1865-1891.

[9] CDS1: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.—II., ed. R. Marsina, Bratislava 1971-1987.

[10] CDT: Codex diplomaticus monasterii Tynecensis, ed. W. Kętrzyński-S. Smolka, Lwów 1875.

[11] ČAPLOVIČ, P.: Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku, Martin 1987.

[12] DERWICH, M.: Studia nad początkami monastycyzmu na ziemiach polskich. Pierwsze opactwa i ich funkcje. Kwartalnik historyczny, č. 2, roč. 107, 2000, 77-105.

[13] Dl: Magyar országos levéltár Budapest Diplomatikai levéltár (fotokopie listín v Historickom ústave SAV).

[14] FÜGEDI, E.: Kirchliche Topographie und Siedlungsverhältnisse im Mittelalter in der Slowakei. Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae V., 1959, 363-400.

[15] GH: Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum, ed. V. Múcska, Budmerice 2000.

[16] GYÖRFFY, Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I., Budapest 1963.

[17] GYÖRFFY, Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III., Budapest 1987.

[18] GYÖRFFY, Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV., Budapest 1998.

[19] HABOVŠTIAK, A.-HOLČÍK, Š.: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku, Trnava 1994, 137-149.

[20] HAICZL, K.: A Garamszentbenedeki apátság története, Budapest 1913.

[21] HANULIAK, V.-RAGAČ, R.: Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči. Archaeologia historica 25, §§2000§§, 233-244.

[22] HERVAY, F. L.: Repertorium historicum ordinis cisterciensis in Hungaria, Roma-Budapest 1984.

[23] HOkl: Hazai oklevéltár 1234-1536, ed. I. Nagy-F. Deák-Gy. Nagy, Budapest 1879.

[24] HOLOŠOVÁ, A.: Činnost hodnověrného miesta v Turci do roku 1350. Slovenská archivistika, č. 1, roč. 25, 1990, 56-81.

[25] HOMZA, M.: Refleksje nad Kroniką węgiersko-polską i problem włączenia starej Słowacji do państwa węgierskego. In: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, 109-125.

[26] HOMZA, M.-SROKA, S.: Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998.

[27] HOUDEK, I.: Vlastnícke pomery v Tatrách v minulosti. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 43-45, Martin 1951, 44-64.

[28] CHALOUPECKÝ, V.: Staré Slovensko, Praha-Bratislava 1923.

[29] CHŁOPOCKA, H.: Fundacje cysterskie w Polsce średniowiecznej w poglądach historiografii polskiej. In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związky, Poznań 1987, 9-24.

[30] JUCK, Ľ.: Majetky hronskobeňadického opátstva do roku 1235. Historické štúdie 18, 1973, 121-156.

[31] KLEIN, B.: Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu. In: Vlastivedný zborník Považia XV., Martin 1985, 87-132.

[32] KOŽIAK, R.: Kristianizácia ako problém historického výskumu. Acta historica Neosoliensia IV., 2001, 87-94.

[33] KRISTÓ, Gy.: A vármegyék kialakulása Magyarországon, Budapest 1988.

[34] KÚTNIK, J.: K predkartuziánskym dejinám Červeného Kláštora pri Dunajci. Nové obzory 8, 1966, 176—194.

[35] LABUDA, G.: Kto i kiedy ufundował klasztor w Tyńcu? In: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, Kraków 1995, 23-39.

[36] LÁSZLÓOVA, H.: Premonštráti a ich vývoj v stredoveku. In: Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica-Bratislava 2002, 113-132.

[37] LE GOFF, J.: Středovéká imaginace, Praha 1998.

[38] LUKAČKA, J.: Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku, Bratislava 2002.

[39] LUKAČKA, J.: Stredoveké osídlenie diviackovskej domény Vyšehradu. In: Horná Nitra 15, Martin 1992, 43-52.

[40] MALINIAK, P.: Príspevok k dejinám zaniknutej osady Žarnosek. Acta historica Neosoliensia V., 2002, 145-153.

[41] MARSINA, R.: Dejiny Krupiny do začiatku 16. storočia (stručný náčrt). In: Pohľady do minulosti Krupiny, Zvolen 1995, 23-34.

[42] MARSINA, R.: K najstarším dejinám Novej Bane. In: Zborník Slovenského banského muzea XVII.//, Banská Štiavnica 1995, 97-102.

[43] MARSINA, R.: Osídlenie Hornej Trenčianskej pred tatárskym vpádom. In: Historica 15, 1964, 47-70.

[44] MENCL, V.: Klášter sv. Beňadika nad Hronom. Vlastivedný časopis, č. 4, roč. 15, 1966, 147-160.

[45] MES: Monumenta ecclesiae Strigoniensis ІII., ed. L. C. Dedek, Strigonii 1924.

[46] MIŠÍK, M.: Osídlenie Hornej Nitry. In: Historický sborník kraja II., Banská Bystrica 1965, 5-72.

[47] MIŠÍK, M.: K počiatkom turčianskeho prepoštstva. Duchovný pastier, č. 4, roč. 37, 1962, 77-81.

[48] MK: Mesto Krupina I. Inventár listín, listov a príbuzných písomností 1238-1605 (1919), ed. M. Kľučka, Krupina 1975, rkp. v Štátnom archíve v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen.

[49] MPH: Monumenta Poloniae historica IV., ed. W. Kętrzyński, Warszawa 1961 (reprint, Lwów 1884).

[50] MÚCSKA, V.: O prvých uhorských biskupstvách. Historický časopis, č. 1, roč. 51, 2003, 3-22.

[51] MVH: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia I.1, ed. A. Várszegi-I. Zsombori, Budapest 2000 (reprint, Budapest 1887).

[52] PARCZEWSKI, M.: Początki sąsiedztwa polsko-rusko-słowackiego w świetle danych archeologicznych. In: Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, Rzeszów 1996, 69-80.

[53] RA: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica І.-II, ed. I. Szentpétery-I. Borsa, Budapest 1923-1987.

[54] RATKOŠ, P.: Hranice Liptova a Spiša po stránke cirkevnoprávnej. Historický sborník. Časopis historického odboru Matice slovenskej, č. 1, roč. 5, 1947, 66-68.

[55] RDS1: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae І.-II., ed. V. Sedlák, Bratislava 1980-1987.

[56] ROKOSZ, M.: "Pulchrum patriae clenodium et fortis contra hostiles insidias munimen." Kilka uwag o czynniku geograficznym w dziejach opactwa tynieckiego. In: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, Kraków 1995, 59-70.

[57] RUTTKAY, A.: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (Problematika a novšie výskumy). In: Zborník Slovenského národného muzea 83. Historia 29, Bratislava 1989, 57-107.

[58] RUTTKAY, A.: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradištom a Kolačnom, okr. Topoľčany. Archaeologia historica 6, 1981, 407-427.

[59] SCZANIECKI, P.: Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań, Tyniec 1989.

[60] SLIVKA, M.: Cisterciti na Slovensku. Archaeologia historica 16, 1991, 101-117.

[61] SLIVKA, M.: Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. Archaeologia historka 26, 2001, 299-322.

[62] SLIVKA, M.: Kristanizačný proces na Spiši (K počiatkom Spišskej kapituly). In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dějepisného spolku v Levoči, roč. 9-10, Levoča 2002, 23-39.

[63] SLIVKA, M.: Locus amoenus v procese zakladania a výstavby stredovekých kláštorov. Studia archaeologica Slovaca mediaevalia I., 1998, 59-71.

[64] SLIVKA, M.: Vzájomné väzby stredovekých kláštorov vo východnej časti Karpát (poľsko-slovensko-ukrajinské). Archaeologia historíca 21, 1996, 193-217.

[65] SOKOLOVSKÝ, L.: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803, Martin 1997.

[66] STEINHÜBEL, J.: Počiatky uhorskej cirkevnej organizácie na slovenskom území. Studia archaeologica Slovaca mediaevalia III.-IV., 2001, 141-152.

[67] STEINHÜBEL, J.: Uhorské kráľovstvo a Nitrianske kniežatstvo za vlády Štefana I. Historický časopis, č. 1, roč. 48, 2000, 3-34.

[68] Századok: A közepkori oklevél-bizottság jelentése. ed. B. Iványi, Századok, roč. 43, 1909, 842-909.

[69] ŠA BB Kr: Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Kremnica (fond nespracovaný).

[70] ŠA BB Zv: Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen (fond uložený v Krupine).

[71] ŠALKOVSKÝ, P.: Hradiská na Pohroní. In: Slovensko vo včasnom stredoveku, Nitra 2002, 123-133.

[72] ŠMILAUER, V.: Vodopis starého Slovenska, Praha-Bratislava 1932.

[73] ŠPIRKO, J.: Dejiny a umenie očami historika, Bratislava 2001.

[74] ŠTEVÍK, M.: Názvy vodných tokov na Spiši z historických dokumentov 13. a 14. storočia, (register a mapová príloha k príspevku Prírodno-geografické názvy na Spiši v písomných dokumentoch z 13. a 14. storočia z konferencie Terra Scepusiensis), Kežmarok 2002.

[75] ULIČNÝ, F.: Vývoj uhorsko-poľského pohraničia v stredoveku. Historické štúdie 41, 2000, 35-47.

[76] VALACHOVÁ, D.: Dejiny benediktínského opátstva v Klíži. Historický časopis, č. 1, roč. 49, 2001, 16-36.

[77] VENCKO, J.: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši, Ružomberok 1927.

[78] ZAITZ, E.: Badania archeologiczne w Opactwie OO Benedyktynów w Tyńcu. In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa 2000, 305-330.

[79] ZREBENÝ, A.: Stručný prehľad dejín Novej Bane, Nová Baňa 1977.

[80] ZSOLDOS, A.: Vznik Spišského komitátu. In: K stredovekým dejinám Spiša, Stará Ľubovňa 2003, 15-29.