A new work by Milosav Čarkić on the background of his preceding writings

Název: A new work by Milosav Čarkić on the background of his preceding writings
Variantní název:
  • Nové dílo Milosava Čarkiće na pozadí jeho předchozích spisů
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 119-129
Rozsah
119-129
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the present outline analyzes some of the crucial works by a prominent Serbian theoretician of verse and of poetic language Milosav Čarkić with the core in his recent book A Dictionary of Rhyme Terms (2020). On the basis of a thorough analysis he characterizes this set of works accompanied by those going back to the 1990s and published mostly in Serbian as key contributions to the world theory of verse. The present treatise analyses several books written by Milosav Čarkić in Russian, Serbian and English in the three recent decades, including Phonics of Verse (Фоника стиха, 1992), Phonostylistics of Verse (Фоностилистика стиха, 1995), The Glossary of Rhyme (Појмовник риме, 2001), The Stylistics of Verse (Стилистика стиха, 2006), On Poetic Language (2010), Models of Rhyme (2017), and The Rhyme in Serbian Verse (Рима у српском стиху, 2017) and predominantly his new book mentioned above A Dictionary of Rhyme Terms (2020). His main scholarly contribution consists in the investigation of the sphere on the boundary of phonics, stylistics, and poetics of verse and of the semantics, structure, function, and terminology of rhymes in European context.
Autor přítomného přehledu analyzuje některá stěžejní díla prominentního srbského teoretika verše a básnického jazyka Milosava Čarkiće s jádrem v jeho nejnovější knize A Dictionary of Rhyme Terms (2020). Na základě důkladné analýzy charakterizuje tento soubor děl doprovázený těmi z 90. let 20. století a publikovanými většinou srbsky jako klíčové příspěvky k světové teorii verše. Přítomné pojednání analyzuje několik knih, které Milosav Čarkić napsal rusky, srbsky a anglicky v posledních třech desetiletích, včetně Foniky verše (Фоника стиха, 1992), Fonostylistiky (Фоностилистика стиха, 1995), Glosáře rýmu (Појмовник риме, 2001), Stylistiky verše (Стилистика стиха, 2006), O básnickém jazyce (On Poetic Language, 2010), Modely rýmu (Models of Rhyme, 2017) a Rým v srbském verši (Рима у српском стиху, 2017) a zvláště jeho nové, výše zmíněné knihy Slovník rýmových termínů (A Dictionary of Rhyme Terms, 2020). Jeho hlavní badatelský přínos spočívá ve zkoumání sféry na hranici foniky, stylistiky a poetiky verše a sémantiky, struktury, funkce a terminologie rýmu v evropském kontextu.
Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Mezislovanské kulturní a literární vazby číslo MUNI/A/1331/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.