Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.

Název: Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.
Variantní název:
  • Erforschung der mittelalterlichen Architektur auf dem Gebiet von Zlín III.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 477-492
Rozsah
477-492
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB I., Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae. (Ed. FRIEDRICH, Gustavus), Pragae MCMIV-MCMVII.

[2] CDB V./I., Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae. (Ed. ŠEBÁNEK, Jindřich; DUŠKOVÁ, Sáša), Praha 1974.

[3] CDM IV., Codex dipolomaticus et epistolaris Moraviae (Ed. BOCZEK, Antonii), Olmucii 1845.

[4] CDM VI., Codex dipolomaticus et epistolaris Moraviae (Ed. RITTER v. CHLUMECKY, P; Red. CHYTIL, Joseph, Brünn 1854.

[5] BENEDÍK, Karel; RŮŽIČKA, Rudolf, 1970: Zápis o odkrytí a restaurování maleb v presbytáři farního kostela sv. Martina v TLUMAČOVE, okres Gottwaldov. Nepublikováno. Archiv NPÚ UOP v Brně (43/6).

[6] HORNÍČEK, Ignác, 1925: Tlumačov, popis dějepisný, místopisný a statistický - II. díl. Tlumačov.

[7] HURT, Rudolf, 1985: Dějiny Slušovic. Slušovice.

[8] HOSÁK, Ladislav-ZEMEK, Metoděj a kol., 1981: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava. Praha.

[9] KOHOUTEK, Jiří, 1993: Výzkum středověké tvrze v Tlumačově, okr. Zlín. In: Přehled výzkumů 1991, Brno, s. 91.

[10] KOHOUTEK, Jiří, 2003: Nová neznámá středověká tvrz v Mysločovicích u Zlína. Vlastivědný věstník moravský LV(3), Brno, s. 276-283.

[11] KOHOUTEK, Jiří-VÁCHA, Zdeněk-VRLA, Radim, 2002: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. In: Archaeologia historka 27, Brno, s. 425-444.

[12] KROUPA, Petr, 1999: Církevní architektura na jižní Moravě. In: CHAMONIKOLA, Kaliopi (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno (katalog), s. 80.

[13] KUČA, Karel, 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl Par-Pra, Praha.

[14] NEKUDA, Vladimír; UNGER, Josef, 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Bmo.

[15] PECK, Eduard, 1892: Okresní hejtmanství holešovské. Holešov.

[16] PLAČEK, Miroslav, 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[17] POKLUDA, Zdeněk, 1993: Tvrze na Zlínsku. In: Zlínsko od minulosti k současnosti č. 12, Zlín, s. 115-240.

[18] POKLUDA, Zdeněk, 1995: Historický vývoj. In: NEKUDA, Vladimír: Zlínsko (red.), Brno, s. 157-197.

[19] POKLUDA, Zdeněk, 2000: Starý a Nový Světlov v době předbělohorské. In: Zlínsko od minulosti k současnosti č. 17, Zlín, s. 5-56.

[20] SAMEK, Bohumil, 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska, 2. svazek. Praha

[21] SOMMER, Jan, 1986: Ke stavební podobě gotických kostelů s chórovou věží ve východní části středních Čech. In: Památky a příroda, 11/1986, Praha, s. 595-602.

[22] SOMMER, Jan, 1989: Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu. In: Památky a příroda 14/1989, Praha, s. 468-475.

[23] TESAŘ, Petr, 1921: Tlumačov, popis dějepisný, místopisný a statistický. Tlumačov.

[24] TIMKOVÁ, Michaela; ZVEDELOVÁ, Kristína; GOJDIČ, Ivan, 2002: Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach. Pamiatky & múzeá 2/2002, Bratislava, s. 4-9.

[25] WICHEREK, Jaroslav, 1995: Tlumačov. In: NEKUDA, Vladimír: Zlínsko (red.), Brno, s. 613-617.

[26] WOLNY, Gregor, 1838: Markgrafschaft Mähren. IV. Hradischer Kreis. Brünn.

[27] ZDO I-XI: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren, Olmützer Cuda. (Ed. RITTER v. CHLUMECKY, P; CHYTIL, Joseph; DEMUTH, Carl; v. WOLFSKRON, A. R.), Brünn 1856.