Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce

Název: Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce
Variantní název:
  • Medieval "field" metal water bottles on the example of a find from Ronovec Castle
  • Mittelalterliche "Feldflaschen" aus Metall am Beispiel eines Fundes von Burg Ronovec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1099-1111
Rozsah
1099-1111
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ačkoli byly čutory běžné v prostředí středověké a novověké každodennosti, nebyl jim v české odborné literatuře zatím věnován větší prostor. Na hradě Ronovci byla v roce 1958 objevena kovová polní lahev, pro niž se podařilo dohledat analogie jak u nás, tak v zahraničí. Vzhledem k nedostatečné dokumentaci při exkavaci čutory byly pro její časové a sociální souvislosti využity písemné a ikonografické prameny, které ukazují na její široké využití ve vesnickém, měšťanském, šlechtickém, ale třeba i poutnickém prostředí. Práce si neklade za cíl zcela prozkoumat danou problematiku, pouze otevřít diskuzi, která by vedla k rozpoznání, ať už celých, či fragmentárních lahví ze starých archeologických výzkumů, či upozornit na jejich možné objevy při odborných exkavacích v budoucnu.
Although water bottles were common everyday items in the Middle Ages and the modern age, until recently they have received little attention in Czech specialist literature. A metal water bottle was unearthed at the Ronovec castle in 1958 for which analogies were found both in this country and abroad. Owing to the lack of documentation from the excavation, written and iconographic sources were employed for the determination of its chronological and social context. They point to the wide use of these bottles in the rural, bourgeois, aristocratic and pilgrimage environments. Interestingly, the bottles often featured biblical and genre scenes. This article does not seek to explore the issue in its entirety but rather to start a discussion leading to the identification of complete bottles or their fragments among finds from previous excavations and to draw attention to their possible occurrence in the future.
Reference
[1] BAKER, O., 1921: Black Jacks and Leather Bottells. Being some account of Leather Drinking Vessels in England and incidentally of other Ancient Vessels. London.

[2] BARTLOVÁ, M., ed., et al., 2014: Husitské století. Praha.

[3] CENNINI, C., 1946: Kniha o umění středověku. Il Libro dell'Arte, A. D. 1437 (ed. Vladimír Žikeš). Praha.

[4] CRONE, A.–CAMPBELL, E., 2005: A Crannog of the First Millennium, AD: Excavations by Jack Scott at Loch Glashan, Argyll, 1960. Edinburgh.

[5] ČAPEK, J., 1958: Zápisník vlastivědného kroužku pro Ronovec a okolí. Rukopis z let 1958–1963, uložen v muzeu spolku v Dolní Krupé (kopie v MV Havl. Brod, p. o., v archivu archeologických lokalit).

[6] DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[7] DÜRRICH, W. M., 1846: Die Grabfunde von Oberflacht. Jahreshefte des Wirtenbergischen Alterthums-Vereins. Bd. 1. Heft 1–12, Taf. IX.–XI. Stuttgart 1844–1869.

[8] EMBLETON, G., 1992: Dress for the woman of our company. Dragon No. 4. The compagy of Saint George. Onnes.

[9] FREY, P., 2007: Das Stammhaus der Herren von Hallwyl. Baden.

[10] FRÖHLICH, J., 2012: Keramické čutory v jihozápadních Čechách, ASČ 16, 393–399.

[11] FURGER, A., Hrsg., 1996: Die Schweiz zwischen Antike und Mittelalter. Archäologie und Geschichte des 4. bis 9. Jahrhunderts. Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz 4. Zürich.

[12] GOUBITZ, O., 2009: Purses in Pieces. Archaeological finds of late medieval and 16th-century leather purses, pouches, bags and cases in the Netherlands. Zwolle.

[13] GROSS, U., 1988: C – Bilder und Sachen. In: Codex Manesse. Die Große Heidelberger Liederhandschrift. Texte – Bilder – Sachen. Katalog zur Ausstellung vom 12. Juni bis 4. September 1988 in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Mittler, E.–Werner, W., Hrsg.), 68–112. Heidelberg.

[14] HAASIS-BERNER, A., 2003: Pilgerzeichen der Hochmitttelalters. Würzburg.

[15] HEGER, L., 1957: Saga o Grettim. Praha.

[16] HEJNA, A., 1970: Tábor. Praha.

[17] HOLASOVÁ, A., 2005: Kostelec nad Černými lesy ve světle inventáře z roku 1611 s přihlédnutím k inventářům pozdějším, Východočeský sborník historický 12, 45–71.

[18] HRUBÝ, F., 1927: Selské a panské inventáře v době předbělohorské, ČČH 33, 21–59, 263–306.

[19] HRUBÝ, V., 1955: Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha.

[20] JARECKI, H., 1999: Feldflaschen – Pilgerflaschen: Anmerkungen zu einer wenig beachteten Fundgruppe, Archäologische Berichte aus Sachsen Anhalt 1, 213–231.

[21] JUNG, H., 1970: 3000 Jahre Bocksbeutel. Der siegeszug eine Weinflasche. Würzburg.

[22] KAHNSNITZ, R.–BRANDL, R., 1984: Aus dem Wirtshaus Zum Wilden Mann. Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg. Katalog zur Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 5. Juli bis 16. Sept. 1984. Nürnberg.

[23] KAVÁN, J., 1962: Nálezy dřevěných nádob a nábytku ze 13. st., PA LIII, 219–239.

[24] KNÁPEK, A., 2019: 60 let průzkumů hradu Ronovce, Hláska, v tisku.

[25] KNÁPEK, A.–MACKŮ, P., 2016: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okres Havlíčkův Brod) – Ein einzigartiger Bestandteil einer Rüstung von Burg Ronovec (Bezirk Havlíčkův Brod), AH 41, 167–180.

[26] KOUŘIL, P., 2002: Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila (Prix, D., ed.), 15–19. Praha.

[27] KRAMPL, T., 2007: Ampulka svätého Menasa – Die Ampulle des heiligen Menas, Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 2, 139–151.

[28] LÍVA, V., ed., 1951: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl III. 1618–1625. Praha.

[29] MARSDEN, P., 2003: Sealed by Time: The Loss and Recovery of the Mary Rose. The Archaeology of the Mary Rose. Volume 1. Portsmouth.

[30] MARZOLI, D., 1989: Die Bronzefeldflaschen in Italien. Prähistorische Bronzefunde 4: Abteilung II. München.

[31] NIEDERLE, L., 1933: Ploska (čutora) z hrobů v Starém Městě. In: Památky archeologické, skupina pravěká. Nové řady ročník III. (díl XXXIX), 44–46. Praha.

[32] OTRUBA, G., 1970: Zur Geschichte des goldschmiedehandwerks in Österreich: bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 15, č. 2/3, 97–148.

[33] PLANCK, D., 1983: Das Freilichtmuseum am Rätischen Limes im Ostalbkreis. Stuttgart.

[34] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Archaeologica Slovaca fontes. Tomus IV. Bratislava.

[35] PRCHAL, V., 2015: Společenstvo hrdinů. Praha.

[36] ROUS, P., 2014: Anděl z Ronovce, Havlíčkobrodsko 28, 273–280.

[37] SCHNEIDER, K., 1999: Bocksbeutel: Platt-, Feld- und Pilgerflaschen: ihre Geschichte und Verbreitung. Volkach. Selbstverlag.

[38] ŚLICZYŃSKA, J. E., 2016: Lebensmittelvorräte und deren aufbewahrug auf dem deutschordensburg in Elblag (FR. Elbing) um die wende zum 15. Jahrhundert, Epocha przeslości XII, 45–55.

[39] SLIVKA, M., 1998: Stredoveký homo viator (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam) – Der mittelalterliche homo viator (Die Beziehumg der Slowakei zu den internationalen Wallfahrtsorten), AH 23, 303–320.

[40] SOJÁK, M., 2015: Spiš. Svedectvo archeólogie. Nitra.

[41] STOLL, H., 1933: Mittelalterliche Tonfeldflaschen aus Schwaben, Germania 17, 210–213.

[42] ŠTĚPÁN, V., 1997: Andělové z Ronovce, Havlíčkobrodsko 13, 153–157.

[43] VELÍMSKÝ, T., 1998: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích – Zu den Funden der mittelalterlichen Pilgerzeichen aus den böhmischen Ländern, AH 23, 435–455.

[44] TIETZE, H., 1912: Die kirchlichen Denkmale der Stadt Salzburg. Wien.

[45] WEHMER, M., 2015: Keramik am Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit. Ein Überblick zur Entwicklung der Gefäßformen und Warenarten in Nordhausen während des 15. und 16. Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen Bd. 40. Nordhausen.

[46] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Díl první. Praha.

[47] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách. Praha.

[48] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Disertační práce, ulož. na FF MU, Brno.

[49] EYB 1500 – Ludwig von (der Jüngere), 1500: Kriegsbuch. Rukopis knihy uložen v Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek (Sigel: 29). Digitalizovaná kopie rukopisu UER MS. B 26. Dostupné z: http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=4555786, cit. 19. 7. 2019.

[50] MHL – Die Mendelschen und Landauerschen Hausbücher. Dostupné z: https://hausbuecher.nuernberg.de/, Amb. 317.2° Folio 32 recto (Mendel I), Amb. 317.2° Folio 43 verso (Mendel I); Amb. 317.2° Folio 57 recto (Mendel I); Amb. 317.2° Folio 64 recto (Mendel I); Amb. 317.2° Folio 82 recto (Mendel I); Amb. 317b.2° Folio 2 verso (Mendel II); Amb. 317b.2° Folio 74 verso (Mendel II), cit. 24. 1. 2019; Amb. 317.2° Folio 88 verso Mendel I, cit. 19. 7. 2019.

[51] MoL – Museum of London. Dostupné z: https://collections.museumoflondon.org.uk/online, cit. 19. 7. 2019.

[52] MWP – Muzeum Wojska Polskiego. Cínová lahev ze 17. století. Dostupné z: http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/flasza.php, cit. 19. 7. 2019.