Detský hrdina v stredoeurópskych literatúrach s tematikou vojny a šoa

Název: Detský hrdina v stredoeurópskych literatúrach s tematikou vojny a šoa
Variantní název:
  • Child hero in central European literatures with the theme of war and the Shoah
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 29-40
Rozsah
29-40
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok pojednáva o vybraných dielach literatúry pre deti a mládež českej, slovenskej a poľskej proveniencie, v ktorých sa autori zamerali na obdobie druhej svetovej vojny a konečného riešenia židovskej otázky. Špecificky sa sústredí na dielo slovenského autora židovského pôvodu píšuceho česky Ladislava Grosmana Z pekla štěstí, denník poľského židovského chlapca Dávida Rubinowicza Dávidkov denník s tematikou šoa, diela slovenských autorov Juraja Špitzera Biele oblaky s tematikou SNP a Vincenta Šikulu Erikine ľalie, v ktorej zobrazil holokaust na Slovensku. Príspevok sa zameriava najmä na dva aspekty týchto diel, a to symboliku detskej nevinnosti, ktorá tu stojí v ostrom kontraste s mašinériou vojnového vraždenia a smrti Židov v koncentračných táboroch, a motív straty detstva pod vplyvom prežitých hrôz.
The article deals with selected works of literature for children and youth of Czech, Slovak and Polish provenance, in which the authors focused on the period of the World War II and the Final Solution to the Jewish Question. It will specifically focus on the work of the Slovak author of Jewish origin writing in Czech Ladislav Grosman The Devil's Own Luck (Z pekla štěstí) and the diary of the Polish Jewish boy The Diary of David Rubinowicz (Dávidkov denník) with the issue of the Shoah, and works by Slovak authors Juraj Špitzer White Clouds (Biele oblaky) with the theme of the Slovak National Uprising and Vincent Šikula The Lilies of Erika (Erikine ľalie), in which he portrayed the Holocaust in Slovakia. The article deals mainly with two aspects of these works, namely the symbolism of childhood innocence, which stands in sharp contrast to the machinery of war murder and death of Jews in concentration camps, and the motif of the loss of childhood under the influence of horrors the main characters experienced.
Note
Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0143/21 Antisemitské etnické stereotypy v médiách a literatúre krajín V4.
Reference
[1] GROSMAN, L.: Z pekla štěstí. In: Spisy Ladislava Grosmana 1. Praha: Akropolis, 2020, s. 163 – 334. ISBN 978-80-7470-296-9.

[2] HAVRANOVÁ, I.: Odvlečení. Bratislava: Marenčin PT, 2017. ISBN 978-80-8114-852-1.

[3] HIEMER, E.-M. – HOLÝ, J. – FIRLEJ, A. – NICHTBURGEROVÁ, H. (eds.): Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Oldenbourg: De Gruyter, 2021. ISBN 978-3-11-066725-7.

[4] KOKKOLA, L.: Representing the Holocaust in Children's Literature. New York – London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-93719-1.

[5] LAHOLA, L.: Posledná vec. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1968.

[6] RUBINOWICZ, D.: Dávidkov denník. Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 2016. ISBN 978-80-89092-77-2.

[7] ŠIKULA, V.: Erikine ľalie. In: Bibiana, 2006, č. 3, s. 48 – 50. ISSN 1335-7263.

[8] ŠIKULA, V.: Erikine ľalie. In: RICHTER, M. (ed.): Božia ulička. Antológia slovenskej literatúry o holokauste. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 1998, s. 121 – 124. ISBN 9788088735816.

[9] ŠPITZER, J.: Bílá oblaka. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1964.

[10] ŠPITZER, J.: Nechcel som byť žid. Bratislava: Kalligram, 1994. ISBN 80-7149-047-4.

[11] TIMKO, Š.: Perzekúcia židovského obyvateľstva a holokaust v povojnovej slovenskej kinematografii. In: Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 2021, č. 2, s. 128 – 143. ISSN 0037-699X. DOI: 10.31577/sd-2021-0009. | DOI 10.31577/sd-2021-0009

[12] ŽILKA, T.: Vademecum poetiky. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, 426 s. ISBN 978-80-8094-963-1.

[13] ŽILKOVÁ, M.: Holokaust očami detí. In: HRBÁCSEK, M. (ed.): Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte III. Nitra: OZAJ, 2019, s. 7 – 20. ISBN 978-80-973-283-0-6.