Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši

Název: Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši
Variantní název
Die bisherigen Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der dörflichen Sakralarchitektur in Šariš (Scharosch)
Results of archaeological research into rural sacred architecture in Šariš
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 343-356
Rozsah
343-356
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Príspevok sumarizuje doterajšie výsledky archeologického výskumu sakrálnej architektúry v regióne Šariša. Podrobnejšia pozornosť je venovaná doposiaľ nepublikovaným výsledkom krátkodobých archeologických výskumov v interiéroch rímskokatolíckych kostolov vo Veľkom Šariši, Gregorovciach a Uzovciach a gréckokatolíckych chrámov v Miklušovciach a vo Svidníku.
This contribution sums up the results of archaeological research into sacred architecture in the Šariš region. It focuses on the hitherto-unpublished outcomes of short-term archaeological research in the interiors of Roman Catholic churches in Veľký Šariš, Gregorovce and Uzovce, and in Greek Orthodox churches in Miklušovce and Svidník.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BUDINSKÝ–KRIČKA, V., 1971: Príspevok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku, Východoslovenský pravek 2, 197–225.

[2] ČAPLOVIČ, D.–SLIVKA, M., 1983: Terénny prieskum v oblasti Šariša, AVANS 1982, 73–77. Nitra.

[3] DEJINY BARDEJOVA, 1975: Dejiny Bardejova, (zostavili A. Kokuľa, A. Lukáč, L. Tajták). Košice.

[4] GLOS, P., 1999: Významné stavby. Veľký Šariš – mesto a hrad, 34–39. Veľký Šariš.

[5] HARČAR, P.–ULIČNÝ, M., 2007: Predbežné výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, AH 32, 383–388.

[6] KARABINOŠ, A., 2006: Výsledky prieskumov sakrálnej architektúry v okrese Prešov, AVANS 2004, 110–111. Nitra.

[7] LUKÁČ, G.–SLIVKA, M., 1999: Predbežné výsledky archeologického výskumu zaniknutej zrubovej stavby na lokalite Zlaté – Kláštorisko pri Bardejove. In: Patentia et tempus. Księga jubileuszowa dedykovana doktorowi Marianowi Korneckiemu, 121–126. Kraków.

[8] LUKÁČ, G.–ULIČNÝ, M., 2000: Prieskum zaniknutej obce Bodoš, AVANS 1998, 126. Nitra.

[9] LUKÁČ, G.–ULIČNÝ, M., 2002: Archeologický výskum na Radničnom námestí v Bardejove, AVANS 2001, 119–120. Nitra.

[10] MIKLUŠOVCE, 2000: Miklušovce v premenách času. Prešov.

[11] NOVOTNÝ, J., 1970: Ke stavu řemeslné výroby a postavení řemeslníků na východním Slovensku v první polovině 19. století, Nové obzory 12, 47–90.

[12] PIFL, A., 1971: Rekonštrukcia románskej sakrálnej stavby v Brezovičke, Východoslovenský pravek 2, 227–259.

[13] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[14] POLLA, B., 1966: Zisťovací historicko-archeologický výskum v Brezovičke, Nové obzory 8, 408–430.

[15] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty, Slovenská numizmatika XI, 83–112.

[16] SLIVKA, M.–ČAPLOVIČ, D., 1983: Včasnostredoveké osídlenie Šariša, Študijné zvesti AÚ SAV 20, 273–301.

[17] SÚPIS PAMIATOK, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok druhý, K–P. Bratislava.

[18] SÚPIS PAMIATOK, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí, R–Z. Bratislava.

[19] TOMÁŠOVÁ, B., 1986: Prieskum v okrese Prešov. AVANS 1985, 223–225.

[20] ULIČNÝ, F., 1990: Dejiny osídlenia Šariša. Košice.

[21] ULIČNÝ, M., 2002: Stredoveká keramika z hrádkov v Brezovičke a Mudrovciach, AVANS 2001, 209–210. Nitra.

[22] ULIČNÝ, M.–LUKÁČ, G., 2003: Druhá etapa záchranného archeologického výskumu Radničného námestia v Bardejove, AVANS 2002, 153–154. Nitra.