Poznání kožedělné produkce královského města Plzně v období pozdního středověku a raného novověku na základě nálezů kožených artefaktů z odpadních jímek

Název: Poznání kožedělné produkce královského města Plzně v období pozdního středověku a raného novověku na základě nálezů kožených artefaktů z odpadních jímek
Variantní název:
  • The study of leather-manufacturing in the royal city of Plzeň in the late Middle Ages and the early modern age on the basis of the finds of leather artefacts from refuse pits
  • Erkenntnisse über die lederverarbeitende Produktion der Königsstadt Pilsen in der Zeit des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit anhand von Funden von aus Abwassergruben stammenden Lederartefakten
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 483-503
Rozsah
483-503
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Primárně se příspěvek věnuje základnímu rozboru nálezových souborů kožených artefaktů získaných při archeologickém výzkumu zásypů odpadních jímek v historickém jádru města Plzně. Na základě tohoto rozboru je představen stručný přehled produktů kožedělných řemesel v období pozdního středověku a časného novověku. Především se pak příspěvek věnuje komparaci archeologických a písemných pramenů, na jejímž základě vznikl pokus o upřesnění topografie kožedělných řemesel v prostoru královského města Plzeň ve výše uvedeném období.
The study of leather-manufacturing in the royal city of Plzeň in the late Middle Ages and the early modern age on the basis of the finds of leather artefacts from refuse pits Abstract: This contribution is primarily dedicated to the basic analysis of a series of finds of leather artefacts yielded by archaeological research into the fills of refuse pits in the historical centre of the city of Plzeň. Based on this analysis, the paper brings a brief overview of leather-crafting products in the period of the late Middle Ages and the early modern age. The article chiefly focuses on the comparison of archaeological and written sources which gave rise to the attempt to specify the topography of leather crafts in the royal city of Plzeň in the mentioned period.
Note
Tato studie je výstupem Ústavního úkolu Západočeského muzea v Plzni ÚÚ 2016/03 Kožené artefakty z plzeňských odpadních jímek.
Die vorliegende Studie ist ein Output der Institutsaufgabe des Westböhmischen Museums in Pilsen ÚÚ 2016/03 Lederartefakte aus Pilsner Abwassergruben.
Reference
[1] ATZBACH, R., 2001: Středověká a raně novověká obrácená obuv z Kempten (Allgäu), Německo. In: Obuv v historii. Sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.–27. září 2000, 184–187. Zlín.

[2] BĚLOHLÁVEK, M., 1950: Sociální rozvrstvení plzeňského obyvatelstva v roce 1470. In: Život Plzeňska I, 134–138, 157–161. Plzeň.

[3] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1965: Dějiny Plzně I. Plzeň.

[4] BĚLOHLÁVKOVÁ, J., 1989: Nejstarší dochovaná plzeňská městská kniha soudní z let 1407–1411, Sborník archivních prací 39, 121–195.

[5] BŘEZINOVÁ, H., 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha – Brno.

[6] BŘEZINOVÁ, H.–SELMI WALLISOVÁ, M., 2016: Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského – Abfallschichten und -objekte als Erkenntnisquelle der Stratifikation der mittelalterlichen Gesellschaft – der Aussagegehalt einer mächtigen Müllkippen-Schichtenfolge aus der Prager Neustadt, AH 41, 179–191.

[7] CEYNOWA, B.–TRAWICKA E., 2016: "Każdy krok zostawia ślad". Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Katalog – 'Every Step Leaves A Trace'. Historic Footwear from the Collection of Archaeological Museum in Gdańsk. Catalogue. Gdańsk.

[8] ČAPEK, L.–MILITKÝ, J. a kol., 2016: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň – České Budějovice.

[9] DEJMAL, M., 2015: Archeologický výzkum v letech 2008–2010. In: Plaček, M.–Dejmal, M. a kol., Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, 50−79. Brno.

[10] DEJMAL, M.–HOCH, A., 2013: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou – Lederartefakte von der Burg in Veselí nad Moravou (Wessely an der March), AH 38, 653–671.

[11] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., 2009: A description of medical equipment in the Early Modern period on the basis of finds from the cesspit at house no. 289 in Plzeň – Obraz vybavení lékaře v novověku na základě nálezů z odpadní jímky v domě č. p. 289 v Plzni – Die Ausstattung eines neuzeitlichen Arztes aufgrund der Funde aus Abfallgrube in Konskr.-Nr. 289 in Pilsen, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 501–508.

[12] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., 2013: Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku – Die persönliche Hygiene in Pilsener Haushalten zur Neige des Mittelalters, AH 38, 557–568.

[13] FLODROVÁ, M.–LOSKOTOVÁ, I., 1995: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století – Die Erzeugnisse der brünner Handwerker des 14. Jahrhunderts, AH 20, 551–561.

[14] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrázky každodenního života. Chrudim.

[15] FRÝDA, F., 1972: Plzeň, o. Plzeň-město b), c), d), Výzkumy v Čechách 1969, 111–112.

[16] FRÝDA, F., 1975: Plzeň, Rooseveltova 10, studna 1. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 57.

[17] FRÝDA, F., 1978: Plzeň, Riegrova 3, čp. 207. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni.

[18] FRÝDA, F., 1980: Plzeň čp. 119, čtyři středověké studny a jedna středověká jímka. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 159.

[19] FRÝDA, F., 1980a: Zpráva o studni č. 2 v Sedláčkově 9/ Prešovská 9, čp. 191. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 62.

[20] FRÝDA, F., 1981: Hmotná kultura středověkého města na základě výzkumu zasypaných středověkých studní v Plzni. FF UK Praha. Nepublikováno.

[21] FRÝDA, F., 1981a: Plzeň, Františkánská 7. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 18.

[22] FRÝDA, F., 1982: Plzeň, nám. Republiky 2, čp. 2/3. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 181.

[23] FRÝDA, F., 1982a: Plzeň, nám. Republiky 5, čp. 6. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 181.

[24] FRÝDA, F., 1982b: Plzeň, Rooseveltova ul. 13/15, čp. 34/35. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 187.

[25] FRÝDA, F., 1982c: Plzeň, Malá ul. 4, čp. 44. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 179.

[26] FRÝDA, F., 1982d: Plzeň, Rooseveltova 6, čp. 75, studna 2. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 188.

[27] FRÝDA, F., 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně – Funde mittelalterlichen Holzes aus Plzeň, AH 8, 287–297.

[28] FRÝDA, F., 1983a: Plzeň čp. 290, nám. Republiky 41, studna 1. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 186.

[29] FRÝDA, F., 1983b: Plzeň čp. 289, Dominikánská 2, studna 1. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. 189.

[30] FRÝDA, F., 1991: Plzeň Solní 3. NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni.

[31] GOUBITZ, O., 2001: Stepping through times: Archeological Footwear from Prehistoric Times until 1800. Zwolle.

[32] GOUBITZ, O., 2009: Purses in Pieces: Archaeological Finds of Late Medieval and 16th-century Leather Purses, Pouches, Bags and Cases in the Netherlands. Zwolle.

[33] GREW, F.–NEERGAARD, M., 2001: Shoes and Pattens. Medieval finds from excavations in London 2. London.

[34] GROENMAN-VAN WAATERINGE, W., 1980: Mittelalterliche Lederfunde aus der Lübecker Innenstadt. In: Archäologie in Lübeck, 114–117. Lübeck.

[35] HLAVÁČEK, P., 2002: Analýza usňových dílců. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The archaeology of a medieval House (No. 226) in Most. Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.), 136–157. Praha – Most.

[36] HOCH, A., 2015: Středověká kožedělná produkce z Jihlavy v odrazu hmotné kultury – Medieval leather production in Jihlava as reflected in material culture, Archeologické výzkumy na Vysočině 6, 101–108.

[37] HOCH, A., 2015a: Kožené artefakty. In: Plaček, M.–Dejmal, M. a kol., Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, 280−298. Brno.

[38] HOCH, A., 2018: Středověká kožedělná produkce z Českých Budějovic v odrazu hmotné kultury, AVJČ 31, 253–277.

[39] HOCH, A.–BARTÍK, J.–BĚHOUNKOVÁ, L.–MALÝ, K., 2017: Středověké kožené artefakty ze Zelného trhu v Uherském Hradišti, Slovácko LVII (2016), 157−173.

[40] HOCH, A.–STANĚK, P., 2015: Kožené artefakty z České ulice v Brně – Artefakte aus Leder aus der Brünner Straße Česká, AH 40, 913–927.

[41] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1965, AR XVIII, 663–680.

[42] HUSA, V.–PETRÁŇ, J.–ŠUBRTOVÁ, A., 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha.

[43] IGGERS, G. G., 2002: Dějepisectví ve 20. století. Praha.

[44] KABLITZ, K., 2002: Schuhfunde und andere Lederfunde des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Hamburg-Altstadt, Hamburg-Hamburg, Hamburg-Moorburg, Hammaburg Neue Folge 13, 137–213.

[45] KLÁPŠTĚ, J., 1983: Studie o středověké studně z Mostu – Studie über einen mittelalterlichen Brunnenaus Most, PA LXXIV, 443–492.

[46] KLÁPŠTĚ, J., ed., 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The archaeology of a medieval House (No. 226) in Most. Mediaevalia archaeologica 4. Praha.

[47] KOČÁR, P. a kol., 2005: Kočár, P.–Klozar, A.–Schneiderwinklová, P.–Kostrouch, F.–Sůvová, Z.–Kočárová, R.–Kyncl, T.–Petr, L.–Hauer, M., Plzeň, čp. 66/67, Perlová 3–5. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při odstranění havárie ve sklepích. 2. etapa. Rkp. ulož. v ZIP o. p. s., č. j. 318/05.

[48] KOCHAN, Š., 2012: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy – Mittelalterliche Holzartefakte aus Jihlava, AH 37, 767−795.

[49] MACHÁČEK, F., 1930: Městský dům. In: Plzeň a Plzeňsko. II. díl, 108–223. Plzeň.

[50] MACHÁČEK, F., 1931: Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska. Plzeň.

[51] NOVÁČEK, K., 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp. 187), Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XV, 5–66.

[52] NOVÁČEK, K.–STOČES, J.–ŠIROKÝ, R.–WASKOVÁ, M., 2014: Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství. In: Dějiny města Plzně I. Do roku 1788, 124–186. Plzeň.

[53] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 1997: Plzeň, Náměstí Republiky 8, čp. 96. Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu (1997). NZ ulož. v archivu odd. starších dějin ZČM v Plzni, čj. OZAV 118/97.

[54] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 2000: Náměstí v Plzni ve středověku a raném novověku, Wratislavia antiqua. Studia z dziejów Wrocławia 2, 291–297.

[55] NECHVÁTAL, B., 1976: Středověká studna v Plzni – Solní ulici. Archeologické studijní materiály 12. Praha.

[56] ORNA, J., 2001: Nálezy středověkých dřevěných předmětů z Plzně. Katalog. CD-ROM. Plzeň.

[57] ORNA, J. a kol., 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň.

[58] ORNA, J.–DUDKOVÁ, V., 2016: Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města – Möglichkeiten, Gegenstände aus Pilsner Abwassergruben bestimmten Bürgern der Stadt zuzuordnen, AH 41, 363–374.

[59] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[60] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

[61] RECH, M., 2004: Gefunde Vergangehneit. Archäologie des Mittelalters im Bremen. Bremen.

[62] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

[63] SELMI WALLISOVÁ, M., 2016: Archeologický výzkum "Jámy" na Novém Městě pražském – Archaeological excavation of "Jáma" in the New Town of Prague, Staletá Praha 32, č. 2, 84–108.

[64] SHROMÁŽDILOVÁ, I., 2000: Kožedělná výroba ve středověkém Brně, Brno v minulosti a dnes XV, 33–61.

[65] SHROMÁŽDILOVÁ, I., 2001: Kožedělná výroba v Uherském Hradišti ve středověku, Slovácko XLII (2000), 149–157.

[66] SCHNACK, CH., 1994: Mittelalterliche Lederfunde aus Konstanz. Grabung Fischmarkt. Stuttgart.

[67] SKALICKÁ, P., 2012: Středověká obuv. In: Vojkůvková, K.–Zezula, M. a kol., Předměty vyprávějí… Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru, 54–55. Opava – Ostrava.

[68] STRNAD, J., 1887: Několik úryvků z dějin královského města Plzně z dob před válkou husitskou. In: Čtrnáctá zpráva za dvacátý čtvrtý školní rok c. k. českého státního vyššího real. gymnasia v Plzni uveřejněná na konci školního roku 1886/1887 ředitelstvím ústavu, 3–22. Plzeň.

[69] STRNAD, J., 1891: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část I. Od r. 1300–1450. Plzeň.

[70] STRNAD, J., 1905: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II. Od r. 1450–1526. Plzeň.

[71] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských, Sborník městského historického musea v Plzni I, 54–87.

[72] ŠIROKÝ, R. a kol., 2008: Široký, R.–Kočár, P.–Hlaváč, J.–Kaštovská, K.–Kostrouch, F.–Kyncl, J.–Militký, J.–Pokorný, P.–Postránecká, K.–Schneiderwinklová, P., Příkop středověkého opevnění města Plzně: archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány, Forum urbes medii aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, 272–311.

[73] ŠIROKÝ, R.–KAISER, L.–KOČÁR, P.–NOVÁKOVÁ, K., 2007: Sedláčkova ulice v Plzni ve světle archeologického výzkumu. K podobě veřejných prostranství středověkých měst, Forum urbes medii aevi IV, 94–117.

[74] ŠLÉZAR, P.–FALTÝNEK, K., 2004: Litovel (okr. Olomouc), Centrum města, PV 45, 204–207.

[75] ŠMEJDA, L., 1999: K hmotné kultuře Vysokého Mýta ve středověku, Mediaevalia Archeologica 1, 169–192.

[76] VOLKEN, M., 2014: Archaeological Footwear: Development of shoe patterns and styles from Prehistory till the 1600s. Assen.

[77] VYSKOČILOVÁ, G.–ORLITA, A.–SOUČKOVÁ, M.–ŠEVČÍK, R., 2016: Kůže, useň, pergamen. Studijní materiály k předmětům C5984, C5985 a C8910. PřF MU Brno.

[78] WAGNER, E.–DROBNÁ, Z.–DURDÍK, J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[79] WIKLAK, P., 1960: Obuwie gdańskie w X–XIII wieku, Gdańsk wczesnośrednowieczny III, 7–101.

[80] WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku I. Praha.

[81] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. po dobu bělohorské bitvy. Praha.

[82] WYWROT-WYSZKOWSKA, B., 2008: Skórnictwo w lokacyjnym Kolobrzegu. XIII–XV wiek. Sczczecin.

[83] WYWROT-WYSZKOWSKA, B., 2009: Późnośredniowieczne zabytki skórzane – problemy badawcze i mozliwości interpretacyjne. In: Studia nad średniowiecznym skórnictwem (Kowalska, A. B.–Wywrot-Wyszkowska, B., edd.). Szczecin.

[84] ZEZULA, M., 2004: Opava, Pekařská ulice, parcela č. 327 a 324, PV 45, 228–229.