Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí

Název: Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí
Variantní název:
  • Current issues of European castellology and their reflection in the Czech milieu
  • Aktuelle Fragen der europäischen Burgenkunde und ihre Reflexion in Tschechien
Autor: Novák, David
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 7-27
Rozsah
7-27
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studium feudální společnosti nelze redukovat na úzký národní nebo středoevropský pohled, je rovněž důležité zajímat se o teoretické koncepty již delší dobu diskutované napříč západní Evropou, kam jsou kladeny kořeny klasického feudalismu. Příspěvek se pokouší najít perspektivně se rozvíjející směry bádání jako podklad k možné budoucí diskusi. Cílem textu není shrnout veškeré pohledy probíhající napříč evropskými státy, ale najít ty, které nesou potenciál formovat způsoby myšlení současné badatelské generace. Tyto postoje se však nedotýkají pouze studia elitních sídel, postihují mnohem širší spektrum otázek archeologie středověku.
The study of feudal society cannot be reduced to narrow national or central European views; it is also important to focus on the theoretical concepts that have been long discussed across western Europe, where the roots of classic feudalism are sought. This contribution attempts to define prospective directions in research as groundwork for the future debate. Its main objective is not to summarize all opinions existing across Europe but to find those that have the potential for shaping the thinking of the current generation of researchers. These attitudes, however, do not just regard the study of the seats of social elites but involve a much broader spectrum of issues in the field of medieval archaeology.
Note
Publikační výstup vznikl za podpory projektu Archeologický informační systém České republiky (AIS CR; LM2015080).
Die vorliegende Publikation entstand durch Förderung des Projektes Archäologisches Informationssystem der Tschechischen Republik (AIS CR; LM2015080).