Chrudim - raně středověké centrum jižní části východních Čech : (archeologie a 950. výročí prvni písemné zmínky)

Variantní název
Chrudim - frühmittelalterliches Zentrum des südlichen Teils Ostböhmens : (Archäologie und 950. Jahresgedächtnis der ersten Erwähnung)
Autor: Frolík, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 7-19
Rozsah
7-19
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ADÁMEK, K. V., 1922: Chrudim Antiqua, Vlastivědný sborník východočeský 1, s. 40-57.

[2] BLÁHA,J., 2001: Středověký krov nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, Průzkumy památek 8, s. 67-72.

[3] BLÁHA, R.-FROLlK, J.-SIGL, J., 2003: Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. Příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy - Funde der Lošticer Keramik in Ostbóhmen. Beitrag zu den Kontakten Ostbóhmens und Nordmáhrens, Archaeologia Historica 28, s. 525-537.

[4] ČERNÁ, E., 2005: Soubory skel z Chrudimi, Filištínské ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 9, s. 3-35.

[5] DOMEČKA, L., 1929: Předhistorické nálezy z let 1919-1928 ve Vlastivědném museu pro východní Čechy v Chrudimi, Vlastivědný sborník východočeský 4, s. 24-27.

[6] DURDÍK, T., 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha.

[7] FLORIÁN, Č., 1914: Nález historické keramiky v Chrudimi, Památky archeologické 26, s. 67-69.

[8] FROLÍK, J., 1981: Archeologické nálezy Chrudimsko (Chrudim). Chrudim.

[9] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, Archeologické rozhledy 35, s. 517-539.

[10] FROLÍK, J., 1993: Chrudim v 11. a 12. století, in: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław, s. 219-233.

[11] FROLÍK, J., 1995: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice). Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 21, s. 73-81.

[12] FROLÍK, J., 2000: Chrudim pravěká. Chrudim.

[13] FROLÍK, J., 2001a: Archeologický výzkum hradebního pásma v Chrudimi v letech 1999 a 2000 - Excavation of the rampart area of the town of Chrudim in 1999 and 2000, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27, s. 120-140.

[14] FROLÍK, J., 2001b: Přemyslovská Chrudim. Chrudim.

[15] FROLÍK, J., 2002: Chrudim českých královen. Chrudim.

[16] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimská. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi (5/II). Chrudim.

[17] FROLÍK, J.-HAZLBAUER, Z.-RUCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, Archaeologia Historica 20, s. 523-538.

[18] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1984: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Chrudimi (rekonstrukce kanalizace a vodovodu), Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 11, s. 74-82.

[19] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985a: Záchranné výzkumy v Chrudimi v roce 1984, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 12, s. 91-97.

[20] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985b: K počátkům města Chrudimi, Archaeologia Historica 10, s. 175-180.

[21] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990a: Soubor středověké keramiky z Chrudimi - Husovy ulice - A group of late Medieval pottery from the town of Chrudim (Husova Street), in: Studies in Postmediaeval Archeology I, s. 269-286. Praha.

[22] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990b: Zjišťovací výzkum v Chrudimi - Štěpánkové ulici čp. 85 v roce 1989 - Explorary excavations at Chrudim, Štěpánková St. No. 85, in 1989, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech Hradec Králové 17/1, s. 66-69.

[23] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1991-2: Pokračování zjišťovacího výzkumu ve Štěpánkové ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1990 - Continuation of the explorary excavations at Štěpánková street No. 85 at Chrudim in 1990, Zpravodaj Muzea východních Čech 18, s. 69-72.

[24] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1993: Archeologický výzkum v Břetislavově ulici a na Žižkově náměstí v Chrudimi - Archaeological Excavation in the Břetislavova ulice (Břetislav Street) and Žižkovo náměstí (Žižka Square) at the town of Chrudim, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 19, s. 80-86.

[25] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town. Rescue Survey of 1982-1984, Památky archeologické 85, s. 111-131.

[26] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. - Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Agens. Development of Settlement and related Structural Changes. - Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[27] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1996: Počátky Kateřinského předměstí v Chrudimi z pohledu archeologie, Chrudimský vlastivědný sborník I, s. 3-28.

[28] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997a: Sídliště u kostela sv. Kříže v Chrudimi a jeho význam pro počátky města, Chrudimský vlastivědný sborník 2, s. 1-18.

[29] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997b: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die Anfange der Stadt, in: Život v archeologii středověku. Praha, s. 176-184.

[30] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997c: Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996, Archaeologia Historica 22, s. 115-119.

[31] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1997d: Předstihový archeologický výzkum v Chrudimi - Filištínské ulici na staveništi nové budovy Okresního archivu v roce 1996, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 23, s. 86-93.

[32] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998a: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. - Chrudim in prehistory and the Middle Agens. Picture of everyday life. - Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Binder aus dem Alltagsleben. Chrudim.

[33] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998b: Pokračování archeologického výzkumu ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 1997, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, s. 137-147.

[34] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998c: Archeologický výzkum v Chrudimi, Soukenické ulici v roce 1997, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, s. 107-110.

[35] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1999: Mladohradištní valové opevnění v Chrudmi, Archeologie ve středních Čechách 3, s. 443-464.

[36] FROLÍK, J.-SIGL, J., 2001: Nové poznatky k osídlení jižní části chrudimského návrší. Vyhodnocení geologických šachtic ze Štěpánkovy ulice, čp. 83/I-92/I - Neue Erkenntnise über die Besiedlung des Südteils von Chrudim. Auswertung der geologischen Sondagen in der Stepankova-Straße, Haus-Nr. 83/I-92/I, Chrudimský vlastivědný sborník 6, s. 3-104.

[37] FROLÍK, J.-SIGL, J., 2001b: K úvahám Martina Ježka o počátcích města Chrudimi a tamějším hradu - Zu Martin Ježek Überlegungen zu den Anfangen der Stadt Chrudim und seiner Burg, Archeologické rozhledy 53, s. 620-629.

[38] FROLÍK, J.-SIGL, J., 2004: Archeologický výzkum v Chrudimi - Břetislavově ulici v roce 1992 (K umístění věže Hlásky a podobě Horní brány) - Archaeological excavation in the Břetislav Street in the town of Chrudim (E Bohemia) in 1992 (About the form of deserted Upper Town Gate and about the location of the Hláska toner), Chrudimský vlastivědný sborník 8, s. 3-42.

[39] FROLÍK, J.-SIGL, J., 2005: Archeologický výzkum na Resslově náměstí v Chrudimi v roce 1995, Chrudimský vlastivědný sborník 9, s. 107-167.

[40] HAZLBAUER, Z.-KOS, J., 2005: Nový typ pozdně středověkého kachle z dílny hrnčíře Medka, Chrudimský vlastivědný sborník 9, s. 37-50.

[41] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Chrudimském. Praha.

[42] JEŽEK, M., 1999: Kastel východočeského typu? A další otázky ze středověké Chrudimi, Archeologické rozhledy 51, s. 833-871.

[43] JEŽEK, M., 2000: K vývoji východní části opevnění v Chrudimi, Archeologické rozhledy 52, s. 532-533.

[44] JEŽEK, M., 2001: K výpovědi písemných pramenů o středověké Chrudimi, Archeologické rozhledy 53, s. 803-813.

[45] KLÁPŠTĚ, J., 2001: Ještě jednou o chrudimských zemnicích, Archeologické rozhledy 53, s. 814-816.

[46] KLAUS, V.-FLORIÁN, Č-KUDRNA, K., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko. Díl IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim.

[47] KOBETIČ, P.-PAVLlK, T.-ŠULC, I. a kol., 2005: Chrudim vlastivědná encyklopedie. Praha.

[48] KOČÁR, P.-STUŽKOVÁ, D.-KOČÁROVÁ, V.-PODOLSKA, V., 2001: Analýzy rostlinných zbytků z Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 6, s. 105-140.

[49] Kosmova kronika: Kosmova kronika česká (překlad M. Bláhová-K. Hrdina), Praha 1972.

[50] KYTLICOVA, O., 1956: Slovanské sídliště v Chrudimi, Archeologické rozhledy 8, s. 72, 92-3.

[51] LÁBLER, K., 1900: Listář královského věnného města Chrudimi. Část prvá. Privilegia městská a listy králů českých. Chrudim.

[52] LANCINGER, L.-MUKOVA, J., 1995: Chrudim - Filištínská čp. 37/1. Stavebněhistorický průzkum SÚRPMO. Praha.

[53] LÍBAL, D.-MACHÁČKOVÁ, J., 1970: Chrudim - stavebněhistorický průzkum města I, rkp. v archivu SÚRPMO. Praha.

[54] LÜSSNER, M., 1857a: Archeologické zprávy z Čech, Památky archeologické 2, s. 91-92.

[55] LÜSSNER, M., 1857b: Archeologické zprávy z Chrudimská, Památky archeologické 2, s. 231.

[56] LÜSSNER, M., 1858: Archeologické zprávy z Chrudimi, Památky archeologické 3, s. 44-45.

[57] LÜSSNER, M,. 1858-9: Zpráva o starožitných věcech roku 1858 v městě Chrudimi a v okolí vykopaných, Památky archeologické 3, s. 232-235.

[58] LÜSSNER, M., 1860: Archeologické zprávy z Chrudimi za r. 1859, Památky archeologické 4/1, s. 89-91.

[59] LÜSSNER, M., 1860-1: Zpráva o některých starožitnostech během r. 1860 v Chrudimi nalezených, Památky archeologické 4/2, s. 41-43.

[60] LÜSSNER, M., 1864-5: Zpráva o starožitnostech nalezených v Chrudimi r. 1861 a 1863, Památky archeologické 6, s. 115-116.

[61] LÜSSNER, M., 1865-75: Collectanea archaelogica et topographica II, rkp. v MVČ Hradec Králové.

[62] LÜSSNER, M., 1868: Kostel sv. Kříže v Chrudimi, Památky archeologické 7, s. 495-506.

[63] MUK, J.-LANCINGER, L.-CHOTÉBORSKÁ, L., b.d.: Chrudim. Stavebně historický průzkum, Fortenská ul. čp. 43.

[64] MUSIL, J., 2005: Středověké opevnění města Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 9, s. 51-105.

[65] NECHVÁTAL, B., 1967: Nález středohradištní keramiky v Chrudimi, Archeologické rozhledy 19, s. 98-100.

[66] PETRTÝL, J.-ŠEBEK, F., 1970: Historická dokumentárnost mincí na Pardubicku a Chrudimsku. Pardubice.

[67] POCHOBRADSKÝ, F, 1922-1929: Staré domy chrudimské I.-III, Vlastivědný sborník východočeský 1, s. 62-71; 3, s. 94-99; 4, s. 160-170.

[68] POLANSKÝ, L., 2004: Mince, mincovny a kníže Oldřich, in: Peruc v mýtech a dějinách. Sborník příspěvků k miléniu setkání Oldřicha s Boženou. Peruc, s. 126-149.

[69] POSLT, J., 1900: Kachle z Chrudimi, in: Památky východočeské. Sbírka umělecko-průmyslových a národopisných památek českého východu. List I-L. Chrudim, s. 105-108.

[70] RATAJ, J., 1952: Slovanská obilnice v Chrudimi, Archeologické rozhledy 4, s. 405, 453-4.

[71] RAZÍM, V., 1999: Chrudim, úsek parkánové hradby městského opevnění v Lázeňské ulici. Stavebně historický průzkum. Praha.

[72] RAZÍM, V.-ZAHRADNÍK, P., 2000: Chrudim, městské opevnění. Stavebně historický průzkum. Chrudim-Praha.

[73] RAZÍM, V.-JEŽEK, M., 2001: Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, Průzkumy památek 8, s. 37-66.

[74] SEMOTANOVÁ, E.-ŠIMŮNEK, R. (eds.), 2003: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 13 - Chrudim. Praha.

[75] SCHMORANZ, F., 1873: Zprávy o znovuzapočaté obnovovací stavbě děkanského chrámu s. Salvátora či Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi, Posel z východních Čech 1, č. 14.

[76] SCHMORANZ, F., 1877: Děkanský chrám v Chrudimi, Posel z východních Čech 6, č. 7-8.

[77] SIGL, J., 1986: Výzkum sídliště u sv. Kříže v Chrudimi, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 13, s. 70-78.

[78] SIGL, J., 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 21, s. 61-72.

[79] SOMMER, J.-VARHANÍK, J., 1988: Tři neznámé gotické opěrné systémy v Čechách, Umění 34, s. 558-560.

[80] SVOBODA, L.-URBAN, J., 1998: Měšťanský dům čp. 85 ve Štěpánkové ulici v Chrudimi. Stavebně historický průzkum. Rkp. ulož. na stavebním odboru MěÚ Chrudim.

[81] THEIN, P., 1976: Moric Lůssner, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 3/4, s. 16-35.

[82] URBAN, J.-KOBĚRSKÁ, L.-HEROUTOVÁ, M., 1986: Chrudim - čp. 88-92. Stavebněhistorický průzkum SÚRPMO. Archiv NPÚ-ÚOZ Pardubice.

[83] VACEK, F, 1938: Chrudim do r. 1439. Snůška dat k jejím dějinám. Chrudim.

[84] VOKOLEK, V, 1986: Výzkum v Chrudimi-Pumberkách, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 13/1, s. 50-55.

[85] VOKOLEK, V, 1987: Archeologický výzkum v Chrudimi-Pumberkách v roce 1986, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 14/1, s. 30-37.

[86] VOKOLEK, V., 1995: Chrudim-Pumberka, Nálezová zpráva v archivu Archeologického odddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.

[87] WOLF, O., 2002: K poznání hrnčířské produkce 13.-16. století v Chrudimi (Archeologický výzkum ve Filištínské ulici čp. 37/I-42/I), rukopis diplomové práce, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.