Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice

Název: Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice
Variantní název:
  • Between glass and pottery : medieval refuse pit no. 962 from Chrudim, Hradební Street
  • Zwischen Glas und Keramik : die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 445-481
Rozsah
445-481
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Odpadní jímky jsou významným pramenem pro poznání životní úrovně a řemesla v případě, že o majiteli parcely, na níž se nacházejí, nejsou dochovány písemné zprávy. Výzkum zároveň ukazuje, že jejich zaplňování může být opakované, střídané s úplným či částečným vybíráním v delším časovém období. Příkladem je i jímka 962 z Chrudimi, v jejíž výplni byly rozlišeny dva časové horizonty, jimž odpovídá složení souboru keramiky a skla. Nálezový soubor patří z hlediska středověké Chrudimi k průměrným, jen s ojedinělými doklady luxusu a nenaznačuje řemeslo uživatele.
Refuse pits are important sources for the study of living standards and crafts in cases when there exist no written records about the owners of the plots where they are located. What is more, research has shown that they were filled repeatedly, in combination with their full or partial emptying over long periods of time. One example is refuse pit no. 962 from Chrudim, in the fill of which two chronological horizons were identified, corresponding to the composition of a pottery and glass series. In the context of medieval Chrudim, the series is an average one, with only sporadic evidence of luxury goods, and does not indicate the owner's craft.
Note
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky číslo GA 19-05677S "Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu".
Die vorliegende Arbeit wurde von der Förderagentur der Tschechischen Republik, Nr. GA 19-05677S "Glas in den böhmischen Ländern von der Gotik biz zum Barock gemäß den Chrudim und Brno gemachten Funden. Die Bedeutung der regionalen Produktion im europäischen Kontext" gefördert.