Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století

Název: Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století
Variantní název:
  • The wooden structure of a house in České Budějovice from the first half of the 14th century
  • Die Holzkonstruktion eines Hauses aus České Budějovice aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 129-146
Rozsah
129-146
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je rozbor jedinečně zachované dřevěné konstrukce, která byla objevena při záchranném archeologickém výzkumu parcely v Radniční ulici čp. 138/11 v roce 1993. Dřevěná konstrukce byla interpretována jako základ roubené stavby nadzemního domu, který se nacházel v uliční čáře při domovém průčelí. Rozbor keramiky z výplně objektu datuje tuto stavbu do první poloviny 14. století. V příspěvku jsou hodnoceny další pozůstatky dřevěných konstrukcí nalezené při archeologických výzkumech a stavebně historických průzkumech v historickém jádru města. Je rekonstruován také prostorový vývoj zástavby na dotčené parcele a řešena otázka vztahu dřevěné stavby k dalším archeologicky prozkoumaným objektům.
This contribution analyses a uniquely preserved wooden structure uncovered during rescue archaeological research in a plot in Radniční Street 138/11, České Budějovice in 1993. The wooden structure was interpreted as a base of a timbered house built above the ground, located on a street front of house frontages. The analysis of pottery from the fill of the feature dates the construction to the first half of the 14th century. The contribution assesses further remains of wooden structures yielded by archaeological and building-historical research in the historical centre of the city. The spatial development of the built-up area is reconstructed as well, and the article also discusses the issue of the relationship between the timbered house and other archeologically investigated features.
Note
Článek vznikl v rámci projektu NAKI II – Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví DG18P02OVV020.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts NAKI II – Hochmittelalterliche Keramik als Bestandteil des beweglichen Kulturerbes DG18P02OVV020.
Reference
[1] BEUTMANN, J.–KENZLER, H., 2006: Weiße Miniaturgefäße des 12. bis 14. Jahrhunderts aus Sachsen in ihrem überregionalen Kontext, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpfleg 46/2004, 485–494.

[2] BLÁHA, J., 1999: Archeologické poznatky ke stavební konstrukci nejstarších měšťanských domů v Olomouci – Archäologische Erkenntnisse zur Baukonstruktion der ältesten bürgerlichen Häuser in Olomouc (Olmütz), AH 24, 189–213.

[3] BLÁHA, J., 2005: "Zemnice" v Hradci Králové. Dosavadní stav poznání. In: Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16.–18. dubna 2003 v Brně, 118–125. Brno.

[4] BLÁHA, R.–FROLÍK, J.–SIGL, J., 2006: Počátky zděné měšťanské architektury v Hradci Králové a v Chrudimi – Anfänge gemauerter Bürgerarchitektur in Hradec Králové und Chrudim. In: Forum Urbes Medii Aevi III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.–16. 4. 2004 v Jihlavě, 178–189. Brno.

[5] ČAPEK, L.–MILITKÝ, J. a kol., 2016: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň – České Budějovice.

[6] ČECHURA, J.–RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století, Památky a příroda 13, 407–415.

[7] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P., 1998: Die Graphitton-keramik des 13. Jahrhunderts in Süd-böhmen und Prag. In: Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. IV, Internationale Tagungen in Mikulčice (Poláček, L., ed.), 217–230. Brno.

[8] HOFFMANN, Y., 1995: Waldenburger Steinzeug des 14. Jahrhunderts. In: Forschungen zu Baugeschichte und Archäologie. Heft 5 (Schwabenicky, W., ed.), 43–96. Mittweida.

[9] HOLUB, P. a kol., 2005: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna. In: Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16.–18. dubna 2003 v Brně, 44–101. Brno.

[10] HAUSEROVÁ, M., 1995: Středověký měšťanský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu) – Mittelalterliches Stadthaus auf einer breiten Parzelle mit dem Hausflur in der Mitte, AH 20, 35–52.

[11] HAVLICE, J., 2004: České Budějovice. Ul. Hroznová 23. In: Výzkumy v Čechách 2002, 41. Praha.

[12] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965, AR XVIII, 663–680.

[13] KAISER, L. a kol., 2005: Kaiser, L.–Kočár, P.–Postránecká, K.–Široký, R., 2005: Požárem zaniklý středověký objekt ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci. In: Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16.–18. dubna 2003 v Brně, 102–117.

[14] KLÁPŠTĚ, J., 1983: Studie o středověké studně z Mostu – Studie über einen mittelalterlichen Brunnen aus Most, PA LXXIV, 443–492.

[15] KLÁPŠTĚ, J. a kol., 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Praha – Most.

[16] KOVÁŘ, D., 2015: Fundatio civitatis – zrození královského města Českých Budějovic. České Budějovice.

[17] KOVÁŘ, D., ed., 2016: Slavné stavby Českých Budějovic. České Budějovice.

[18] KUBÁK, J., 1973: Topografie města Českých Budějovic 1540–1800. České Budějovice.

[19] LAVIČKA, R.–ČAPEK, L., 2016: Královské město České Budějovice. In: Lavička, R., Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců, 219–266. České Budějovice.

[20] LÍBAL, D.–STACH, E., 1962: České Budějovice, průvodní zpráva k stavebně-historickému průzkumu historického jádra, rozmnožený rukopis. SÚRPMO Praha. Archiv Archeologického oddělení Jihočeského muzea, České Budějovice.

[21] LÍBAL, D.–MUK, J., 1969: Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic, 57–74. České Budějovice.

[22] LÖBBECKE, F., 2005: Hochmittelalterliche Holz-Stein-Bauten in Südwestdeutschland und der Nordschweiz. In: Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16.–18. dubna 2003 v Brně, 16–25. Brno.

[23] LÖBBECKE, F., 2006: Steinere Wohnbauten des 12. und 13. Jahrhunderts in Freiburg im Breisgau. In: Forum Urbes Medii Aevi III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.–16. 4. 2004 v Jihlavě, 178–189, 6–7. Brno.

[24] MILITKÝ, J., 1993: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na lokalitě: České Budějovice, Radniční ulice čp. 11. Archiv Archeologického oddělení Jihočeského muzea, České Budějovice.

[25] MILITKÝ, J., 1995: Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích, Výběr – časopis pro vlastivědu jižních Čech 32/2, 77–85.

[26] MILITKÝ, J., 1997: Dvůr domu čp. 13 na nám. Přemysla Otakara II. In: Výzkumy v Čechách 1993–1995, 28–29. Praha.

[27] MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 1994: Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993. Památky archeologické – Supplementum 2, 219–221. Praha.

[28] MUK, J., 1978: Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu – Beitrag der baugeschichtlichen und archäologischen Untersuchung von Most zur Geschichte des Stadthauses, AH 3, 165–169.

[29] MUK, J.–URBAN, J., 1988: O koncepci dalšího výzkumu městských domů k sociálně ekonomické struktuře městské zástavby v Českých Budějovicích ve středověku – Über die Konzeption weiterer Erforschung vоn Bürgerhäusern und über die sozialökonomische Struktur der Stadtbebauung vоn České Budějovice im Mittelalter, AH 13, 97–105.

[30] MUK, J.–URBAN, J., 1990: České Budějovice – stavebně historický průzkum. Radniční čp. 416 (st. č. 11). SÚRPMO Praha. Rukopis ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Českých Budějovicích.

[31] MUSIL, V., 2016: Nové poznatky o stavebním vývoji měšťanského domu v Českých Budějovicích, Kanovnická čp. 76/2. In: Počátky měst a městeček v jižních Čechách. Sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu. Jihočeský sborník historický – Supplementum 7, 288–294. České Budějovice.

[32] NETOLICKÝ, P., 2010: Dřevohliněné konstrukce z vrcholně středověké Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 69–128.

[33] NOVÁČEK, K.–TETOUR, M., 2003: K použití deskripčních databází v archeologii – keramická databáze Klasiker. Dostupné z: www.kar.zcu.cz/texty, cit. 10. 11. 2020.

[34] NOVÁČEK, K.–VAŘEKA, P., 1997: Pozůstatky lokačního domu čp. 289 v Plzni. Méně známá stavební tradice v Čechách vrcholného a pozdního středověku. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J. a kol., ed.), 488–497. Praha.

[35] PAMÁTKOVÝ KATALOG – Národní památkový ústav. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-2342411, cit. 18. 11. 2020.

[36] PEŠKA, M.–MERTA, D., 2009: Měšťanská architektura středověkého Brna v kontextu středního Podunají. In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 87–102. Trnava.

[37] PROCHÁZKA, R., 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Příloha 1, PV 48, 234–270.

[38] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991: Ke stavební technologii středověkého domu, Husitský Tábor 10, 97–102.

[39] RIEGER, D., 2010: Platea finalis. Forschungen zur Braunschweiger Altstadt im Mittelalter. Beiträge zur Archäologie in Niedersachsen 15. Rahden/Westf.

[40] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[41] RICHTER, M.–KRAJÍC, R., 2001: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města, 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962–1988. Archeologický ústav AV ČR. Praha.

[42] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové – Praha.

[43] RÖTTING, H., 1994: Das ostsächsiche Doppelhaus des hohen Mittelalters im archäologisch-rechthistorischen Befund von Braunschweig. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa (Brachmann, H.–Klápště, J., edd.), 40–54. Prag.

[44] SCHIEDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., 2005: Waldenburger Steinzeug, Archäologie und Naturwissenschaften. In: Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte. Band 44 (Oexle, J., ed.). Dresden.

[45] SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1992: Výzkum Velkého námětí v Hradci Králové – Erforschung des Großen Marktes in Hradec Králové, AH 17, 83–90.

[46] SKALICKÁ, P.–MARETHOVÁ, B., 2013: Středověká dřevohliněná zástavba domovního bloku – předběžné shrnutí výsledků předstihového výzkumu v prostoru bývalé Radniční ulice v Opavě, ČSZM B 62, 253–271.

[47] ŠKABRADA, J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.

[48] THOMOVÁ, Z. a kol., 2019: Thomová, Z.–Kocina, J.–John, J.–Kovář, D., Záchranný archeologický výzkum budovy solnice na dnešním Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích – Die Rettungsgrabung im Salzhaus am Piaristenplatz in České Budějovice, AVJČ 32, 275–314.

[49] VALKONY, J., 2001: Zástavba středověkých parcel v Českých Budějovicích. Rukopis diplomové práce ulož. na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň.

[50] VAŘEKA, P., 1993: Povrchový průzkum hradu Příběničky (okr. Tábor), CB 3, 95–110. Praha.

[51] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in the High and Later Middle Ages in Bohemia, AR L, 123–137.

[52] VAŘEKA, P., 2002: Zahloubené stavby v českých městech vrcholného středověku – zemnice nebo suterény nenalezených nadzemních domů. In: Neustupný, E. (red.), Archeologie nenalézaného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla, 254–285. Plzeň.

[53] ZAVŘEL, P. 1997: České Budějovice, Hroznová ul. 7/62. In: Výzkumy v Čechách 1993–1995, 29. Praha.

[54] ZAVŘEL, P. 1997: Kanovnická ul. čp. 3, ppč. 465. In: Výzkumy v Čechách 1993–1995, 31–32. Praha.

[55] ZAVŘEL, P. 1998: Dvůr domu čp. 21 v České ulici. In: Výzkumy v Čechách 1996–1997, 34. Praha.

[56] ZAVŘEL, P. 2018: 25 let archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, AVJČ 31, 379–398.

[57] ZŮBEK, A., 2019: Mazanice - stavební materiál v brněnském prostředí: příkladová studie zpracování a analýzy souboru fragmentů vypálené mazanice z výplní suterénu VS029 na parcele domu Kobližná 4. Brno.