K materialite v myslení Judith Butlerovej

Název: K materialite v myslení Judith Butlerovej
Variantní název:
  • On materiality in Judith Butler's thought
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 1, s. 45-59
Rozsah
45-59
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štúdia sa zameriava na poznámky Judith Butlerovej o chiazmatickom prepojení jazyka a matérie. Cieľom je zistiť, čo takéto prepojenie vôbec znamená a odkiaľ pramení. Štúdia ukazuje, že ono prepojenie organicky vyplýva z autorkinej koncepcie performatívnej rodovej identity. Autorka prisudzuje telu úlohu aktívneho participanta v procese konštrukcie identity. Tým sa Butlerová vo svojej koncepcii vyhýba kultúrnemu determinizmu a emergencii voluntaristického subjektu. Po stručnom zhrnutí Butlerovej koncepcie performatívnej rodovej identity sa štúdia ďalej zaoberá rozkladom opozície subjektu a objektu v autorkiných prácach. Následne sa už štúdia usiluje vyrovnať s otázkou chiazmatického prepojenia jazyka a matérie.
The study focuses on Judith Butler's remarks on the chiasmatic interconnection between the language and matter. The aim is to find out, what such an interconnection means and what it emerges from. The study shows that the interconnection is embedded in Butler's conception of the performative gender identity. Posing the body as an active participant of the process of construction of one's identity, Butler tries to avoid cultural determinism and the emergence of a voluntaristic subject. After a brief summary of Butler's conception of a performative gender identity, the study pays attention to the disruption of the opposition between subjects and objects as it appears in Butler's writings. The next part of the paper is dedicated to the issue of the chiasmatic interconnection between language and matter.
Note
Štúdia je výstupom projektu Materialita v myšlení Judith Butler realizovaného z prostriedkom Špecifického vysokoškolského výskumu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej.
Reference
[1] ALTHUSSER, Louis. On ideology. London – New York: Verso 2008.

[2] AURELIUS, Eva Haettner – CHENGZHOU, He – HELGASON, Jon. Performativity in Literature: The Lund – Nanjing Seminars. In AURELIUS, Eva Haettner – CHENGZHOU, He – HELGASON, Jon (eds.). Performativity in Literature. Stockholm: KVHAA 2016, s. 9–26.

[3] AUSTIN, John Langshaw. Ako niečo robiť slovami. Preložil Dezider KAMHAL. Bratislava: Kalligram 2004.

[4] BARŠA, Pavel. Judith Butlerová: teorie performativního rodu a dilemata současného feminismu. Filosofický časopis 1999, 47(5), s. 772–785.

[5] BENEDICT, Ruth. Vzory kultúry. Preložila Marianna DACHOVÁ. Bratislava: Kalligram 1999.

[6] BENVENISTE, Émile. Obščaja lingvistika. Preložila Ju. N. KARAULOVOVÁ a kol. Moskva: Progress 1974.

[7] BERTA, Jozef. Rečové akty z aspektu filozoficko-lingvistického. Filozofia 2005, 60(8), s. 551–572.

[8] BUTLER, Judith. How Can I Deny That These Hands And This Body Are Mine? In COHEN, Tom – COHEN, Barbara – MILLER, Joseph Hillis – WARMINSKI, Andrzej (eds.). Material Events. Paul de Man And The Afterlife of Theory. Minneapolis – London: University of Minnesota Press 2001, s. 254–274.

[9] BUTLER, Judith. Svědomí z nás všech činí subjekty. Filosofický časopis 2013, 61(2), s. 237–256.

[10] BUTLER, Judith. Trampoty s rodom: Feminizmus a podrývanie identity. Preložila Jana JURÁŇOVÁ. Bratislava: Aspekt 2014.

[11] BUTLER, Judith. Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Preložil Josef FULKA. Praha: Karolinum 2016.

[12] DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Felix. Tisíc plošin. Preložila Marie CARUCCIO CAPORALE. Praha: Herrmann a synové 2010.

[13] DERRIDA, Jacques. Declaration of Independence. Preložili Tom KEENAN a Tom PEPPER. New Political Science 1986, 7(1), s. 7–15.

[14] DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967–1972. Preložil Miroslav PETŘÍČEK. Bratislava: Archa 1993.

[15] FELMAN, Shoshana. The Scandal of The Speaking Body: Don Juan with J. L. Austin, or Seduction in Two Languages. Preložila Catherine PORTER. Stanford: Stanford University Press 2003.

[16] FOUCAULT, Michel. Prečo študovať moc: otázka subjektu. Preložil Miroslav MARCELLI. In GÁL, Egon – MARCELLI, Miroslav (eds.). Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991, s. 42–52.

[17] FULKA, Josef. Od konstrukce k etice: Závažná těla a jejich kontext. In BUTLEROVÁ, Judith. Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Karolinum 2016, s. 317–338.

[18] GÓRSKA, Magdalena – MATONOHA, Jan. Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerové. Česká literatura 2008, 56(6), s. 805–829.

[19] HANUS, Martin. Choroba menom gender. Postoj, 23. 10. 2018 [online, cit. 19. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.postoj.sk/37419/choroba-menom-gender.

[20] LOXLEY, James. Performativity. London – New York: Routledge 2007.

[21] KOBOVÁ, Ľubica. Čo je materiálne? Rod, sexuálna diferencia a sexualita v materialistických feminizmoch. In HECZKOVÁ, Libuše a kol. Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: ERMAT 2007, s. 298–312.

[22] KRIŠTOFOVÁ, Lenka. Sexualita: Od biológie k politike, slasti a slobode. In KICZKOVÁ, Zuzana – SZAPUOVÁ, Mariana (eds.). Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2011, s. 294–311

[23] MARVAN, Tomáš. Otázky významu: Cesty analytické filosofie jazyka. Edice SCHOLIA. Praha: Togga 2010.

[24] MATONOHA, Jan. Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. In SLÁDEK, Ondřej (ed.). Performance – performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu 2010, s. 21–34.

[25] MATONOHA, Jan a kol. Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia 2017.

[26] MILLER, Joseph Hillis. Performativity1/Performativity2. In SAETRE, Lars – LOMBARDO, Patrizia – GULLESTAD, Anders M. (eds.). Exploring Textual Action. Aarhus: Aarhus University Press 2010, s. 31–58.

[27] OGDEN, Charles Kay – RICHARDS, Ivor Armstrong. Myšlenky, slova a věci. Preložil Bohumil PALEK. In PALEK, Bohumil (ed.). Sémiotika: Ch. S. Peirce, C. K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry. Praha: Karolinum 1997, s. 173–195.

[28] POPA, Delia. Oslovený subjekt. Preložil Andrej ZÁTHURECKÝ. Filozofia 2017, 72(10), s. 769–778.

[29] SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Preložil František ČERMÁK. Praha: Academia 2007.