Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí

Variantní název
Neue Erkenntnisse aus der Untersuchung der Magdalenenkirche (St. Maria Magdalena) in Předmostí
New information from research into the Church of St. Mary Magdalene, Předmostí
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 793-802
Rozsah
793-802
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek uvádí výsledky záchranného archeologického výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí u Přerova. Při jihovýchodní straně kostela byly odkryty základy původní věže, která byla provázána s gotickou stavbou lodi kostela. Pohřby porušené základy lodi a zejména substrukce zdiva přezděného jednou ze základových zdí věže a základové obvodové zdi lodi evokují možnost existence starší fáze gotické výstavby kostela či stavbu ještě starší. Při severozápadní straně kostela byla odkryta část základů původní sakristie, jejíž výstavba proběhla v průběhu druhé poloviny 17. století, což dokládá mladší z ražeb nalezených u pohřbu porušeného základem sakristie. Odstranění staré gotické věže a posléze i barokní sakristie byl první krok radikální přestavby kostela, která probíhala od roku 1769. Vzhledem ke skutečnosti, že archeologický výzkum církevní stavby většího rozsahu proběhl na katastru Přerova a Předmostí naposledy v roce 1936, splácí tak výsledky nového výzkumu do jisté míry dluh, který byl způsoben mezerou v terénním průzkumu sakrální architektury na Přerovsku.
This contribution presents the results of rescue research at the Church of St. Mary Magdalene in Předmostí, near Přerov. The foundations of an original tower that was connected with the Gothic nave of the church have been revealed on the south-east side of the church. Burials disturbed by the foundations of the nave and, in particular, the sub-structure of masonry built-over by one of the foundation walls of the tower and the perimeter foundation walls, indicate the existence of an older phase in the Gothic construction of the church or an even older building. Part of the foundations of the original sacristy, the construction of which took place in the second half of the 17th century, has been revealed on the north-west side of the church. The dating is confirmed by the find of more recent coins associated with a burial disturbed by the sacristy foundations. The removal of the old Gothic tower and then the baroque sacristy were the first steps in a radical reconstruction of the church started in 1769. Since the most recent archaeological research into a major religious building in the Přerov and Předmostí area was carried out in 1936, the results of this work appear to pay off the debt accumulated by a three-quarter-century absence of research into sacred architecture in the Přerov region.
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] CDM IX: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IX, 1356–1366 (Brandl, V., ed.). Brünn 1875.

[2] CDM XIV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XIV, 1408–1411 (Bretholz, V., ed.). Brünn 1903.

[3] INVENTARIUM: Inventarium bey der, zur Herrschatt Prerau ange hörigen Pržedmoster Pfarkirche, 1807, rkp. ulož. v archivu Římskokatolické farnosti Přerov.

[4] PAMÁTNÍ KNIHA: Památní kniha II. Léta Páně 1878 – pokračování památní knihy, Inventarium nazvané, v roku 1807 založené, rkp. ulož. v archivu Římskokatolické farnosti Přerov.

[5] PAMĚTNÍ KNIHA: Pamětní kniha farnosti Předmostské od roku 1913, rkp. ulož. v archivu Římskokatolické farnosti Přerov.

[6] ČÁP, A., 1938: Vykopávky u sv. Jiří v Přerově, Ročenka městského musea v Přerově II, 3–20.

[7] DEUTSCH, D., 1859: Skála Předmostská, Týdeník Hvězda, číslo 17, 27. 8. 1859, 149–150. Olomouc.

[8] HOSÁK, L., 1970: Dějiny Přerova v době předhusitské. In: Dějiny města Přerova I., 127–170. Přerov.

[9] KLÍMA, B., 1990: Lovci mamutů z Předmostí. Praha.

[10] KOKAISLOVÁ, R., 2007: Přerov-Předmostí. Kostel sv. Maří Magdaleny. Stavebně historický průzkum, podpovrchový průzkum omítek I. část, průzkum vnějších omítek I. text, 1–17, rkp. ulož. v archivu Římskokatolické farnosti Přerov.

[11] KREJČÍ, V., 1998: Přerovské hřbitovy. In: Sborník Státního archivu v Přerově, 95–205. Přerov.

[12] MOLINOVÁ, Z., 2005: Historie farnosti v Předmostí, Slovo pro každého 11/1, 3–4. Přerov.

[13] MOLINOVÁ, Z., 2005a: Farní kostel sv. Maří Magdaleny, Slovo pro každého 11/1, 4. Přerov.

[14] MOLINOVÁ, Z., 2005b: Farní kostel sv. Maří Magadaleny, Slovo pro každého 11/2, 4–5. Přerov.

[15] SCHENK, Z.–MIKULÍK, J., 2007: Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov), PV 48, 511.

[16] SCHENK, Z.–MIKULÍK, J., 2007a: Přerov II – Předmostí. Kostel sv. Maří Magdalény, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR Brno, č. j. 3284/08.

[17] SCHENK, Z.–MIKULÍK, J., 2008: Záchranný výzkum kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí u Přerova. In: Sborník Státního archivu v Přerově, 24–35. Přerov.

[18] ŠUŠOLOVÁ, J., 2006: NZ z Předmostí u Přerova (nepublikováno), ulož. v Archaia Olomouc, o. p. s. Zlín.