Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů)

Název: Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů)
Variantní název:
  • Archaeology centred on Uherské Hradiště in the Great Moravian period : research, people, floods (forty years of blanket research)
  • Die Archäologie über Uherské Hradiště zur Zeit Großmährens : Grabungen, Menschen, Überschwemmungen (40 Jahre seit Aufnahme großflächiger Grabungen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 785-807
Rozsah
785-807
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Před 40 lety byl zahájen první velký plošný výzkum na katastru Uherského Hradiště. Od té doby narůstá množství poznatků o vývoji osídlení nejdříve souostroví a později středověkého města s každým dalším sledováním liniových výkopů, nových staveb nebo přestaveb. Dodnes však středohradištní etapa zůstává ve stínu známější staroměstské části celé veligradské aglomerace. Je to způsobeno zčásti existencí staroměstských pohřebišť s honosnou hrobovou výbavou, ale hlavně celou kaskádou nepříznivých okolností, které uherskohradišťské výzkumy provázely.
The first phase of blanket research in the Uherské Hradiště cadastral zone was launched forty years ago. Since then, the body of information about the development of the settlement, first a group of islands and later a medieval town, has grown with every newly observed line excavation, newly uncovered constructions and reconstructions. However, the Middle Hillfort phase has been overshadowed by the betterknown Staré Město area of the whole Veligrad agglomeration. The reason is the existence of Staré Město burial sites with luxury grave goods and, in particular, a series of unfortunate circumstances which have accompanied excavations in Uherské Hradiště.
Reference
[1] GEISLER, M., 1994: Uherské Hradiště – hotel Inpost 1993. Archiv ÚAPP Brno, Nálezová zpráva č. j. 71/94.

[2] KALISZOVÁ, D., 1989: Dílčí nálezová zpráva z předstihového výzkumu na Otakarově ulici v Uherském Hradišti za roky 1987 a 1988 (8. a 9. sezóna). Archiv archeologického oddělení Slováckého muzea, Nálezová zpráva č. j. 404/96.

[3] KOHOUTEK, J.–PROCHÁZKA, R., 1993: Uherské Hradiště, Hradební ul. – Růžová ul. (SPT Telecom). Archiv archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Nálezová zpráva č. j. 581/98.

[4] KOVÁČIK, P., 1997: Uherské Hradiště-Reduta. Závěrečná zpráva. Archiv archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Nálezová zpráva č. j. 528/97.

[5] PAVELČÍK, J., 1997: Uherské Hradiště-Reduta. Archiv archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Nálezová zpráva č. j. 527/97.

[6] SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ, H., 2011: Pylová analýza vzorků z archeologického výzkumu Uherské Hradiště, Otakarova ul. Posudek ke smlouvě 00/0161/2002, uložený v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[7] VITULA, P., 1994: Uherské Hradiště – dům manželů Arnoštových 1993. Archiv ÚAPP Brno, Nálezová zpráva č. j. 70/94.

[8] ZEMAN, A., 2006: Výzkum archeologických materiálů z Mariánského náměstí v Uherském Hradišti. Zpráva uložená v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[9] BIALEKOVÁ, D., 1988: Potrava živočíšneho pȏvodu v pobedimskej sídliskovej ekuméne v 9. storočí, AR XL, 296–305.

[10] BORZOVÁ, Z., 2016: Poľnohospodárske náradie včasného stredoveku na Slovensku. Nitra.

[11] CIBULKA, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha.

[12] CULEK, M.–IVAN, A.–KIRCHNER, M., 1999: Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya. In: V. Internationale Tagungen in Mikulčice (Poláček, L.–Dvorská, J., edd.), 199–221. Brno.

[13] ČIŽMÁŘ, M.–GEISLEROVÁ, K.–UNGER, J., 2000: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno.

[14] DRESLER, P.–VÁGNER, M., 2013: Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří, Slovácko LIV, 155–164.

[15] DRESLEROVÁ, G.–HAJNALOVÁ, M.–MACHÁČEK, J., 2013: Subsistenční strategie raně středověkých populací v dolním Podyjí. Archeozoologické a archeobotanické vyhodnocení nálezů z výzkumu Kostice-Zadní hrúd (2009–2011), AR LXV, 825–850.

[16] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 1990: Výsledky archeologického výzkumu v Uherském Hradišti v letech 1987–1988, Slovácko XXXI (1989), 115–121.

[17] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 1991: Výzkum severního okraje velkomoravského ostrovního hradiska v Uherském Hradišti v letech 1987–1988, ŠZ AÚ SAV 27, 35–39.

[18] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2001: Keramika z Uherského Hradiště – technologický vývoj v 9. století. In: Konference Pohansko 1999. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000 (Měřínský, Z., ed.), 207–216. Brno.

[19] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2001a: Výzkum na Otakarově ulici v Uherském Hradišti – některé otázky vývoje velkomoravského hradiska. In: Velká Morava mezi východem a západem (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 115–121. Brno.

[20] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2002: Parohový hrací kotouček, Slovácko XLIV (2002), 163–166.

[21] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2003: Olověný křížek z Uherského Hradiště – Otakarovy ulice – Kleines bleiernes Kreuzchen aus Uherské Hradiště, Otakarova-Str., AH 28, 553–560.

[22] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2004: Zvířecí kosti z 8.–10. století v Uherském Hradišti a jejich zpracování. Předběžná zpráva. In: Zborník na počesť Dariny Bialekovej (Fusek, G., ed.), 75–80. Nitra.

[23] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2007: Der Fluss Morava und der grossmährische Burgwall Uherské Hradiště. In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum (Biermann, F.–Kersting T., edd.), 299–306. Langenweissbach.

[24] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2009: Bronzový křížek z Uherského Hradiště – Das kleine Bronzekreuz aus Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch), AH 34, 563–574.

[25] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2009a: Zlomek skla z Uherského Hradiště, ŠZ AÚ SAV 45, 217–219.

[26] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2009b: Hrnce, hrnky, hrnečky… In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2 (Dresler, P.–Měřínský, Z., edd.), 94–98. Brno.

[27] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2011: Nachgroßmährische Entwicklung der Agglomeration Uherské Hradiště – Staré Město. In: Der Wandel um 1000. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 60 (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.), 209–214. Langenweissbach.

[28] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2011a: Korálky z Uherského Hradiště – příspěvek k poznání chemického složení časně středověkých skel, Historické sklo 5, 59–66.

[29] GALUŠKA., L., 1990: Předběžné vyhodnocení výzkumu profánní kamenné architektury ve Starém Městě "Na Dědině". In: Staroměstská výročí (Galuška, L., ed.), 121–136. Brno – Uherské Hradiště.

[30] GALUŠKA., L., 2006: Velkomoravská hradba v Uherském Hradišti-Rybárnách, AR LVIII, 486–510.

[31] GALUŠKA., L., 2008: Staré Město – Veligrad v období mezi zánikem Velké Moravy a založením Nového Velehradu – Uherského Hradiště. In: Východní Morava v 10.–14. století (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., edd.), 95–116. Brno.

[32] GALUŠKA., L., 2008a: K otázce raně středověkého opevnění ostrova sv. Jiří velkomoravské staroměstsko-uherskohradišťské mocenské aglomerace, Acta Musei Moraviae, Scientes sociales XCIII, 115–127.

[33] GALUŠKA., L., 2009: K otázce osídlení Starého Města – Veligradu v době po zániku Velké Moravy. Mladohradištní keramika z lokality "Na Zahrádkách" – Zur Frage der Besiedelung von Staré Město-Veligrad in der Zeit nach dem Untergang Grossmährens : jungburgwallzeitliche Keramik von der Fundstätte "Na Zahrádkách", AH 34, 605–638.

[34] GALUŠKA., L., 2013: Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy – Search for origin. From Avar bronze items Great Moravian gold. Brno.

[35] GEISLER, M., 1997: Uherské Hradiště, Velehradská ulice, č. p. 206, 128, 193, PV 1993–1994, 250.

[36] GEISLER, M., 2000: Doba hradištní. In: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998 (Čižmář, M.–Geislerová, K.–Unger, J., edd.), 59–63. Brno.

[37] HANÁK, K., 1932: Po stopách zašlých hradisk na půdě staroslovanského Velehradu, Sborník velehradský NŘ 3, 5–9.

[38] HANÁK, K., 1933: Výroční zpráva o činnosti spolku, Sborník velehradský NŘ 4, 4–6.

[39] HANÁK, K., 1947: Vykopávky kostela sv. Jiří v Uh. Hradišti, Sborník velehradský NŘ 15, 6–10.

[40] HAVLÍČEK, P., 1999: Die geologischen Verhältnisse in der Umgebung der Siedlungsagglomeration der grossmährischen Machtzentren Mikulčice und Staré Město. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March. V. Internationale Tagungen in Mikulčice (Poláček, L.–Dvorská, J., edd.), 181–197. Brno.

[41] HRUBÝ, V., 1949: Objev kostela z 9. století na pohřebišti ve Starém Městě, AR I, 109–122.

[42] HRUBÝ, V., 1955a: Staré Město – velkomoravské pohřebiště Na Valách. Praha.

[43] HRUBÝ, V., 1957: Osídlení ostrova sv. Jiří v době hradištní, SPFFBU E 2, VI, 75–87.

[44] HRUBÝ, V., 1965: Staré Město – velkomoravský Velehrad. Praha.

[45] CHRZANOWSKA, W.–JANUSZKIEWICZ-ZALĘCKA, D., 2003: Tierknochenfunde aus der Vor- und Hauptburg des Burgwalls von Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice V (Poláček, L., ed.), 122–138. Brno.

[46] CHRZANOWSKA, W.–KRUPSKA, A., 2003: Tierknochenfunde aus dem Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice V (Poláček, L., ed.), 109–119. Brno.

[47] KALISZOVÁ, D., 1990: 8. sezóna výzkumu na Otakarově ulici v Uherském Hradišti, PV 1987, 62–64.

[48] KALISZOVÁ, D., §1991: 9. sezóna výzkumu na Otakarově ulici v Uherském Hradišti, PV 1988, 50–51.

[49] KOHOUTEK, J.–PROCHÁZKA, R., 1997: Uherské Hradiště, Růžová-Hradební ulice, (okr. Uherské Hradiště), PV 1993–1994, 251–254.

[50] KOVÁČIK, P., 1998: Příspěvek k historické topografii Uherského Hradiště, SPFFBU 47, M 3, 64–76.

[51] KOVÁČIK, P., 1999: Uherské Hradiště, Reduta, PV 40, 1997–1998, 374–377.

[52] KRATOCHVÍL, Z., 1992: Zvířecí kostní materiál z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska. In: Vignatiová, J., Břeclav-Pohansko II – slovanské osídlení jižního předhradí, 101–104. Brno.

[53] MENOUŠKOVÁ, D., 2005: Archäologische Fundstätten und Funde im Nordteil des Unrtermarchtals III (Katastralgebiete Uherské Hradiště, Sady). In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VI – Sonderdruck (Poláček, L., ed.), 459–538. Brno.

[54] MENOUŠKOVÁ, D., 2006: Archeologické doklady osídlení katastru Uherského Hradiště, Slovácko XLVII (2005), 67–128.

[55] MENOUŠKOVÁ, D., 2008: Uherské Hradiště, PV 49, 448–451.

[56] MENOUŠKOVÁ, D., 2008a: Několik poznámek k topografii Uherského Hradiště. In: Východní Morava v 10.–14. stol. (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., edd.), 229–236. Brno.

[57] MENOUŠKOVÁ, D., 2013: Kostel a kaple sv. Jiří v Uherském Hradišti, Slovácko LV, 141–154.

[58] MENOUŠKOVÁ, D., 2020: 70 let archeologických výzkumů středohradištních lokalit na Uherskohradišťsku a současný stav poznání tzv. ostrova sv. Jiří, AH 45, 809–829.

[59] MENOUŠKOVÁ, D.–DRESLER, P.–PELIKÁN, O., 2019: K průběhu a rozsahu destrukce kamenného objektu z Uherského Hradiště, Protzkarovy ulice, Slovácko LX (2018), 81–94.

[60] MENOUŠKOVÁ, D.–VAŠKOVÝCH, M., 2005: Archäologische Fundstätten und Funde im Nordteil des Untermarchtals I – Uherské Hradiště, Sady. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VI – Sonderdruck (Poláček, L., ed.), 345–404. Brno.

[61] MITÁČEK, J.–PROCHÁZKA, R., 2007: Město královské. In: Uherské Hradiště královské město na řece Moravě, 61–78. Uherské Hradiště.

[62] OPRAVIL, E., 1998: Makrozbytky rostlinného původu z Uherského Hradiště a Starého Města, Slovácko XL, 115–119.

[63] POULÍK, J., 1955: Nález kostela z doby říše Velkomoravské v trati "Špitálky" ve Starém Městě, PA XLVI, 307–351.

[64] POULÍK, J., 1975: Mikulčice. Praha.

[65] POULÍK, J., ž1988: K otázce vzniku předvelkomoravských hradišť, SlArch XXXVI, 189–216.

[66] PROFANTOVÁ, N., 1992: Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: Awarenforschungen II (Daim, F., ed.), 605–778. Wien.

[67] PROFANTOVÁ, N., 1994: K nálezům ostruh z konce 7.–9. stol. v Čechách, PA – Supplementum 2. Mediaevalia Archaeologia Bohemica 1993, 60–85.

[68] PROCHÁZKA, R., 1990: Charakteristika opevňovacích konstrukcí předvelkomoravských a velkomoravských hradišť na Moravě. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka, 288–306. Brno.

[69] PROCHÁZKA, R., 1999: Uherské Hradiště, Zelný trh č. 48/2, PV 39 (1995–1996), 465–467.

[70] PROCHÁZKA, R., 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Brno.

[71] PROCHÁZKA, R.–HAVLÍČEK, P., 1996: Die slawische Besiedlung von Uherské Hradiště und ihr natürliches Milieu. In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjahrige Grabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice 3 (Staňa, Č.–Poláček, L., edd.), 199–212. Brno.

[72] PROCHÁZKA, R.–SNÁŠIL, R., 1983: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1981, PV 1981, 62–64.

[73] PROCHÁZKA, R.–SNÁŠIL, R., 1984: Hlavní rysy lokační zástavby Uherského Hradiště ve 2. polovině 13. století. In: Urbes medii aevi, 45–52. Praha.

[74] PROCHÁZKA, R.–SULITKOVÁ, L., 1984: Uherské Hradiště ve 13.–15. století. Uherské Hradiště.

[75] SNÁŠIL, R., 1971: Funkce slovanského sídliště na ostrově sv. Jiří, SPFFBU E 16, 211–215.

[76] SNÁŠIL, R., 1975: Průběh cesty mezi Uherským Hradištěm-Sady a Starým Městem v době hradištní, Slovácko 1974–1975 – Studie, 13–18.

[77] SNÁŠIL, R., 1984: Specializovaná řemesla z ostrovního hradiska v Uherském Hradišti a jejich přínos pro další poznání společenské diferenciace 8.–9. století. In: XIII. mikulovské sympozium 1983, 152–161. Mikulov.

[78] SNÁŠIL, R., 1986: Archeologie ve Slováckém muzeu, Slovácko XXVII (1985), 9–47.

[79] SNÁŠIL, R., 1987: Výsledky archeologických výzkumů Slováckého muzea za období 1981–1985, Slovácko XXVIII (1986), 33–46.

[80] SNÁŠIL, R., 1987a: Pokus o nový výklad vzniku, vývoje a funkce velkomoravské aglomerace v oblasti uherskohradišťské. In: XVI. Mikulovské sympozium 1986, 149–166. Mikulov.

[81] SNÁŠIL, R., 1992: Z práva o archeologických výzkumech a přírůstcích Slováckého muzea v roce 1991, Slovácko XXXIII–XXXIV, 117–129.

[82] SNÁŠIL, R., 2001: "Capella Morauorum" a "Templum sub titulo S. Clementis", Slovácko XLII (2000), 177–194.

[83] SNÁŠIL, R.–KRUŤA, T.–STLOUKAL, M., 1993: Výzkum v Uherském Hradišti-Rybárnách v roce 1986, část I – Materiály, Slovácko XXXV (1993), 115–147.

[84] SNÁŠIL, R.–KRUŤA, T.–STLOUKAL, M., 1995: Výzkum v Uherském Hradišti-Rybárnách v roce 1986, část II – Interpretace, Slovácko XXXVI (1994), 73–78.

[85] SNÁŠIL, R.–NOVOTNÝ, J., 1985: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1983, PV 1983, 71–74.

[86] SNÁŠIL, R.–PROCHÁZKA, R., 1981: Příspěvek k poznání velkomoravského střediska severní části dolnomoravského úvalu, Slovácko XXIII (1981), 9–58.

[87] SNÁŠIL, R.–PROCHÁZKA, R., 1984: Výzkumy v Uherském Hradiště v roce 1982, PV 1982, 63–65.

[88] SVOBODOVÁ, H., 1990: Vegetace jižní Moravy v druhé polovině prvého tisíciletí, AR XLII, 170–230.

[89] VAŠKOVÝCH, M., 2004: Archeologické výzkumy na katastru Starého Města, Slovácko XLV (2003), 109–155.

[90] VITULA, P., 1997: Uherské Hradiště, Havlíčkova ul. 16, PV 1993–1994, 254–255.

[91] ZÁBOJNÍK, J., 2005: Mikulčice – awarische Stadt. In: Kouřil, P., Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Spisy AÚ AV ČR Brno 25, 101–114. Brno.