K niektorým aspektom výskytu keramiky na pohrebisku v Nitre-Lupke

Název: K niektorým aspektom výskytu keramiky na pohrebisku v Nitre-Lupke
Variantní název:
  • Zu einigen Aspekten der Keramikfunde vom Burgwall in Nitra-Lupka
  • Some aspects of the occurrence of ceramics at a burial site in Nitra-Lupka
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 51-69
Rozsah
51-69
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V blízkosti veľkomoravského hradiska Nitra-Lupka vykazuje tunajšie pohrebisko vysoký počet hrobov s keramickými nádobami. Tieto exempláre svojimi vlastnosťami zodpovedajú keramickým nálezom z neďalekých hrnčiarskych pecí. Táto keramika sa vyznačuje vysokou kvalitou a značnou uniformitou. Boli skúmané možné väzby medzi vlastnosťami nádob a niektorými pohrebnými zvykmi, hlavne pokiaľ išlo o intencionálne rozbíjanie nádob a výskyt viacerých kusov v jednom hrobe.
A burial site located in the vicinity of the Nitra-Lupka settlement dated to the period of Greater Moravia contains a large number of graves with ceramic vessels. The properties of these specimens correspond with ceramic finds from pottery kilns nearby. The ceramics are typically of high quality and exhibit a considerable degree of uniformity. Possible relations between the properties of the vessels and certain funeral rites have also been explored, particularly the deliberate breaking of vessels and the occurrence of several specimens in one grave.
Reference
[1] HANULIAK, M., 2004: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska. Nitra.

[2] CHROPOVSKÝ, B., 1959: Slovanské hrnčiarske pece v Nitre, AR XII, 812–816, 818–825.

[3] CHROPOVSKÝ, B., 1962: Slovanské pohrebisko v Nitre na Lupke, SlArch X, 175–240.

[4] CHROPOVSKÝ, B., 1965: K vývoju slovanského hrnčiarstva, Slovenský národopis XIII, 515–548.

[5] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1990: Schmuck des Nitraer Typus und seiner Beziehung zu Südosteuropa im 9. Jahrhundert, Woszinsky Mór Múzeum Évkönyve 15, 215–230.

[6] THURZO, M., 1969: Antropologický rozbor kostrového pohrebiska Lupka pri Nitre, ZbSNM LXIII, Prírodné vedy 15, 77–154.

[7] VLKOLINSKÁ, I., 1996: Die Grabverbände mit der Keramik des 9.–10. Jh. aus dem Gebiet der Slowakei aufgrund geographisch-chronologischer Analysen. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. 313–332. Nitra.

[8] VLKOLINSKÁ, I., 2002: Pece z lokality Nitra, poloha Lupka, ŠZ AÚ SAV 35, 229–243.

[9] VLKOLINSKÁ, I., 2005: K zriedkavejším druhom výzdoby na keramike z pohrebísk 9.–10. stor. na Slovensku, ŠZ AÚ SAV 38, 79–97.

[10] VLKOLINSKÁ, I., 2007: Some aspects of the ceramics in the graves on the cemetery Nitra-Lupka. In: Funerary offerings and votive depositions in Europe's 1st millenium AD. Cultural artefacts and local identities (Cosma, C., ed.), 207–227. Cluj-Napoca.