Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice

Název: Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice
Variantní název
Untergegangene Siedlungen als wirtschaftliches Phänomen in der Umgebung von Banská Štiavnica
Disappearing settlements as economic phenomena in the surroundings of Banská Štiavnica
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 67-72
Rozsah
67-72
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Súčasný charakter a množstvo osád v širšom regióne Banskej Štiavnice je odrazom pozoruhodného vývoja v období stredoveku, kedy mnohé vznikli alebo zanikli v dôsledku objavu rudného ložiska, resp. záujmov vlastníkov týchto pozemkov. Navyše, bohaté mesto s početným obyvateľstvom muselo mať dostatočne zabezpečené poľnohospodárske zázemie. Napr. v 13.–14. stor. ich bolo takmer 20. Mnohé zanikli najmä v 16.–17. stor. nielen v dôsledku exploatácie rúd, ale aj atakov tureckého vojska.
The present character of the Banská Štiavnica region and the number of villages it contains bear witness to remarkable development in the Middle Ages, when many settlements came into existence or disappeared in response to the discovery of iron ore deposits or, the interests of the landowners. In addition, a rich town with a large population needed an adequate agricultural background. In the 13th-14th centuries, there were around 20 villages in this area. Some of them ceased to exist in the 16th-17th centuries as the exhausted iron-ore deposits were worked out; Turkish attacks also played their part.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] AVENARIUS, A.–SZEBESTOVÁ, H., 1978: Historický výskum Leninovej ulice v Banskej Štiavnici, rkp. v dokumentácii Pamiatkového úradu Bratislava.

[2] ČELKO, M., 2002: Banská Štiavnica za včasného a rozvitého feudalizmu. In: Banská Štiavnica, svedectvo času, 30–49. Banská Bystrica.

[3] GYÖRFFY, G., 1963: Az Árpád-kari magyarország történeti földrajza III. Budapest.

[4] LABUDA, J., 1986: Zisťovací výskum v Štiavnických Baniach, AVANS 1985, 148–149. Nitra.

[5] RATKOŠ, P., 1978: Z dejín mesta a osád Žiaru nad Hronom za včasného a rozvitého feudalizmu. In: Dejiny Žiaru nad Hornom, 18–40. Martin.

[6] ZREBENÝ, A., 1978: Osídlenie stredného Pohronia do 1. polovice 14. stor. so zreteľom na osídlenie banskoštiavnickej oblasti, rkp. uložený na dokumentačnom oddelení Slovenského banského múzea, 1–10.