Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok

Název: Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok
Variantní název:
  • Das Schloß in Ostratice – eine mittelalterliche Burg
  • The Medieval castle in Ostratice
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 199-207
Rozsah
199-207
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kaštieľ v obci Ostratice v okrese Topoľčany na Slovensku bol doteraz evidovaný ako renesančný s barokovými úpravami. Hĺbkové stavebno-historické výskumy (1979 a 2006) a najnovšie archívne poznatky dokumentujú v jadre objektu stredoveký hrádok, ktorého vznik je možné určiť do 14. storočia. Pred rokom 1445 bol prestavaný na fortalícium bratríkmi v zmysle husitských pevností, ako to dokumentujú aj rady odkrytých strieľní a archívne pramene. Kúria s vežou slúžila až do 18. storočia ako opevnené sídlo proti tureckým nájazdom. Empírová úprava fasád úplne zmenila jeho pevnostný výraz.
The castle in the village of Ostratice, Topoľčany district, Slovakia has been catalogued, until now, as a renaissance building with baroque modifications. However, profound building and historical research (1979 and 2006) and the latest archive searches have revealed a medieval castle dating from the 14th century at the core of the construction. Before 1445, the castle was converted into a fortalicium (stronghold) by the Hussite Brethren, as is documented by finds of rows of embrasures and archive sources. Until the 18th century, the building with a tower served as a fortified settlement against Turkish invasions. The stronghold character of the building was altered completely by empire reconstruction of the frontages.
Reference
[1] BÓNA, M.–LUKAČKA, J., 2002: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane osídlenia územia do konca 14. storočia, AH 27, 239–268.

[2] DIAN, D., 1993: História, dejiny farnosti a medailóny. In: Ostratice 1193–1993, zost. D. Dian, vyd. OÚ Ostratice, 9–39, 77–94. Ostratice.

[3] HORÁKOVÁ, V. a kol. (ZRUBCOVÁ, S.–ŽÁRY, J.–PARCHANSKÁ, K.), 1979: Ostratice, kaštieľ. Pamiatkovývýskum dec. 1979. Projektový ústav kultúry, Bratislava – hrad, rkp. ulož. v Archíve Pamiatkového úradu SR, T5620/a.

[4] HORVÁTH, P.–KOPČAN, V., 1971: Turci na Slovensku. Bratislava.

[5] KAŚIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1990: Tvrze a hrádky na Prachaticku. Prachatice.

[6] KUBASÁK, L., 1980: Žabokreky nad Nitrou. Z dejín obce a pevnosti (gotickej veže), Pamiatky a príroda č. 1, 30–32.

[7] KUČERA, M., 2001: Slovenská historiografia o otázkach husitstva a husitizmu. In: Husiti na Slovensku. Zborník referátov z konferencie pri príležitosti 550. výročia bitky pri Lučenci, 7–27. Lučenec.

[8] LUKAČKA, J., 1985: Vývin osídlenia stredného a severného Ponitria do začiatku 15. storočia, HČ 6, 817–839.

[9] LUKAČKA, J., 2006: Výskum k rodu Šimoniovcov, rkp. archív autora. (Ďakujem doc. PhDr. Jánovi Lukačkovi, PhD. za poskytnutie dokumentov z vlastného výskumu archívu rodu Šimoniovcov k roku 1445.)

[10] LUPTÁK, Ľ., 1971: Topoľčany a okres topoľčiansky. Bratislava.

[11] MARSINA, R., 1957: Tri state zo slovenskej diplomatiky. Trenčianske listiny z roku 1193, 1229 a 1421 a otázka ich pravosti. In: Historické štúdie III, 275–302. Bratislava.

[12] MENCL, V. a kol., 1968: Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha.

[13] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady II. Praha.

[14] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: PISOŇ, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, 399–446. Bratislava.

[15] RUTTKAY, A.–RUTTKAY, M., 1989: Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom-Šimonovanoch, Pamiatky a príroda č. 2, 20–21.

[16] RUTTKAY, A., 1989: Stredoveké feudálne sídla v Horných Lefantovciach a v Partizánskom-Šimonovanoch, Vlastivedný časopis 2, 71–76.

[17] SLIVKA, M.–PLAČEK, M., 1991: Výskum hradu v Topoľčiankach, AH 16, 255–267.

[18] SÚPIS PAMIATOK, 1968; 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok II. (K–P), 438–339. Bratislava.

[19] ŠEVČÍKOVÁ, Z. a kol. (f. NOVOTA–ART, s.r.o. Bratislava), 2006: Ostratice. Architektonicko-historický výskum kaštieľa I. rkp. ulož. v archívu autora a investora OÚ Ostratice.

[20] TAKÁTSOVÁ, J., 2005: Vojenské mapovanie – zdroj nevyčerpateľných informácií pre pamiatkovú starostlivosť. In: Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 16, 89–96. Bratislava.

[21] VARHANÍK, J., 2002: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi, AH 27, 125–138.