Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy

Název: Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy
Variantní název:
  • The historical and archaeological investigation of the period of the Thirty Years' War (1618–1648) : the current state of research and its perspectives
  • Historisch-archäologische Erforschung der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) : derzeitiger Stand und Perspektiven des Studiums
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 151-183
Rozsah
151-183
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
S rozvojem archeologie konfliktu se do popředí zájmu dostává zejména výzkum bojišť, polních opevnění, obléhacích prací a táborů. Méně pozornosti archeologie věnuje systematickému studiu širšího socio-kulturního kontextu "velkých vojenských událostí" raného novověku. Předložená studie prezentuje současný stav a perspektivy archeologického studia stop, které zanechala třicetiletá válka ve střední Evropě v letech 1618 až 1648. Přináší základní informace nejen o bojištích, militárních pozicích a trendech ve výzkumu obětí války, ale poukazuje i na dlouhodobý zájem archeologů o zaniklé lokality a zánikové horizonty v žijících sídlech. Díky dílčím lokálním výzkumům se daří studovat globální dopady války na širší sídelní síť, její zázemí, hospodářství a rozkrývat změny, jimiž válka poznamenala společnost i kulturu doby.
The development of conflict archaeology has brought to the fore, in particular, the investigation of battlefields, field fortifications, siege structures and military camps. Less attention has been devoted to the systematic study of the broader socio-cultural context of major military conflicts in the early modern age. This article presents the current state and perspectives of archaeological research concerning the traces of the Thirty Years' War in central Europe in the years 1618–1648. It brings basic information about battlefields, military positions and trends in the research into war casualties, and it also points out a longterm interest of archaeologists in deserted sites and desertion horizons in functioning settlements. Thanks to local investigations, archaeologists can study the global impact of the war on a broader settlement network, its hinterland and economy, and disclose changes in society and culture brought about by the Thirty Years' War.
Note
Tento článek byl podpořen grantem GAČR: GA15–03380S: Proměněná země. Interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech (2015–2017).
Der vorliegende Beitrag wurde gefördert von dem Förderprojekt GAČR: GA15–03380S: Wandel des Landes. Interdisziplinäre Erforschung des Einflusses des Dreißigjährigen Krieges auf die ländlichen Regionen Böhmens (2015–2017).