[Trịnh, Cẩm Lan. Tiếng Hà Nội từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 2, s. 72-74
Rozsah
72-74
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Trịnh, Cẩm Lan. Tiếng Hà Nội từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. 460 s. ISBN 978-604-62-8892-3.
Note
  • Recenze vznikla v projektu: MSMT-16847/2019-1.
Document
Reference:
[1] Schweyer, Anne-Valérie. 2011. Viêt Nam. Histoire Arts Archéologie. Genève: Editions Olizane. Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 2004. Kol. autorů – Hội ngôn ngữ học Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.