Popperův ahistorismus : případ peloponnéské války

Název: Popperův ahistorismus : případ peloponnéské války
Variantní název:
  • Popper's ahistoricism : the case of the peloponnesian war
Autor: Buráň, Jan
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2019, roč. 20, č. 1, s. 2-15
Rozsah
2-15
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek kritizuje Popperovu projekci moderních ideálů (liberalismu, rovnostářství, humanismu) do antiky. Nesnaží se hájit Platóna ani výrazněji rozporovat Popperovy normativní závěry, pouze ukazuje, že Otevřená společnost a její nepřátelé silně idealizuje athénské demokraty a představitele tzv. "velké generace". Pozornost je věnována především starořeckému pojetí rovnosti a skupinové příslušnosti, dále také způsobům legitimizace moci, jež existovaly v pátém století př. n. l.
I criticize Popper's projection of modern ideals (liberalism, egalitarianism, humanism) onto antiquity. Without attempting to defend Plato or disprove Popper's normative conclusions, the article shows that The Open Society and Its Enemies strongly idealizes Athenian democrats and the so called "Great Generation". Attention is chiefly paid to the ancient-Greek notions of equality and group-belonging, and to the fifth-century means of legitimizing power.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2018_003. Rád bych také poděkoval anonymním recenzentům za připomínky, jež mi pomohly vybrousit některé argumenty a učinit text srozumitelnějším.
Reference
[1] Acton, H. B. (1967): The Alleged Fascism of Plato, in Bambrough, R. (ed.) Plato, Popper, and Politics: Some Contributions to a Modern Controversy, Heffer & Sons, 38–48.

[2] Buráň, J. (2018): Popperova interpretace Antisthena – revize, Aither 10(19), 4–29, dostupné z: < http://aither.eu/wp-content/uploads/2018/12/A19_new_1.pdf >.

[3] Bosman, P. (2015): Ancient Debates on Autarkeia and Our Global Impasse. Phronimon 16(1) [online], 16–28, dostupné z: < http://upjournals.co.za/index.php/Phronimon/article/view/3809/2137 >.

[4] Carugati, F. – Handfield, G. F. – Weingast, B. R. (2015): Building Legal Order in Ancient Athens, Journal of Legal Analysis 7(2), 291–324, dostupné z: < http://academic.oup.com/jla/articleabstract/7/2/291/1751160 >. | DOI 10.1093/jla/lav003

[5] Field, G. C. (1967): On Misunderstanding Plato, in Bambrough, R. (ed.) Plato, Popper, and Politics: Some Contributions to a Modern Controversy, Heffer & Sons, 49–70.

[6] Goggans, P. (2004): Political Freedom and Organic Theories of States, The Journal of Value Inquiry 38, 531–543. | DOI 10.1007/s10790-005-5318-7

[7] Harris, E. M. (1990): The Constitution of the Five Thousand, Harvard Studies in Classical Philology 93, 243–280, dostupné z: < http://jstor.org/stable/311288 >.

[8] Harris, E. M. (1992): Pericles' Praise of Athenian Democracy Thucydides 2.37.1, Harvard Studies in Classical Philology 94, 157–167, dostupné z: < http://jstor.org/stable/311423 >.

[9] Harris, E. M. (2004): Notes on a Lead Letter from the Athenian Agora, Harvard Studies in Classical Philology 102, 157–170, dostupné z: < http://jstor.org/stable/4150036 >.

[10] Harris, E. M. (2014): Nicias' Illegal Proposal in the Debate about the Sicilian Expedition (Thuc. 6.14), Classical Philology 109(1), 66–72, dostupné z: < http://jstor.org/stable/10.1086/673851 >.

[11] Kalaš, A. – Suvák, V. (2010): Antisthenés, Kalligram.

[12] Lanni, A. – Vermeule, A. (2013): Precautionary Constitution in Ancient Athens, Cardozo Law Review 34, 893–915.

[13] Luz, M. (2000): 'Disgracefulness Is Disgraceful': Antisthenes' Logic, Ethic and Sources, in Boudouris, K. (ed.) Greek Philosophy and the Fine Arts I, International Center for Greek Philosophy and Culture, 88–95.

[14] Malherbe, A. J. (1983): Antisthenes and Odysseus, and Paul at War, The Harvard Theological Review, 76(2), 143–173, dostupné z: < http://jstor.org/stable/1509499 >. | DOI 10.1017/S0017816000001280

[15] Mill, J. S. (2018): O svobodě, in Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II, Oikúmené.

[16] Most, G. W. (1989): The Stranger's Stratagem: Self-Disclosure and Self-Sufficiency in Greek Culture, The Journal of Hellenic Studies 109, 114–133, dostupné z: < http://jstor.org/stable/632036 >.

[17] Morris, I. (2005): The growth of Greek cities in the first millennium BC, in PrincetonStanford working papers in Classics 2 [online], Version 1.0 [cit. 2017-4-16], dostupné z: < http://princeton.edu/~pswpc/pdfs/morris/120509.pdf >.

[18] Morrow, C. R. (1967): Plato and the Rule of Law, in Bambrough, R. (ed.) Plato, Popper, and Politics: Some Contributions to a Modern Controversy, Heffer & Sons, 49–70.

[19] Popper, K. R. (1972): Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge.

[20] Popper, K. R. (1995): Věčné hledání: intelektuální autobiografie, Prostor.

[21] Popper, K. R. (2011): Otevřená společnost a její nepřátelé I: Platónovo zaříkávání, Oikúmené.

[22] Popper, K. R. (2012): After The Open Society, Routledge.

[23] Popper, K. R. (2015): Otevřená společnost a její nepřátelé II: Vzedmutí proroctví, Oikúmené.

[24] Simpson, T. L. (2006): Is Socrates the Ideal Democratic Citizen?, Journal of Thought 41, 137–156.

[25] Suvák, V. (2008): Antisthenés: Výklad Homéra. Filozofia, 63(1), 50–62.

[26] Vries, G. J. de (1952): Antisthenes redivivus; Popper's attack on Plato, North-Holland Publishing Company.

[27] Wild, J. (1974): Popper's Interpretation of Plato, in Schilpp, P. A. (ed.), The Philosophy of Karl Popper, La Salle, The Open Court Publishing, 859–875.

[28] Zelinová, Z. (2016): Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom, Filozofia 71(2), 107–118, dostupné z: < http://klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/2/107-118.pdf >.