Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek

Název: Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek
Variantní název:
  • What are we going to do tomorrow? Try to survive! Education at home during a coronavirus pandemic from the perspective of mothers
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 3, s. [167]-185
Rozsah
[167]-185
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Rok 2020 vystihují dvě slova – koronavirová pandemie. Bez precedentní pandemická událost zasáhla všechny oblasti společenského života, vzdělávání nebylo výjimkou. Pro zajištění kontinuity výuky přistoupily školy k distančnímu vzdělávání. Přestože za vzdělávání nesly hlavní zodpovědnost školy, zejména u dětí na primárním stupni měli rodiče v procesu učení klíčovou roli. Cílem studie bylo z jistit, jak během pandemie covid-19 matky prvostupňových dětí přistupovaly ke vzdělávání doma. Kvalitativně orientované výzkumné šetření vychází z dvanácti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Analýza dat vedla k vytvoření pěti typů přístupů matek k průběhu vzdělávání doma: (1) typ "levou zadní" charakterizuje přístup nezávislý na škole a výrazně angažovaný ve vzdělávání doma; (2) typ "plníme nad plán" vystihuje přístup striktně organizovaný; (3) typ "dře to, ale jde to" charakterizuje přístup matek, které znaly svoje limity, a nenechaly se vzděláváním doma pohltit; (4) typ "držíme se zuby nehty" popisuje přístup matek, které se přes své vyčerpaní snažily, aby jejich děti splnily všechny školní povinnosti; a (5) typ "tonoucí se stébla chytá" zastupuje rezignovaný přístup matky, která by potřebovala pro zvládání vzdělávání doma větší podporu ze strany školy i rodiny.
The year 2020 can be described in two words: coronavirus pandemic. The unprecedented pandemic event affected all areas of social life, and education was no exception. To ensure the continuity of teaching, schools began distance education. Although education was mainly the responsibility of schools, parents played a key role in the learning process, especially among children at the primary level. The aim of the study was to investigate how mothers of primary-level pupils approached education at home during the COVID-19 pandemic. The qualitatively oriented research investigation is based on 12 in-depth semi-structured interviews. Data analysis led to the creation of five types of approaches to education at home. The "easy peasy" type characterizes an approach independent of school and heavily involved in education at home. The "we're on top of the plan" type captures a strictly organized approach. The "it's work, but it works" type characterizes the approach of mothers who knew their limits and did not let education at home consume them. The "fight tooth and nail" type describes the approach of mothers who, despite their exhaustion, tried to get their children to perform all their school duties. The "clutching at straws" type represents the resigned approach of the mother who needs more support from the school and family to manage education at home.
Reference
[1] Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The impact of COVID-19 on gender equality (No. 26947). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w26947 | DOI 10.3386/w26947

[2] Carretero, S., Napierała, J., Bessios, A., Mägi E., Pugacewicz, A., Ranieri, M., Triquet, K., Lombaerts, K., Robledo-Bottcher, N., Montanari, M., & Gonzalez-Vazquez, I. (2021). What did we learn from schooling practices during the COVID-19 lockdown. Insights from five EU countries. Joint Research Centre (EC). http://doi.org/10.2760/135208 | DOI 10.2760/135208

[3] Člověk v tísni. (2021, 31. ledna). Více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce. Šetření ukázalo, jak se učí na dálku sociálně znevýhodněné děti. https://www.clovekvtisni.cz/jak-se-uci-na-dalkusocialne-znevyhodnene-deti-7374gp

[4] Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z., & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. Joint Research Centre (EC). http://doi.org/10.2760/126686 | DOI 10.2760/126686

[5] European Parliament. (2021, 1. března). Understanding Covid-19's impact on women. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210225STO98702/understanding-theimpact-of-covid-19-on-women-infographics

[6] Frombergerová, A. (2020). Distanční vzdělávání v době pandemie pohledem čtyř účastníků vzdělávacího procesu. Pedagogická orientace, 30(2), 221–230. https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-221 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-221

[7] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál.

[8] Korbel, V., & Prokop, D. (2020). Distanční výuka na jaře a na podzim. Výsledky reprezentativního kvantitativního výzkumu 2020. PAQ Research. https://drive.google.com/file/d/1k4QZVuyCy0U-WlZvaCE1JsMj7LqxjP6d/view

[9] Kowal, S., & O´Connell, D. C. (2014). Transcription as a crucial step of data analysis. In U. Flick (Ed.), The Sage handbook of qualitative data analysis (s. 64–78). SAGE.

[10] Lucas, M., Nelson, J., & Sims, D. (2020). Schools' responses to Covid-19: Pupil engagement in remote learning. NFER. https://www.nfer.ac.uk/media/4073/schools_responses_to_covid_19_pupil_engagement_in_remote_learning.pdf

[11] McCrory Calarco, J., Meanwell, E., Anderson, E., & Knopf, A. (2020a). "My husband thinks I'm crazy": COVID-19 related conflict in couples with young childrem. http://doi.org/10.31235/osf.io/cpkj6 | DOI 10.31235/osf.io/cpkj6

[12] McCrory Calarco, J., Meanwell, E., Anderson, E., & Knopf, A. (2020b). "Let's not pretend it's fun: How COVID-19 related school and childcare closures are damaging mother's well-being. http://doi.org/ 10.31235/osf.io/jyvk4

[13] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2020). Metodické doporučení pro vzdělávání distančním z působem. https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf

[14] Nani, G. V., & Sibanda, L. (2020). Online home schooling: Are parents ready? Lessons from the corona virus disease induced lock down. Randwick International of Education and Linguistics Science Journal, 1(2), 140–151. https://doi.org/10.47175/rielsj.v1i2.81 | DOI 10.47175/rielsj.v1i2.81

[15] O´Reilly, A. (2020). "Trying to function in the unfunctionable": Mothers and COVID-19. Journal of the Motherhood Initiative, 11(1), 7–24. https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/view/40588/36759

[16] Pavlas, T., Zatloukal, T., Andrys, O., & Neumajer, O. (2021). Distanční vzdělávání v základních Tematická zpráva České školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%C5%99%C3%ADlohy/Dokumenty/TZ_Distancni-vzdelavani-v-ZS-a-SS_brezen-2021.pdf

[17] Prokop, D. (2020). Slepé skvrny. Host.

[18] Rokos, L., & Vančura, M. (2020). Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií – pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů. Pedagogická orientace, 30(2), 122–155. https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-122 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-122

[19] Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert.

[20] Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478 | DOI 10.5817/PedOr2013-4-478

[21] Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9–41. https://doi.org/10.5817/SP2020-3-1 | DOI 10.5817/SP2020-3-1

[22] UNESCO. (2020). Supporting families and children beyond COVID-19. https://www.unicef-irc.org/publications/1165-supporting-families-and-children-beyond-covid-19-socialprotection-in-high-income-countries.html

[23] UNESCO. (2021). COVID-19 and school closures. One year of education disruption. https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/

[24] United Nations. (2020, 15. dubna). Policy brief: The impact od COVID-19 on children. https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children

[25] Vuorikari, R., Velicu, A., Chaudron, S., Cachia, R., & Di Gioia, R. (2020). How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 lockdown in spring 2020. Joint Research Centre (EC). https://doi.org./ | DOI 10.2760/31977 target=_blank>https://doi.org./

[26] Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic, narrative and semistructured methods. SAGE.

[27] Wenham, C. (2020). The gendered impact of the COVID-19 crisis and post crisis period. European parliament. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf

[28] World health organization. (2020, 12. března). Director-General's opening remarks at the Mission briefing on COVID-19–12 March 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020.

[29] Zákon č. 349/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (2020). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-349 a středních školách. Přístupy, posuny a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci covid-19.